Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси», директор I.О. Каштанова
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34619277
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. О.Гончара 41, мiсто Київ, Україна, 01054
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0000019 17.09.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 000019 П 000019 до 17.09.2017
Текст аудиторського висновку (звіту)
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2015 р. № 934 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРIНБАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 24 грудня 2015 р. № 239 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «УКРIНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку». Згiдно з даним рiшенням у ПАТ «УКРIНБАНК» запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю на три мiсяцi з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всi повноваження тимчасового адмiнiстратора Банку визначенi статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб». Аудиторський звiт (висновок) не складався.
-
-
-