Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IК "Добрий капiтал"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 33948171
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 32, офiс 49
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498032
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 284-04-20
Факс (044) 284-04-20
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РФС-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 31275766
Місцезнаходження 14000, м. Чернiгiв, вул.Мстиславська, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2538
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (0462) 676-434
Факс 676-434
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис додаткова iнформацiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-13-25
Факс 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2002.