Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Облтеплокомуненерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 261793
3. Дата проведення державної реєстрації
25.07.1995
4. Територія (область)
Чернігівська
5. Статутний капітал (грн)
757530
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1085
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.30Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря
33.20Установлення та монтаж машин i устатковання
38.21Оброблення та видалення безпечних вiдходiв
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРIНБАНК"
2) МФО банку
300142
3) поточний рахунок
26000005100042
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-