Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.04.2015
Кворум зборів** 92.1802
Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi Наглядовою радою Банку. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку про результати роботи за 2014 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Банку про результати роботи за 2014 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Банку про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Банку. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Банку за 2014 рiк. Затвердження висновкiв зовнiшнього аудитора. 6. Розподiл прибутку Банку за 2014 рiк. 7. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 8. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй та затвердження Рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення). 9. Визначення уповноважених органiв та уповноважених осiб Банку, яким надаються повноваження, визначенi нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, що встановлюють порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного товариства. 10. Затвердження змiн до Статуту Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи Банку для пiдписання змiн до Статуту Банку та здiйснення реєстрацiї змiн до Статуту Банку у державних органах. 11. Про припинення дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Банку та повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. 12. Внесення змiн до «Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРIНБАНК», «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРIНБАНК», «Положення про Правлiння ПАТ «УКРIНБАНК» шляхом затвердження їх у нових редакцiях. 13. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Банку. 14. Обрання членiв Наглядової ради Банку. 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв. 16. Обрання Голови Наглядової ради Банку. Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв акцiонерiв рiшення прийнятi та затвердженi.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.08.2015
Кворум зборів** 86.5812
Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi Наглядовою радою Банку. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання Секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 2.Внесення змiн до Статуту Банку пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу Банку. Визначення уповноваженої особи Банку для пiдписання змiн до Статуту Банку та здiйснення реєстрацiї змiн до Статуту Банку у державних органах. Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв акцiонерiв рiшення прийнятi та затвердженi.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.11.2015
Кворум зборів** 90.6281
Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi Наглядовою радою Банку. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання Секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 2.Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 3.Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй та затвердження Рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення). 4.Визначення уповноважених органiв та уповноважених осiб Банку, яким надаються повноваження, визначенi нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, що встановлюють порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного товариства. Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв акцiонерiв рiшення прийнятi та затвердженi
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.