Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


ПАТ “УКРIНБАНК” - це унiверсальна кредитно-фiнансова установа, яка надає весь спектр банкiвських послуг. ПАТ “УКРIНБАНК” має самостiйний баланс, кореспондентський рахунок у Головному управлiннi Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi, кореспондентськi рахунки в iнших банках. ПАТ “УКРIНБАНК” має право, у встановленому порядку, створювати на територiї України свої фiлiї, вiддiлення, представництва, дочiрнi пiдприємства, за межами України свої дочiрнi банки, фiлiї та представництва.
З ПАТ “УКРIНБАНК” спiвпрацюють понад 100 банкiв в усьому свiтi. Основними розрахунковими банками є провiднi кредитно-фiнансовi установи свiту з найвищими рейтингами, такi як Deutche Bank Trust Company Americas, Bank of New York, Commerzbank, «Альфа-Банк» та iншi. Сучаснi засоби телекомунiкацiй i налагодженi кореспондентськi вiдносини дозволяють здiйснювати розрахунки у найкоротшi термiни.
У 1995 роцi банк, один з перших, пiдписав угоди з компанiями American Express та Thomas Cook. З 1996 року ПАТ “УКРIНБАНК” – принциповий член мiжнародних платiжних систем Visa Int. та MasterCard Int., має повний спектр лiцензiй цих систем, впевнено розвиває картковий бiзнес та має розвинену карткову iнфраструктуру.
ПАТ “УКРIНБАНК” активно впроваджує новi види послуг та удосконалює традицiйнi, впроваджує сучаснi форми обслуговування. Прiоритетним в ПАТ “УКРIНБАНК” є комплексне обслуговування клiєнтiв. Це дає можливiсть кожному пiдприємству чи фiзичнiй особi, якi звернулися в банк за однiєю послугою, отримати спецiально сформований iндивiдуальний перелiк послуг, який не лише заощадить кошти клiєнта, а й сприятиме його фiнансовому зростанню.

Мiсiя ПАТ “УКРIНБАНК”

ПАТ “УКРIНБАНК” – український унiверсальний банк, який на даному етапi працює на внутрiшньому ринку України i вбачає свою перевагу у створеннi та впровадженнi широкого дiапазону високоякiсних послуг, виходячи зi знання фiнансових потреб українського суспiльства.
Для забезпечення конкурентної прибутковостi акцiонерного капiталу ПАТ “УКРIНБАНК” залучає широкi верстви населення i пiдприємств до процесу iнвестування української економiки, створюючи систему, що передбачає втiлення iндивiдуального пiдходу до вимог клiєнтiв i орiєнтовану на постiйне зростання продажу стандартних банкiвських продуктiв та послуг.

Стратегiчна мета ПАТ “УКРIНБАНК”

Метою ПАТ “УКРIНБАНК” є :
формування i пiдтримка високої дiлової репутацiї банку;
вiдповiднiсть мiжнародним стандартам, iнновацiйнiсть;
збiльшення ринкової вартостi банку.

ПАТ «УКРIНБАНК» увiйшов до Рейтингу надiйностi великих i найбiльших банкiв України на перший квартал 2015 року, за версiєю журналу «Деньги» (№4 вiд 26.02.2015р.), посiвши 23 мiсце.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулися 12.11.2015 прийнято рiшення про приватне розмiщення, сума акцiй, що розмiщуються: 100 мiльярдiв акцiй на суму 1 мiльярд грн.00 коп.
Розмiр збiльшення статутного капiталу Банку шляхом додаткового випуску акцiй збiльшується до 1 620 000 000,00 гривень.

На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2015 р. № 934 «Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «УКРIНБАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 24 грудня 2015 р. № 239 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «УКРIНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку».
Згiдно з даним рiшенням у Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК» запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю на три мiсяцi з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно.
Iснуюча органiзацiйна структура Банку побудована за принципом централiзацiї з вертикальним пiдпорядкуванням i представляє собою схему в декiлька рiвнiв.
БРОВАРСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №1 07400, Київська обл., м.Бровари, вул.Енгельса, 2
ВIННИЦЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 21000, м.Вiнниця, вул. Пирогова, 7
Могилiв-Подiльське вiддiлення 24000, Вiнницька обл., м.Могилiв-Подiльський, вул.Київська, 32
Барське вiддiлення 23000, Вiнницька обл., м.Бар, вул.Пролетарська, 6
ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ 49000, м.Днiпропетровськ, просп.Карла Маркса, 94
ДРОГОБИЦЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 82100, Львiвська обл., м.Дрогобич, вул.Лесi Українки, 26
ЕНЕРГОДАРСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 71500, Запорiзька обл., м.Енергодар, просп.Будiвельникiв, 46
Кам'янко-Днiпровське вiддiлення 71300, Запорiзька обл., Кам'янсько-Днiпровський р-н., м.Кам'янка-Днiпровська, вул.Гоголя, 6, примiщення 26
Мелiтопольське вiддiлення 72300, Запорiзька обл., м.Мелiтополь, вул.Фрунзе, 17
ЖИТОМИРСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 10008, м.Житомир, вул.Чорновола, буд. 4
Андрушiвське вiддiлення 13400, Житомирська обл., м.Андрушiвка, вул.Воб’яна,15-А
Овруцьке вiддiлення 11100, Житомирська обл., м.Овруч, вул. Радянська, 33а
ЗАПОРIЗЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 69035, м.Запорiжжя, просп.Ленiна, 190
IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ 76018, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Грушевського, 22а (лiтера "А")
Iвано-Франкiвське вiддiлення № 2 76018, Iвано-Франкiвська обл., м.Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька, буд. 2
КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 04210, м.Київ, вул.Тимошенка, 18
Київське вiддiлення № 1 02160, м.Київ, проспект Возз'єднання, 7а
Київська вiддiлення № 4 02206, м.Київ, вул.Андрiя Малишка, 15/1
Київське вiддiлення № 5 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 8 (МРЕВ)
Київське вiддiлення № 7 04213, м.Київ, проспект Героїв Сталiнграда, 57
Київське вiддiлення № 11 03124, м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 17
Київське вiддiлення № 12 03037, м.Київ, Повiтрофлотський проспект, 39/1
Київське вiддiлення № 15 03039, м. Київ, пров. Червоноармiйський, буд. 14, корп.4
Бiлоцеркiвське вiддiлення 09100, Київська обл., м.Бiла Церква, бульв. 50-рiччя Перемоги, 70
Кагарлицьке вiддiлення 09200, Київська обл., м.Кагарлик, пл.Незалежностi, 6
Обухiвське вiддiлення 08703, Київська обл., м.Обухiв, вул.Каштанова, 6
КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №10 03150, м.Київ, вул.Горького, 51
КIРОВОГРАДСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ 25000, м.Кiровоград, вул.Преображенська, 17/65
КУЗНЕЦОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ 34400, Рiвненська обл., м.Кузнецовськ, майдан Незалежностi, 8
ЛУЦЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 43026, м.Луцьк, просп.Соборностi, 30
Володимир-Волинське вiддiлення 44700, Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул.Ковельська, 25
Ковельське вiддiлення 45000, Волинська обл., м.Ковель, вул.Незалежностi, 101
ЛЬВIВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 79053, м.Львiв, вул.Володимира Великого, 18
Львiвське вiддiлення № 6 79019, м.Львiв, вул.Городницька, 47
Новороздiльське вiддiлення 81652, Львiвська обл., Миколаївський р-н., м.Новий Роздiл, вул.Винниченка, 2
Самбiрське вiддiлення 81400, Львiвська обл., м.Самбiр, вул.Мазепи, 15
Славське вiддiлення 82660, Львiвська обл., Сколiвський р-н., смт.Славсько, вул.О.Степанiвни, 7
МИКОЛАЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 54055, м.Миколаїв, просп.Ленiна, 11-а
Єланецьке вiддiлення 55500, Миколаївська обл., смт.Єланець, вул.Горького, 4
Очакiвське вiддiлення 57500, Миколаївська обл., м.Очакiв, вул.Шмiдта, 16
Первомайське вiддiлення 55200, Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул.Дзержинського, 9
ОДЕСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 65011, м.Одеса, пров.Онiлової, 18
ПОЛТАВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ 36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 46
РIВНЕНСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 33023, м.Рiвне, вул.Грушевського, 77
Млинiвське вiддiлення 35100, Рiвненська обл., смт Млинiв, вул.Полiщука, 14
РОМЕНСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 42000, Сумська обл., м.Ромни, вул.Луценка, 4
СВIТЛОВОДСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 27500, Кiровоградська обл., м.Свiтловодськ, вул.Ленiна, 78
Кременчуцьке вiддiлення 39601, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Щорса, 76
СУМСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 40004, м. Суми, вул.Горького, 41
ТЕРНОПIЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ 46006, м.Тернопiль, вул.Шашкевича, 3/1
Кременецьке вiддiлення №2 47003, Тернопiльська обл., Кременецький р-н, м.Кременець, вул. Шевченка, буд.№67
ХАРКIВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 61052, м.Харкiв, вул.Полтавський шлях, 5
ХЕРСОНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 79
Каховське вiддiлення 74800, Херсонська обл., м.Каховка, вул.Пушкiна, 109
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 29015, м.Хмельницький, просп.Миру, 99/101
Хмельницьке вiддiлення № 1 29000, м.Хмельницький, вул.Свободи, 70
Красилiвське вiддiлення 31000, Хмельницька обл., м.Красилiв, вул.Грушевського, 92
Старокостянтинiвське вiддiлення 31100, Хмельницька обл., м.Старокостянтинiв, вул.К.Острозького, 34
Чемеровецьке вiддiлення 31600, Хмельницька обл., смт.Чемерiвцi, вул.Центральна, буд.47, кв.4
Шепетiвське вiддiлення 30405, Хмельницька обл., м.Шепетiвка, вул.Карла Маркса, буд.39, кв.18
ЧЕРКАСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 18002, м.Черкаси, вул.Хрещатик, 195
Черкаське вiддiлення № 2 18018, м.Черкаси проспект Хiмiкiв,7
Черкаське вiддiлення № 3 18002, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1
Черкаське вiддiлення № 4 18005, м.Черкаси, бульв.Шевченка, 307
Ватутiнське вiдддiлення 20250, Черкаська обл., м.Ватутiне, вул.Транспортна, 33
Корсунь-Шевченкiвське вiддiлення 19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченкiвський, вул. Ленiна, 25
Золотонiське вiддiлення 19700, Черкаська обл., м.Золотоноша, вул.Шевченка, 68-А
ЧЕРНIВЕЦЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 58001, м.Чернiвцi, вул. Головна, 89
Чернiвецьке вiддiлення № 1 58018, м.Чернiвцi, вул.Комарова, 1
Новоднiстровське вiддiлення 60236, Чернiвецька обл., Сокирянський р-н., м.Новоднiстровськ, Квартал 2, буд. 5
Сокирянське вiддiлення 60200, Чернiвецька обл., м. Сокиряни, вул. 28 Червня, 4
ЧЕРНIГIВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 14013, м.Чернiгiв, просп. Перемоги, буд.114


Станом на 31.12.2015 в Держреєстрi банкiв зареєстровано - 72 вiддiлення ПАТ "УКРIНБАНК".
У 2015 роцi основнi завдання кадрової стратегiї були спрямованi на вдосконалення органiзацiйно - штатної структури, пiдвищення якостi пiдбору кадрiв, пiдвищення рiвня професiйного навчання працiвникiв за допомогою прийняття участi в тренiнгах, семiнарах, рiзноманiтних конференцiях та окрiм пiдвищення квалiфiкацiї за межами Банку, проведення корпоративних семiнарiв силами фахiвцiв головного офiсу, впровадження наставництва, проведення цiлеспрямованої роботи з формування дiйового резерву кадрiв на керiвнi посади, планування кар’єрного росту працiвникiв Банку, проведення поточної оцiнки персоналу методом тестування, як постiйного монiторингу професiйних якостей та вiдповiдностi квалiфiкацiї працiвника займанiй посадi, розробка системи мотивацiї, реалiзацiя в усiх структурних пiдроздiлах Банку корпоративної культури, полiпшення трудової та виконавчої дисциплiни.
Облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв банку на 31.12.2015 складала 562 чоловiк.
Участь Банку у статутному капiталi iнших юридичних осiб:

1 Українська аграрна бiржа 3,70%
2 ПАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" 0,00%
3 Українська фондова бiржа 2,43%
4 MasterCard Inc. 0,00%
5 VISA inc. 0,00%
6 ПрАТ "КIНТО" 1,00%
7 ПрАТ "Українська нацiональна розрахункова картка" 0,10%.
Банк не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2015 р. № 934 «Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «УКРIНБАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 24 грудня 2015 р. № 239 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «УКРIНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку».
Згiдно з даним рiшенням у Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК» запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю на три мiсяцi з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно.
Дiюча в Банку система управлiння ризиками спрямована на захист iнтересiв вкладникiв та кредиторiв, забезпечення надiйностi банкiвських послуг, а також створення умов для постiйного покращення якостi обслуговування клiєнтiв. Процес управлiння ризиками в Банку базується на таких основних принципах та завданнях:
? пiдтримка визначеного рiвня толерантностi Банку до ризикiв;
? налагодження ефективної взаємодiї пiдроздiлiв Банку на всiх органiзацiйних рiвнях у процесi управлiння ризиками;
? забезпечення оптимального спiввiдношення мiж ризиком та прибутковiстю операцiй;
? недопущення довгочасного знаходження Банку пiд надмiрним ризиком;
? пiдтримання капiталу на рiвнi, який є необхiдним для компенсацiї ризику;
? неможливiсть проведення банкiвських операцiй без дотримання передбачених внутрiшньобанкiвськими документами належних процедур;
? безперервнiсть використання та постiйне удосконалення процедур i механiзмiв управлiння ризиками.
Полiтика управлiння ризиками ПАТ «Укрiнбанк» вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та рекомендацiям Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду.
Процес ризик-менеджменту охоплює всi структурнi рiвнi: вiд управлiнського до рiвня, на якому безпосередньо виникають ризики. Банком забезпечується чiткий розподiл функцiй, обов'язкiв та повноважень, а також чiтка схема вiдповiдальностi усiх пiдроздiлiв, що задiянi у цьому процесi.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в банку визначає Наглядова рада. Правлiння i профiльнi комiтети є вищими колегiальними, оперативними та виконавчими органами, якi несуть вiдповiдальнiсть за органiзацiю i реалiзацiю процесу ризик-менеджменту. Департамент ризик-менеджменту здiйснює кiлькiсну та якiсну оцiнку ризикiв, на якi наражається банк, або якi можуть в подальшому виникнути в його дiяльностi, здiйснює монiторинг стану та розмiру ризикiв. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту оцiнює адекватнiсть систем управлiння ризиками потребам банку.
Структурнi пiдроздiли банку здiйснюють оперативне управлiння ризиками, що пов'язанi з їх дiяльнiстю, згiдно встановлених рiвнiв толерантностi до ризикiв i лiмiтiв, та вiдповiдають за результати вiд прийняття цих ризикiв. Iншi органи та пiдроздiли банку залучаються до процесу ризик-менеджменту в межах їх функцiй та повноважень, згiдно принципiв корпоративного управлiння.
Процес управлiння ризиками в Банку втiлений у послiдовностi таких етапiв:
- iдентифiкацiя;
- вимiрювання, аналiз та оцiнка рiвня ризику;
- мiнiмiзацiя ризику;
- контроль та монiторинг.
З метою здiйснення належного управлiння, Банк класифiкує наступнi види ризикiв: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, процентний ризик, валютний ризик, операцiйний ризик та ризик бiзнес-подiї.
Кредитний ризик
З року в рiк ПАТ «Укрiнбанк» проводить виважену кредитну полiтику, що спрямована на пiдвищення якостi кредитного портфеля та мiнiмiзацiю ризику.
В основу процесу прийняття рiшень щодо кредитування покладена оцiнка кредитоспроможностi позичальника, при якiй вивчається характер дiяльностi позичальника, його кредитна iсторiя, поточний фiнансовий стан, можливостi та потенцiал.
Основними iнструментами управлiння кредитним ризиком Банку є:
- диверсифiкацiя;
- лiмiтування;
- резервування;
- дотримання економiчних нормативiв кредитного ризику;
- стрес-тестування кредитного ризику.
Протягом звiтного року з боку Банку не було жодних порушень нормативiв кредитного ризику, а резерви для покриття можливих збиткiв за активними операцiями формувалися вчасно та у повному обсязi.
Дотримання ПАТ “Укрiнбанк” економiчних нормативiв кредитного ризику станом на 02.01.2014:
- норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 24,75% (нормативне значення не > 25%);
- норматив великих кредитних ризикiв (Н8) – 516,4% (нормативне значення не > 800%);
- норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру (Н9) – 0,48% (нормативне значення не > 5%);
- норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам (Н10) – 1,64% (нормативне значення не > 30%).
Ризик лiквiдностi
Банк визнає наявний i потенцiйний ризик лiквiдностi, постiйно аналiзує його склад та рiвень. Для забезпечення стратегiчно прийнятного рiвня ризику структурної лiквiдностi Банк намагається дотримуватись наступних спiввiдношень:
- всi нестiйкi пасиви повиннi забезпечуватись адекватним обсягом лiквiдних активiв;
- всi робочi активи повиннi фiнансуватись стiйкими та умовно-стiйкими пасивами.
У процесi управлiння своєю лiквiднiстю Банк використовує такi основнi iнструменти:
- прогнозування руху грошових коштiв та складання фiнансових планiв;
- геп-аналiз лiквiдностi;
- стрес-тестування ризику лiквiдностi;
- дотримання зовнiшнiх та внутрiшнiх лiмiтiв для обмеження ризику лiквiдностi.
Зважаючи на економiчну ситуацiю в країнi, з метою попередження дiї несприятливих факторiв зовнiшнього оточення, у Банку затверджений План пiдтримки лiквiдностi у випадку виникнення кризових ситуацiй.
Процентний ризик
Банк дотримується комплексного управлiння процентним ризиком, що включає управлiння як активами, так i зобов’язаннями. Завданнями управлiння процентним ризиком передбачається мiнiмiзацiя цього ризику у межах бажаної дохiдностi з одночасним забезпеченням цiлей лiквiдностi.
Для управлiння процентним ризиком у Банку розроблена комплексна система, що включає:
- аналiз структури активiв та пасивiв, чутливих до змiни процентних ставок;
- геп-аналiз процентного ризику;
- аналiз показникiв дохiдностi (процентна маржа, процентний спред, чистий процентний дохiд);
- стрес-тестування процентного ризику.
Централiзоване встановлення процентних ставок та зважений пiдхiд до управлiння вартiстю i обсягами активiв та пасивiв, дозволило Банку закiнчити звiтний рiк з прибутком.
Валютний ризик
Валютний ризик обумовлюється величиною вiдкритих валютних позицiй (керована банком складова валютного ризику) та змiнами валютних курсiв (некерована банком складова валютного ризику).
Пiд час iдентифiкацiї валютного ризику Банком аналiзується наявна ситуацiя та тенденцiї на валютних ринках, проводиться щоденна переоцiнка валютної позицiї за офiцiйними курсами Нацiонального банку, аналiзується структура активiв та пасивiв у розрiзi валют.
До основних iнструментiв, що використовує Банк для управлiння валютним ризиком, належать :
- вимiрювання валютного ризику за VaR-методикою;
- стрес-тестування валютного ризику;
- дотримання лiмiтiв валютного ризику;
- монiторинг валютних позицiй та визначення методiв їх хеджування.
Операцiйний ризик
Основу управлiння операцiйними ризиками становить виявлення недолiкiв корпоративного управлiння, систем внутрiшнього контролю та iнформацiйних технологiй з подальшою оцiнкою впливу ризикiв, що при цьому виникають, i визначенням шляхiв компенсацiї можливих збиткiв вiд такого впливу.
Управлiння операцiйним ризиком у Банку здiйснюється шляхом:
- розробки внутрiшнiх положень, правил та процедур здiйснення банкiвських операцiй та виконання угод з метою мiнiмiзацiї можливостi виникнення факторiв операцiйного ризику;
- забезпечення розподiлу функцiональних обов’язкiв мiж структурними пiдроздiлами;
- регламентацiї та обмеження доступу до систем обробки i передачi даних, автоматизацiї банкiвських процесiв;
- ефективної реалiзацiї кадрової полiтики;
- проведення стрес-тестування операцiйного ризику.
Ризик бiзнес-подiї (репутацiйний, юридичний, стратегiчний ризики)
Управлiння ризиком бiзнес-подiї базується на визначеннi факторiв негативного впливу внаслiдок несприятливого сприйняття iмiджу банку, порушення або недотримання банком вимог законiв, пiдзаконних нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, двозначного тлумачення встановлених законiв або правил, прийняття неправильних управлiнських рiшень, неналежну реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi, i визначенням заходiв усунення/нiвелювання/зменшення та шляхiв компенсацiї можливих збиткiв вiд такого впливу.
Заходи щодо захисту дiяльностi Банку та його положення на ринку реалiзуються з одного боку шляхом створенням адекватної системи управлiнням ризиками, а з iншого, побудовою системи стратегiчного планування, яка зокрема визначає мiсiю, вiзiю i цiнностi банку, принципи бюджетної полiтики i тактичнi заходи досягнення цiлей, та гнучко реагує на змiни зовнiшнього i внутрiшнього середовища.
Банк здiйснює у сукупностi операцiї з залучення грошових коштiв на вклади фiзичних i юридичних осiб та розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, вiдкриття та ведення банкiвських рахункiв фiзичних та юридичних осiб.
Основною метою дiяльностi є пiдтримка iнновацiйної дiяльностi, одержання прибутку в iнтересах Банку та його учасникiв.
Предмет дiяльностi Банку - виконання банкiвських операцiй та надання банкiвських послуг згiдно наданої Нацiональним банком України лiцензiї, а також письмового дозволу на провадження iншої дiяльностi в порядку, передбаченому законодавством України.
Мережа банку охоплює майже всi регiони України за виключенням Закарпатської областi.
Протягом звiтного перiоду Банк здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi:
Банкiвської лiцензiї Нацiонального банку України вiд 10 сiчня 2002 року № 23 на право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", а саме:
- приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
- розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
- надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
- лiзинг;
- послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
- випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
- випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

Основнi ризики в дiяльностi Банку, заходи Банку щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi; його положення на ринку.

В звiтному роцi Банк продовжив розвивати систему управлiння ризиками, яка дозволяє забезпечити своєчасне виявлення, адекватну оцiнку, постiйний монiторинг i контроль усiх видiв ризикiв на вiдповiдних органiзацiйних рiвнях i яка направлена на дотримання оптимального балансу мiж ризикованiстю та дохiднiстю, для забезпечення фiнансової стiйкостi, надiйностi, платоспроможностi та довгострокової стабiльностi Банку.
Управлiння ризиками в банку здiйснюється на всiх рiвнях у вiдповiдностi до повноважень, визначених Статутом банку, та внутрiшнiми положеннями. Процес управлiння ризиками в банку є безперервним та охоплює усi структурнi рiвнi: вiд управлiнського до рiвня, що безпосередньо приймає на себе ризики.

Правлiння Банку, Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет є вищими колегiальними, оперативними та виконавчими органами Банку, якi несуть вiдповiдальнiсть за органiзацiю i реалiзацiю процесу ризик-менеджменту. Функцiю управлiння ризиками виконує Управлiння ризик-менеджменту. Органом оперативного контролю є Вiддiл внутрiшнього аудиту, який здiйснює нагляд за виконанням системи внутрiшнього контролю й виносить судження про її достатнiсть та ефективнiсть. Вiддiл внутрiшнього аудиту оцiнює адекватнiсть систем керування ризиками потребам Банку.
Рiшення вiдносно управлiння ризиками передбачають: уникнення ризику; вiдмову вiд прийняття ризику; мiнiмiзацiю ризику, у тому числi за рахунок пом'якшуючих факторiв та/або передачу ризику iншим особам (через похiднi iнструменти або страхування); встановлення лiмiтiв на експозицiю банка та iншi методи впливу на ризик (джерело ризику) або рiвень чутливостi банка до нього.
Органами управлiння ризиками в Банку є Наглядова Рада Банку, Правлiння Банку, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Кредитний комiтет, Тарифний комiтет, пiдроздiл ризик-менеджменту та структурнi пiдроздiли Банку (фронт- и бек-офiси).
Правлiння i комiтети є вищими колегiальними, оперативними та виконавчими органами Банку, якi несуть вiдповiдальнiсть за органiзацiю i реалiзацiю процесу ризик-менеджменту. Правлiння взаємодiє зi Наглядовою Радою з питань управлiння ризиками, виходячи з загальновживаних принципiв корпоративного управлiння.
Наглядова Рада в межах своїх функцiональних обов'язкiв та в межах виконання обов'язкiв, що покладенi на неї Зборами акцiонерiв, визначає загальну стратегiю управлiння ризиками.
Комiтет з управлiння активами та пасивами визначає оптимальну структуру балансу та контролює її дотримання, планує фiнансовi показники дiяльностi та контролює їх виконання, розглядає собiвартiсть джерел фiнансування, розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв.
Кредитний комiтет приймає рiшення вiдносно кредитно - iнвестицiйної дiяльностi та здiйснює контроль та монiторинг за кредитними ризиками, пов'язаними з окремими клiєнтами Банку та кредитно-iнвестицiйним портфелем в цiлому.
Тарифний комiтет вiдповiдає за полiтику Банку з питань комiсiйних доходiв, аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв.
Функцiю управлiння ризиками здiйснює пiдроздiл ризик-менеджменту, який забезпечує кiлькiсну i якiсну оцiнку ризикiв, на якi наражається Банк, чи якi можуть в подальшому виникнути в його дiяльностi, визначає засоби нiвелювання ризикiв, здiйснює монiторинг стану i розмiру ризикiв, контролює ризиковi позицiї, а також враховує взаємозв'язки мiж рiзними категорiями ризикiв.
Органом контролю є пiдроздiл внутрiшнього аудиту, який оцiнює адекватнiсть системи управлiння ризиками потребам Банка.
Внутрiшня нормативна база Банку, яка регламентує управлiння ризиками, складається з Полiтики управлiння ризиками, положень про комiтети, положень про управлiння ризиками, а також методик аналiзу та оцiнки ризикiв.
Полiтика управлiння ризиками визначає задачi та принципи управлiння ризиками та регламентує процес управлiння банкiвськими ризиками з метою мiнiмiзацiї можливих втрат, пов'язаних iз невизначенiстю майбутнiх подiй, несприятливого впливу зовнiшнього середовища, форс-мажорних обставин тощо.
Норми Полiтики розповсюджуються як на окремi структурнi пiдроздiли банка, так i на систему банку в цiлому. Кожний структурний пiдроздiл приймає участь в управлiннi ризиками та несе вiдповiдальнiсть за належне використання норм i правил Полiтики в дiяльностi Банку в межах своїх повноважень та вiдповiдальностi.
Ризики банку мають наступну класифiкацiю: кредитний ризик, ринковий ризик (процентний ризик, валютний ризик), ризик лiквiдностi, операцiйний ризик та ризик бiзнес подiї (ризик репутацiї, стратегiчний ризик).
Кредитний ризик
Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом визначення кредитної полiтики, диверсифiкацiї кредитного портфеля, контролю за концентрацiями в розрiзi бiзнесу, спорiднених та системних клiєнтiв, галузей та регiонiв, шляхом створення резервiв, кредитного аналiзу та монiторингу, застосування системи лiмiтiв.
Цiллю управлiння кредитним ризиком є пiдвищення вартостi бiзнесу за рахунок реалiзацiї заходiв з управлiння кредитним ризиком, пiдвищення конкурентних переваг банку шляхом детальної оцiнки ризикiв, що приймаються, та можливостi реалiзацiї гнучкої полiтики при структуруваннi продуктiв.
При здiйсненнi кредитних операцiй банк керується вимогами, що стосуються обмеження кредитного ризику, якi встановлюються Нацiональним банком України. Базою для розрахунку цих обмежень є регулятивний капiтал банку.
Функцiї управлiння кредитним ризиком покладаються на Кредитний комiтет. Контрольно-регулююча функцiя Кредитного комiтету полягає в здiйсненнi контролю та монiторингу кредитних ризикiв, пов'язаних з окремими клiєнтами банку i кредитно-iнвестицiйним портфелем банку в цiлому.
Банк використовує систему рейтингування позичальникiв (внутрiшня нормативна база банку), розроблену на основi комплексної оцiнки фiнансового стану позичальника i нефiнансових показникiв, якi можуть вплинути на позичальника (пiдприємство, банк-контрагент, фiзичну особу) в цiлому.
Фiнансовий стан позичальника Банк оцiнює в кожному випадку при укладеннi договору про проведення кредитної операцiї, а надалi не рiдше за один раз на три мiсяцi, для банкiв-позичальникiв - не рiдше за один раз на мiсяць.
Комплексна оцiнка ризику кредитного портфеля банку передбачає одночасне проведення кiлькiсної i якiсної оцiнки кредитного ризику. Для оцiнки мiри ризикованостi кредитного портфеля банк використовує систему економiчних показникiв.
Рiшення про надання кредиту приймається колегiально Кредитним комiтетом вiдповiдно до висновку профiльних пiдроздiлiв головного банку - кредитного, ризик-менеджменту, юридичного, економiчної безпеки, монiторингу застав.
Стрес-тестування кредитного ризику за ступенем впливу факторiв ризику проводиться за сценарiями оцiнки впливу збiльшення рiвня нестандартних кредитiв Банку та падiння вартостi застави.
Нормативи кредитного риска, встановленi НБУ не порушувалися.
Ринковий ризик - це можливiсть втрат внаслiдок коливань процентних ставок, курсiв валют, цiн акцiй та товарних контрактiв. Рiзновидами ринкового ризику є валютний та процентний ризик.
Управлiння процентним ризиком полягає у створеннi оптимальної схеми розмiщення платних пасивiв у доходнi активи - структурного балансування, тобто у здiйсненнi процесу врiвноваження активiв i зобов'язань балансу та позабалансових позицiй Банку за сумами, валютами та строками до погашення з урахуванням аспектiв процентного ризику.
Оцiнка процентного ризику здiйснюється на основi моделювання змiни чистого процентного прибутку Банка в наслiдок змiни ринкових процентних ставок на 1 п.п.
Стрес-тестування процентного ризику виконується за сценарiями оцiнки впливу змiни базової процентної ставки залучення/ розмiщення коштiв.
Управлiння валютним ризиком полягає у здiйсненнi процесу управлiння проведенням валютних операцiй Банку з одночасним контролем вiдкритих валютних позицiй з урахуванням аспектiв хеджування валютного ризику та належного контролю за проведенням торгiвельних валютних операцiй.
Банк оцiнює можливi (майбутнi) збитки вiд змiни валютного курсу, якi залежать вiд величини вiдкритої позицiї та змiни курсу валют до гривнi.
При стрес-тестуваннi валютного ризику в умовах стабiльної ситуацiї на ринку розраховуються можливi витрати Банку вiд змiни валютного курсу для заданого перiоду прогнозу методом параметричного VaR аналiзу. В перiод кризи Банком проводиться оперативний стрес-тест валютного ризику за сценарiями.
Ризик лiквiдностi - це ризик для надходжень i капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, який виникає через неспроможнiсть управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi зобов'язання.
Для управлiння ризиком лiквiдностi Банк використовує трьохрiвневу систему:
- стратегiчного управлiння у виглядi планових обсягiв та структури активiв та пасивiв;
- тактичного управлiння шляхом встановлення вимог та обмежень окремим пiдроздiлам Комiтетом управлiння активами та пасивами;
- оперативне управлiння, яке полягає в приведеннi у вiдповiднiсть вихiдних та вхiдних грошових потокiв з метою визначення надлишку/дефiциту грошової позицiї з урахуванням потенцiйних змiн обсягу та структури активiв, зобов'язань i позабалансових зобов'язань Банку, здiйснюється Казначейством на щоденної основi.
Основними iнструментами оцiнки грошової позицiї Банку, що створюється вхiдними та вихiдними грошовими потоками, є звiт по розривам строковостi активiв та пасивiв, який вiдображає грошовi потоки вiд фактично укладених активних та пасивних операцiй по остаточним строкам погашення.
Структурне управлiння лiквiднiстю та пiдтримка оптимального спiввiдношення мiж лiквiднiстю та прибутковiстю здiйснюється за допомогою коефiцiєнтного аналiзу. Для забезпечення стратегiчно прийнятного рiвня ризику структурної лiквiдностi Банк пiдтримує прийнятний рiвень ризику структурної лiквiдностi та намагається дотримуватися наступних спiввiдношень: всi нестiйкi пасиви повиннi забезпечуватись адекватним обсягом лiквiдних активiв, всi робочi активи повиннi фiнансуватись стiйкими та умовно-стiйкими пасивами.
Стрес-тестування ризику лiквiдностi за ступенем впливу факторiв ризику проводиться за сценарiями.
Операцiйний ризик - це ризик збиткiв, що виникають внаслiдок неадекватностi або невиконання внутрiшнiх процесiв, кадрiв, систем або в результатi зовнiшнiх подiй.
Основнi принципи управлiння операцiйним ризиком реалiзуються у внутрiшнiх документах Банку, якi визначають:
- органiзацiйну структуру Банку, розподiл та делегування повноважень, функцiональнi обов'язки, порядок взаємодiї структурних пiдроздiлiв, працiвникiв та обмiн iнформацiєю;
- порядок, правила, процедури здiйснення банкiвських операцiй, облiкову полiтику, органiзацiю внутрiшнiх процесiв;
- правила, порядки та процедури функцiонування систем (технiчних, iнформацiйних та iнших);
- порядок розробки та надання звiтностi, iншої iнформацiї та iншi питання.
При оцiнцi операцiйного ризику Банк ?рунтується переважно на створеннi системи внутрiшнього контролю i внутрiшньої iнфраструктури для запобiгання таких ризикiв взагалi. Формалiзацiя бiзнес -процесiв направлена на зниження операцiйного ризику.
Група показникiв оцiнки якостi управлiння операцiйним ризиком охоплює низку показникiв:
- вiдповiднiсть внутрiшнiх документiв дiючому законодавству;
- регламентування здiйснення внутрiшньобанкiвського контролю;
- ризик шахрайства;
- ризик помилок ведення бухгалтерського облiку;
- ризик проведення якiсного контролю;
- ризик комп'ютерних збоїв;
- ризик конфiденцiйностi iнформацiї;
- ризик стихiйного лиха.
Стрес-тестування операцiйного ризику за ступенем впливу факторiв ризику проводиться за сценарiями.
Ризик бiзнес подiї - це ризик непередбачених втрат, що виникають внаслiдок форс-мажорних обставин, змiн законодавства, дiй державних установ та iнше. Ризик бiзнес подiї включає ризик репутацiї та стратегiчний ризик.
Управлiння ризиком бiзнес-подiї здiйснюється Банком з метою зниження можливих збиткiв, збереження i пiдтримки дiлової репутацiї Банку перед клiєнтами i контрагентами, акцiонерами, учасниками фiнансового ринку, органами державної влади i мiсцевого самоврядування, банкiвськими союзами (асоцiацiями) та органiзацiями, учасником яких є Банк.
Стрес-тестування ризику бiзнес подiї за ступенем впливу факторiв ризику проводиться за сценарiями.
Стрес-тестування
Банк проводить комплексне стрес-тестування впливу факторiв ризику на дiяльнiсть Банку не рiдше двох разiв на рiк. Результати стрес-тестування розглядаються Комiтетом по управлiння активами та пасивами для вибору стратегiї роботи Банку i розробки плану дiй в умовах виявлених кризових явищ.
За останнi 5 рокiв були здiйсненi капiтальнi
- вкладення в об'єкти нерухомостi - 3 395, 1 тис. грн;
- вiдчуждення активiв (2015 рiк) - 55 040,2 тис. грн.
Банк не планує будь-якi iнвестицiї або придбання.
У звiтному перiодi Банк уладав:
- з власником iстотної участi:
- Договiр КП №12/2015 вiд 16.07.2015 про предбання акцiй Банку пiд час приватного розмiщення на суму 56 000 000,0 грн.
Пiдстава та методика цiноутворення визначено Проспектом емiсiї акцiй Банку.
- з членами Наглядової ради:
- Договiр КП №8/2015 вiд 16.07.2015, Договiр КП №9/2015 вiд 16.07.2015,Договiр КП №17/2015 вiд 07.08.2015, Договiр КП №18/2015 вiд 07.09.2015 про предбання акцiй Банку пiд час приватного розмiщення на загальну суму 58 974 333,09 грн.
Пiдстава та методика цiноутворення визначено Проспектом емiсiї акцiй Банку.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовується - не має.
Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу становить - не має.
Планiв щодо капiтального будiвництва не має, у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансування.
Через складну ситуацiю в банкiвськiй системi, пов'язану з кризою лiквiдностi, вiдбувався значний вiдтiк депозитiв, що значною мiрою вплинуло на лiквiднiсть банку.
Слiд зазначити, що за роки своєї дiяльностi банк сформував стiйку клiєнтську базу, яка є запорукою фiнансової стабiльностi i подальшого розвитку.
Залежнiсть банку вiд законодавчих або економiчних обмежень може бути визначена як помiрна.
Банк працює в конкурентному середовищi, в якому змiни законодавчих або економiчних норм однаково вiдображаються на всiх його учасниках i не призводять до iстотних змiн конкурентної позицiї.
Штраф за порушення валютного законодавства. Штраф за результатами перевiрки ОДПС Центральний офiс .
ПАТ "Укрiнбанк" є унiверсальним банком, який надає широкий спектр депозитних послуг як пiдприємствам, так i фiзичним особам, що забезпечує його достатнiми обсягами довгострокових коштiв в нацiональнiй та iноземних валютах. Також ПАТ "Укрiнбанк" має широкi можливостi щодо спiвпрацi з iншими банкiвськими установами, що дозволяє йому залучати необхiднi обсяги короткострокового фiнансування.
З метою подальшого полiпшення нормативiв лiквiдностi, банком розробленi i здiйснюються заходи щодо подовження середнiх термiнiв залучення строкових депозитiв корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб. Також проводиться робота з залучення довгострокових коштiв банкiвських та фiнансових установ.
На кiнець звiтного перiоду ПАТ "Укрiнбанк" не має не виконаних договорiв.
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2015 р. № 934 «Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «УКРIНБАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 24 грудня 2015 р. № 239 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «УКРIНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку».
Згiдно з даним рiшенням у Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК» запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю на три мiсяцi з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно.
ПАТ "Укрiнбанк" не займається дослiдженнями та розробками. Витрати за цими напрямками не передбачаються.
Станом на 31.12.2015 судовi справи вiдсутнi.
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2015 р. № 934 «Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «УКРIНБАНК» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 24 грудня 2015 р. № 239 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «УКРIНБАНК» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку».
Згiдно з даним рiшенням у Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК» запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю на три мiсяцi з 25 грудня 2015 р. до 24 березня 2016 р. включно.