Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 443929 391376 1880 1898 445809 393274
будівлі та споруди 407004 361931 1880 1898 408884 363829
машини та обладнання 18215 16574 0 0 18215 16574
транспортні засоби 6894 2785 0 0 6894 2785
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 11816 10086 0 0 11816 10086
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 443929 391376 1880 1898 445809 393274
Опис Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.12.2005 року № 480 iз змiнами i доповненнями. Первiсна оцiнка, визнання та подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92 та МСФО 16 «Основнi засоби». Основнi засоби оприбутковуються за первiсною (фактичною) вартiстю (яка на момент придбання вважається справедливою) - за фактичними витратами на їх придбання, спорудження, виготовлення (включаючи витрати на доставку, монтаж, встановлення, для приведення їх у робочий стан).