Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Протягом звiтного перiоду iнших подiй в розвитку товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не вiдбувалось.
Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв товариства - 1217 осiб, осiб що працюють неповний робочий день та за сумiсництвом немає.
Фонд заробiтної плати - 44305 тис. грн., фонд заробiтної плати збiльшився на 5997 тис. грн. у порiвняннi з попереднiм звiтним роком.
Керiвництвом товариства здiйснюються заходи щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв у вiдповiдностi до потреб емiтента. Працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї у разi необхiдностi.
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Пропозицiй з боку третiх осiб до товариства не надходило.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року є фiнансовою звiтнiстю, що складається в перiод, яким охоплюється перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Особливiстю переходу на складання першої фiнансової звiтностi було те, що бухгалтерськi полiтики для фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р. базувались на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк не мiстила порiвняльної iнформацiї.
Останнiй перiод, за який було подано фiнансову звiтнiсть за П(С)БО був 2011 рiк, який закiнчився 31.12.11 р.
Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. За попереднi звiтнi перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2011 року, Товариство складало свою фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО).
Концептуальна основа фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» i включає:
- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;
- допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з допущення про безперервнiсть дiяльностi, що припускає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у нормальному процесi дiяльностi Товариства.
Керiвництвом Товариства вживаються заходи щодо нарощування обсягiв виробництва та реалiзацiї послуг та скорочення витрат, що дозволить подолати збитковiсть, полiпшити фiнансовий стан та результати дiяльностi у 2015 роцi.
Вiдповiдно, Товариство продовжує застосовувати допущення безперервностi дiяльностi при пiдготовцi представленої фiнансової звiтностi.
Основним видом дiяльностi, що займається емiтент є виробництво та постачання теплової енергiї i гарячої води на пiдприємства та в житловий сектор.
Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвих придбань та iнвестицiй товариством не здiйснювалось.
Правочинiв з власниками iстоної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не вiдбувалось.
Намiтити та реалiзувати заходи з пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi акцiонерного товариства, передусiм за рахунок використання внутрiшнiх резервiв по зменшенню витрат на виробництво.
Суттєво впилавають на пiдприємство вiдсутнiсть коштiв у населення та пiдприємств, не впорядкованiсть дiючого законодавства України.
Протягом звiтного перiоду пiдприємство штрафiв за порушення чинного законодавства щодо цiнних паперiв не мало.
Для нормальної дiяльностi товариства необхiдно залучати фiнансовi iнвестицiї.
Укладенi, але не виконанi договори в товариствi станом на 31.12.2015 року вiдсутнi.
Намiтити та реалiзувати заходи з пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi акцiонерного товариства, передусiм за рахунок використання внутрiшнiх резервiв по зменшенню витрат на виробництво.
Товариство не займається науково-дослiдною дiяльнiстю. Кошти на розробки та дослiдження товариством не видiлялись.
По ПАТ «Облтеплокомуненерго» станом на 31.12.2015 року в провадженнi (розгляд справи, апеляцiя, виконавче провадження, тощо) заходяться наступнi судовi справи:


1. Позивач: юридична особа-резидент України
Вiдповiдач: ПАТ «ОТКЕ»
Кiлькiсть судових рiшень: 3 (три)
Сума до стягнення: 9 076 тис. грн. (визнається повнiстю)
Погашено : 5 668 тис. грн..
Залишок заборгованостi (станом на 31.12.2015р.): 3 408 тис.грн.

2. Позивач: ПАТ «ОТКЕ»
Вiдповiдачi: юридичнi особи-резиденти України
Кiлькiсть судових рiшень: 14 (чотирнадцять)
Сума до стягнення: 1 672 тис. грн.
Позивач: ПАТ «ОТКЕ» (зустрiчний позов про стягнення безпiдставно отриманих
коштiв з юридичної особи – резидента України)
Позов задоволено повнiстю. Сума до стягнення 86 тис.грн.

3. Позивач: ПАТ «ОТКЕ»
Вiдповiдачi: фiзичнi особи-резиденти України
Кiлькiсть виконавчих проваджень: 8 324 (вiсiм тисяч триста двадцять чотири)
Сума до стягнення: 13 322 тис. грн.

4. На дату складання фiнансової звiтностi в провадженнi Господарського суду Чернiгiвської областi знаходиться справа про банкрутство АТ «Облтеплокомуненерго». Справу порушено у зв'язку з наявнiстю непогашеної заборгованостi у загальнiй сумi 1 515 тис.грн.. Строк процедури розпорядження майном боржника та строк попереднього засiдання по справi про банкрутство продовжено до 01 сiчня 2016 року вiдповiдно до Закону України «Про заходи спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу". Заборгованiсть Товариством визнається i, станом на дату складання фiнансової звiтностi, вiдображена в складi iнших поточних зобов’язань. Ухвалою Господарського суду Чернiгiвської областi вiд 06 сiчня 2016 року, в зв’язку з касацiйним оскарженням постанови вiд 08 грудня 2015 року, по данiй справi, провадження у справi зупинено, до повернення її на адресу мiсцевого господарського суду судом касацiйної iнстанцiї.
Додаткова iнформацiя вiдсутня.