Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Рейтингове агенство "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Kод за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження 04070, м.Київ, вул. Межигорська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 490-25-50
Факс (044) 490-25-54
Вид діяльності Спецiалiзоване рейтингове агентство, що надає послуги в областi незалежної оцiнки кредитоспроможностi суб'єктiв запозичень iз визначенням кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою.
Опис "Кредит-Рейтинг" є уповноваженим агентством НКЦПФР для визначення кредитних рейтингiв суб'єктам господарювання, галузям економiки й регiонам. Агентство надає послуги з визначення рейтингiв корпоративного управлiння. - визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам, страховим компанiям, органам мiсцевого самоврядування за Нацiональною рейтинговою шкалою, спецiально розробленою для оцiнки рiвня кредитного ризику в умовах українського ринку; - визначення кредитних рейтингiв окремим борговим зобов'язанням позичальника (облiгацiям, позикам) за нацiональною шкалою; - рейтинги корпоративного управлiння як незалежна оцiнка рейтингового агентства вiдносно iснуючої системи корпоративного управлiння компанiї. - рейтинги надiйностi депозитiв, якi представляють незалежну оцiнку агентства про здатнiсть банка своєчасно та у повному обсязi виконати прийнятi на себе зобов'язання повернути банкiвськi вклади протягом найближчих 12 мiсяцiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство „Нацiональний депозитарiй України ”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-30
Факс (044) 591-04-30
Вид діяльності -
Опис 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092) набуто статусу Центрального депозитарiю. Акредитований центр сертифiкацiї ключiв Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (АЦСК НДУ) створений у 2008 роцi та є одним з ключових елементiв Автоматизованої iнформацiйної системи Нацiональної депозитарної системи України (АIС НДСУ). АЦСК НДУ призначений для надання послуг електронного цифрового пiдпису у визначеному законодавством України порядку. Довiдково: електронний цифровий пiдпис - дає змогу пiдтвердити цiлiснiсть документа, що пiдписується та iдентифiкувати особу, яка пiдписує документ. За своїм статусом прирiвнюється до особистого пiдпису особи; криптографiчний захист iнформацiї - забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, що передається; обслуговування сертифiкатiв вiдкритих ключiв - блокування, поновлення, скасування посилених сертифiкатiв вiдкритих ключiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДУ "АРIФРУ"
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Kод за ЄДРПОУ 21676262
Місцезнаходження 03680, м.Київ, Антоновича, 51, офiс 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс 044) 498-38-15
Вид діяльності Iнформацiйно-технична пiдтримка
Опис - Юридичний консалтинг. Спецiалiсти Агентства мають теоретичний та практичний досвiд роботи в галузi корпоративного права та професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв. Постiйний розвиток законодавства, введення нових вимог до оформлення документiв потребує постiйного монiторингу таких змiн та практичного досвiду пiдготовки вiдповiдних документiв. - Iнформацiйнi послуги. Розумiючи потреби наших клiєнтiв в оперативному доступi до найсвiжiшої iнформацiї ми пропонуємо аналiтичнi вибiрки iз звiтностi українських компанiй використовуючи рiзнi критерiї вiдбору. Надана iнформацiя вже оприлюднена i не є iнсайдерською. - Послуги з пiдготовки та розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Агентство надає клiєнтам допомогу в якiснiй i комплексної органiзацiї процесу розкриття iнформацiї, а також здiйснює юридичний супровiд процесiв, пов'язаних з розкриттям. - Послуги з розмiщення реклами на порталi smida.gov.ua