Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність


Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2015

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 19615 194356
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 0 0
Кошти в інших банках 9 0 155492
Кредити та заборгованість клієнтів 10 2715077 5406389
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 23515 528382
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 182955 233944
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 50 46
Відстрочений податковий актив 4106 4106
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 224345 227009
Інші фінансові активи 17 54001 69960
Інші активи 18 97325 27415
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 403012 164121
Усього активів 3724001 7048985
Зобов'язання
Кошти банків 20 10 133519
Кошти клієнтів 21 3395032 5704877
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 14534 78175
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 24 15302 651
Інші фінансові зобов'язання 25 25317 73167
Інші зобов'язання 26 49236 9843
Субординований борг 27 401200 263971
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 3900631 6264203
Власний капітал
Статутний капітал 28 620000 405000
Емісійні різниці 28 12 12
Незареєстровані внески до статутного капіталу 26 0 100000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1052141 21705
Резервні та інші фонди банку 55886 34182
Резерви переоцінки 29 199613 223883
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу -176630 784782
Усього зобов'язань та власного капіталу 3724001 7048985

д/в

Затверджено до випуску та підписано    
14.04.2016 року   Керівник _______________ I.В. Бiла
      (підпис, ініціали, прізвище)
044-247-2117 Куротай О.А.   Головний бухгалтер _______________С.В. Калугiн
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 853462 922083
Процентні витрати 31 -797582 -782800
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 55880 139283
Комісійні доходи 32 111479 109042
Комісійні витрати 32 -24850 -24503
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 6830 -32733
Результат від операцій з іноземною валютою 21611 36906
Результат від переоцінки іноземної валюти 120530 99352
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 22909 31218
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 -1260821 -165631
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 -15050 -379
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 -696 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 -14652 -458
Інші операційні доходи 33 135526 10839
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -213314 -193959
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування -1054618 8977
Витрати на податок на прибуток 35 0 -788
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває -1054618 8189
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік -1054618 8189
Іншій сукупний дохід:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів -24270 -2471
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік -24270 -2471
Усього сукупного доходу за рік -1078888 5718
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 34, 35 0 0

д/в

Затверджено до випуску та підписано    
14.04.2016 року   Керівник _________________I.В. Бiла
      (підпис, ініціали, прізвище)
247-2117 ____________ О.А. Куторай   Головний бухгалтер _________________С.В. Калугiн
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 0 0 0 0 0 0 0
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу 29 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 9 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 9 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу 29 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 0 0 0 0 0 0 0

Звiт про змiни у власному капiталi за 2015 рiк не складався у зв"язку запровадження тимчасової адмiнiстрацiї.

Затверджено до випуску та підписано    
14.04.2016 року   Керівник _______________I.В. Бiла
      (підпис, ініціали, прізвище)
427-2117_______О.А. Куротай   Головний бухгалтер _______________ С.В. Калугiн
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2015 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані 0 0
Процентні витрати, що сплачені 0 0
Комісійні доходи, що отримані 0 0
Комісійні витрати, що сплачені 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
Інші отримані операційні доходи 0 0
Витрати на утримання персоналу, сплачені 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 0 0
Податок на прибуток, сплачений 0 0
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 9, 17 0 0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 10 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 10 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 14 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 14, 17 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 44 0 0
Придбання асоційованих компаній 17 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 11, 17 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12 0 0
Придбання основних засобів 12, 17 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14 0 0
Придбання нематеріальних активів 14, 17 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0
Дивіденди, що отримані 21 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 21 0 0
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій 25 0 0
Емісія привілейованих акцій 25 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26, 27 0 0
Отримання субординованого боргу 26 0 0
Погашення субординованого боргу 26 0 0
Отримання інших залучених коштів 26 0 0
Повернення інших залучених коштів 26, 27 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 1, 4 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 1, 4 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 1, 4 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 1, 4 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1, 4 0 0

Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2015 рiк не складався у зв"язку запровадження тимчасової адмiнiстрацiї.

Затверджено до випуску та підписано    
14.04.2016 року   Керівник _______________ I.В. Бiла
      (підпис, ініціали, прізвище)
247-2117________О.А. Куротай Батич Г.Н.   Головний бухгалтер _______________ С.В. Калугiн
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 9, 17 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 10 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 10 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 14 0 0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 14, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 44 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 17 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 11 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 11, 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 12 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 12, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 14 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 14, 17 0 0
Придбання основних засобів 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 21 0 0
Придбання нематеріальних активів 21 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 25 0 0
Дивіденди, що отримані 25 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 26 0 0
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26, 27 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 26, 27 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 1, 4 0 0
Дивіденди, що виплачені 1, 4 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 1, 4 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 1, 4 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 1, 4 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 1, 4 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 1, 4 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1, 4 0 0

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом вiдсутен.

Затверджено до випуску та підписано    
14.04.2016 року   Керівник -
      (підпис, ініціали, прізвище)
-   Головний бухгалтер -
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)