Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РФС-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31275766
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 14000, м. Чернiгiв, вул. Мстиславська, буд. 9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2538 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (надалi - Замовник) за перiод з 1 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року Чернiгiв - 2016 I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Вступний параграф Основнi вiдомостi про Замовника: Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 03357671 Мiсцезнаходження 14000 м. Чернiгiв, вул. Комсомольська, буд. 55-б Дата державної реєстрацiї 25.07.1995р. ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ЧЕРНIГIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ Звiт складено за результатами незалежної аудиторської перевiрки, яка була проведена товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «РФС-Аудит» (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2538 видане Аудиторською Палатою України 23.02.2001 року) на пiдставi договору вiд 11 грудня 2015 року №20 та у вiдповiдностi до: - Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 14.09.2006 № 140-V; - Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2014, затверджених для обов’язкового застосування при виконаннi завдань з 01 лютого 2016 року в якостi нацiональних стандартiв аудиту, рiшенням АПУ вiд 29.12.2015 року № 320/1 (надалi – МСА); Цей звiт мiстить результати аудиту рiчної фiнансової звiтностi Замовника, що включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року та вiдповiднi звiти: Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни в капiталi) за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом «Фiнансова звiтнiсть»). Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, яка є концептуальною основою достовiрного подання. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, законодавства України, чинних положень про подання фiнансових звiтiв емiтентами цiнних паперiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. У вiдповiдностi зi ст.9 Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» Замовник несе вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що наданi для проведення аудиту. Ця вiдповiдальнiсть стосується: - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та подання облiкових оцiнок. Вiдповiдальнiсть аудиторiв Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок. Оцiнка ризикiв внутрiшнього контролю здiйснювалась в аспектi процедур пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Цим звiтом (висновком) не формулюється судження щодо ефективностi внутрiшнього контролю Замовника. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом Замовника, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Пiд час аудиту було зiбрано та систематизовано достатнiй обсяг доказiв (на погляд аудитора), якi дозволяють зробити оцiнку показникiв фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до мети аудиту та виявити суттєвi помилки, допущенi при її складаннi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Господарська дiяльнiсть Замовника передбачає операцiї оренди комунального майна, яке у вiдповiдностi до дiючого законодавства України вiдноситья до цiлiсних майнових комплексiв (надалi – ЦМК). Балансова вартiсть ЦМК на дату складання фiнансової звiтностi склала 83 064 тис. грн., що стновить 53% вiд вартостi всiх основних засобiв та 30% вiд загальної маси активiв Замовника на вiдповiдну дату. Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi прямо не регулюють питання орендних операцiй ЦМК. Вiдображення наслiдкiв орендних операцiй ЦМК у фiнансовiй звiтностi Замоника було здiйснено з урахуванням вимог дiючого договору оренди та вимог, що визначаються нацiональними нормативними актами, в тiй мiрi, в якiй вони не суперечать Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, як це описано у примiтках 3, 4, 8, 18, 27. За таких обставин цей факт не має суттєвого впливу на оцiнку достовiрностi фiнансової звiтностi в цiлому. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Замовника за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, за наслiдками господарських операцiй з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року, подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан, фiнансовi результати та рух грошових коштiв вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та законодавства України. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що як i в попереднiх звiтних перiодах, структура пасиву балансу Замовника характеризується високим рiвнем частки позикового капiталу в загальнiй вартостi майна пiдприємства. Цi обставини можуть бути негативним iндикатором щодо оцiнки стабiльностi дiяльностi. Проте, цей факт має суттєву невизначенiсть для оцiнки здатностi Замовника продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що дiяльнiсть Замовника, як i дiяльнiсть iнших суб’єктiв господарювання, знаходиться пiд впливом економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, i їхнє остаточне врегулювання наразi передбачити неможливо. Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. До цього додається фiнансова звiтнiсть Замовника за 2015 рiк: - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) - Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни в капiталi) - Звiт про рух грошових коштiв - Примiтки Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РФС-Аудит» Код ЄДРПОУ 31275766 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України №2538 вiд 23.02.2001 р. Мiсцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернiгiв, вул. Мстиславська, буд. 9 Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № 20 вiд 11 грудня 2015 року. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту Дата початку проведення аудиту (дата прийняття рiшення про можливiсть прийняття завдання) – 08 грудня 2015 року. Дата закiнчення проведення аудиту (дата iнформування керiвництва Замовника про важливi результати проведених процедур аудиту) – 14 березня 2016 року. Аудитор I.В. Пчелiнцева чинний сертифiкат аудитора серiї А №005420 виданий Аудиторською Палатою України 26.06.2003 року Директор I.В. Пчелiнцева ТОВ «РФС-Аудит» чинний сертифiкат аудитора серiї А №005420 виданий Аудиторською Палатою України 26.06.2003 року Дата пiдпису: 15 березня 2016 року
-
-
-