Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Головний бухгалтер банку
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Батич Галина Никифорiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** Освiта повна вища - Львiвський облiково-кредитний технiкум, спецiальнiсть грошовий обiг i кредит, квалiфiкацiя кредитний iнспектор, Львiвський нацiональний унiверситет iм. I. Франка, спецiальнiсть бухгалтерський облiк i аудит, квалiфiкацiя - економiс
6)Стаж роботи (років)** 34
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника Управлiння-начальник вiддiлу тимчасового адмiнiстрування Управлiння кризового менеджменту Департаменту кризового менеджменту та контролю операцiй на вiдкритому ринку Нацiонального банку України.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiла Iрина Володимирiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ** *
4)Рік народження** 0
5)Освіта** Освiта повна вища
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2015 р. № 934 «Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «УКРIНБАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 24 грудня 2015 р. № 239 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «УКРIНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку». Згiдно з даним рiшенням у Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК» (далi - ПАТ «УКРIНБАНК») запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю на три мiсяцi з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всi повноваження тимчасового адмiнiстратора ПАТ «УКРIНБАНК», визначенi статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб», провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Бiлiй Iринi Володимирiвнi строком на три мiсяцi з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.12.2015, 24.03.2016
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах ФГВФО. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.