Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Ємець О.В. НК 942906 05.06.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 263680 8.7 263680 0 0 0
Член Наглядової ради Яценюк Iгор Михайлович - - Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних 300305 9.9 300305 0 0 0
Член Наглядової ради Коротєєв В.А. - - Посадова особа не надала паспортних даних 265361 8.76 265361 0 0 0
Член Наглядової ради Перчук Ю.В. - - Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних 293922 9.7 293922 0 0 0
Член правлiння Тетеря О.I. НК 907175 25.01.2001 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 10 0.0003 10 0 0 0
Голова правлiння Геращенко В.М. НК 604482 24.02.1999 Чернiгiвським РВ УМВС України в Чернiгiвскiй обл. 386 0.013 386 0 0 0
Усього 1123664 37.0733 1123664 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.