Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 768627
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
620000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.00068
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
562
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19Iншi види грошового посередництва
..
..
10. Органи управління підприємства
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2015 р. № 934 «Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «УКРIНБАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 24 грудня 2015 р. № 239 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «УКРIНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку». Згiдно з даним рiшенням у Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК» запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю на три мiсяцi з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно. Призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всi повноваження тимчасового адмiнiстратора ПАТ «УКРIНБАНК», визначенi статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб», провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Бiлiй Iринi Володимирiвнi строком на три мiсяцi з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
в Головному Управлiннi НБУ по м. Києву i обл.,
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32008170901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Deutsche Bank Trust Cjmpany Americas
5) МФО банку
.
6) поточний рахунок
04-093-849