Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примiтки до фiнансової звiтностi
1. Загальнi вiдомостi
Загальна iнформацiя про Товариство
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «Облтеплокомуненерго» (надалi – Товариство)
Скорочена назва АТ «Облтеплокомуненерго»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 03357671
Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування) створено, в процесi приватизацiї державного майна, та зареєстровано 25 липня 1995 року розпорядженням виконавчого комiтету Чернiгiвської мiської Ради Народних депутатiв (номер запису у Єдиному державному реєстрi - 1 064 120 0000 001350).
Юридична та фактична адреса. вулиця Комсомольська, будинок 55-б, м. Чернiгiв, 14000, Україна
юридична адреса Товариства спiвпадає з фактичною
Органiзацiйно-правова форма. акцiонерне товариство
Країна реєстрацiї Україна
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство otke.cn.ua
Адреса електронної пошти post.otke@mail.ru

На 31 грудня 2015 року акцiонери i вiдповiдно їх частки в Товариствi представленi наступним чином:
Акцiонери, що володiють частками, бiльше, нiж 10% акцiй є:
- Фiзична особа, резидент України, що володiє 14,00% статутного капiталу (Фiзична особа згоду на розголошення паспортних даних не надала).
Акцiонерами, частки кожного з яких становлять менше 10% i разом складають 86,00% статутного капiталу Товариства є 618 фiзичних осiб, що є резидентами України.
Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу Товариства

Основна дiяльнiсть Товариства включає надання послуг з централiзованого опалення та гарячого водопостачання юридичним особам, бюджетним установам i населенню.
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство

Полiтично-економiчна ситуацiя в Українi протягом 2015 року суттєво погiршилася. Умови здiйснення пiдприємницької дiяльностi в країнi знаходяться пiд значним негативним впливом полiтичної та фiнансової кризи. За таких обставин прискорились iнфляцiйнi процеси та вiдбулась суттєва девальвацiя нацiональної валюти. Це призвело до погiршення фiнансового стану суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi (в тому числi i емiтентiв цiнних паперiв). Кiнцевий результат розвитку та наслiдки економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економiку України.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi Українських банкiв i компанiй, iснує суттєва невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та економiчнi перспективи Товариства.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва на те, який вплив мають умови ведення бiзнесу в Українi на дiяльнiсть i фiнансове становище Товариства. Фактичний вплив майбутнiх умов господарювання може вiдрiзнятися вiд його оцiнок керiвництвом.


2. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi
Принципи пiдготовки звiтностi
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року є фiнансовою звiтнiстю, що складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi товариство веде згiдно з вимогами П(С)БО, та якi були скоригованi для подання у вiдповiдностi з МСФЗ.

Валютою складання фiнансової звiтностi є українська гривня, i всi суми округленi до тисяч.
Безперервнiсть дiяльностi
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з допущення про безперервнiсть дiяльностi, що припускає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у нормальному процесi дiяльностi Товариства.
Керiвництвом Товариства вживаються заходи щодо нарощування обсягiв виробництва та реалiзацiї послуг та оптимiзацiї витрат, що дозволить в подальшому полiпшити фiнансовий стан та результати дiяльностi.
Керiвництво Товариства не має намiрiв лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть.
Керiвництву Товариства не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi пiдприємства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, окрiм суттєвого погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Вiдповiдно, Товариство продовжує застосовувати допущення безперервностi дiяльностi при пiдготовцi представленої фiнансової звiтностi.3. Суттєвi положення Облiкової полiтики

Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з принципу оцiнки по первiснiй вартостi. Балансова вартiсть статутного капiталу, що iснувала за станом на 31 грудня 2000 року, була скоригована з урахуванням гiперiнфляцiї на основi змiни загальної купiвельної спроможностi української гривнi шляхом застосування вiдповiдних iндексiв, якi публiкуються Мiнiстерством статистики України. Для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ з 1 сiчня 2001 року економiка України бiльше не вважається гiперiнфляцiйною.
Акцiонерний капiтал

Статутний капiтал
Акцiї Товариства класифiкуються як капiтал. Витрати на оплату послуг третiм сторонам, безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй вiдображають у складi капiталу як зменшення суми, отриманої в результатi даної емiсiї. Перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображають як додатковий капiтал.

Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв
Власнi дольовi iнструменти, викупленi Товариством (власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв), виключаються з капiталу. При викупi статутного капiталу, визнаного в складi капiталу, сума оплаченого вiдшкодування, що включає прямi витрати, вiдображають за вирахуванням сум оцiненого податку на прибуток як вирахування з величини власного капiталу. Викупленi акцiї класифiкуються як власнi акцiї викупленi i вiдображаються в звiтностi як зменшення капiталу.
Сума, виручена в результатi наступного продажу або повторного розмiщення власних викуплених акцiй, визнається як прирiст власного капiталу, а прибуток або збиток, що виникають у результатi даної операцiї, включаються до складу / виключаються зi складу нерозподiленого прибутку. Прибуток або збиток вiд покупки, продажу, випуску або погашення власних акцiй, викуплених у акцiонерiв, не вiдображають у звiтi про сукупний дохiд.
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiй по викупу акцiй власної емiсiї.

Дивiденди
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вiднiмаються iз суми капiталу на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається в звiтностi, якщо вони були нарахованi до звiтної дати, а також оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi.
Виплати працiвникам

Виплати спiвробiтникам
Заробiтна плата спiвробiтникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається як витрати у звiтi про сукупний дохiд. При визначеннi розмiру зобов'язання щодо короткострокових винагород працiвникам дисконтування не застосовуються, а вiдповiднi витрати визнаються щодо фактичного виконання працiвниками своїх трудових обов'язкiв.
Товариство здiйснює виплати соцiального характеру спiвробiтникам, що передбаченi Колективним договором, умовами контрактiв та iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, що регламентують оплату працi у Товариствi (премiї, матерiальна допомога, одноразовi допомоги на поховання та iншi). Такi витрати вiдносяться до видаткiв у мiру їх виникнення i вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд у складi вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, якi виконують працiвники.
Формування забезпечення на оплату премiй здiйснюється у вiдповiдностi до умов, якi визначаються Колективним договором, умовами контрактiв та iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, що регламентують оплату працi у Товариствi. Забезпечення на оплату премiй визнаються зобов’язанням за наявностi таких умов:
а) офiцiйнi умови програми мiстять формулу визначення суми виплати;
б) Товариство визначає суми, якi пiдлягають сплатi до того, як фiнансову звiтнiсть буде затверджено, або
в) минула практика Товариства чiтко вказує на суму його конструктивного зобов'язання.
Протягом звiтного перiоду Товариство не передбачало виплат будь-яких премiй чи бонусiв, якi б вимагали необхiднiсть визнання зобов’язань щодо забезпечення виплат по вiдповiдних програмах.
По програмах з визначеним внеском Товариство визнає зобов’язання та витрати у сумi єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на користь працiвникiв (ЄСВ). ЄСВ розраховується шляхом застосування до суми загальної рiчної заробiтної плати кожного працiвника ставки
єдиного соцiального внеску в залежностi вiд класу професiйного ризику. При цьому зобов’язання оцiнюється на недисконтованiй основi пiсля вирахування вже сплаченої суми. Якщо сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, то сума такого перевищення вiдображається в активi балансу як витрати майбутнiх перiодiв, якщо авансом сплачена сума призведе до зменшення майбутнiх платежiв, або буде повернута Товариству.
По програмах з визначеною виплатою Товариство визнає зобов’язання таким чином: теперiшня вартiсть зобов’язання на дату складання звiтностi плюс (мiнус) невизнанi актуарнi прибутки (збитки) мiнус невизнана вартiсть ранiше наданих послуг мiнус справедлива вартiсть активiв програми на дату складання звiтностi. Протягом звiтного перiоду Товариство не приймало участi у програмах з визначеною виплатою
Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти, що вираженi в гривнях та iноземнiй валютi, включать у себе грошовi кошти в банках i в касi.
Дохiд

Продаж товарiв
Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх таких умов:
- Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;
- за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
- суму доходу можна достовiрно оцiнити;
- ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та
- витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнається одночасно iз виникненням права на його одержання, що звичайно вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупця прав власностi i ризикiв вiд псування i втрат продукцiї, при наявностi високої iмовiрностi фактичного одержання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Момент переходу ризикiв i права власностi визначається за умовами контракту.
Виручка вiдображається за вирахуванням вiдповiдних знижок та податку на додану вартiсть.
У випадку реалiзацiї товарiв або послуг в обмiн на iншi товари або послуги дохiд вiдображається за справедливою вартiстю отриманих товарiв або послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх еквiвалентiв. Якщо справедлива вартiсть отриманих товарiв або послуг не може бути визначена з достатнiм ступенем точностi, дохiд вiдображається за справедливою вартiстю переданих товарiв або наданих послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх еквiвалентiв.

Договори на надання послуг
Дохiд вiд надання послуг визнається тодi, коли Товариство отримує пiдтвердження з боку замовника щодо оплати вартостi послуг. Витрати, пов’язанi з наданням послуг, визнаються в звiтi про сукупнi доходи в перiодi їх виникнення.

Вiдсотки
Вiдсотки вiдображають з використанням методу ефективної процентної ставки.
Запаси

Запасами визнаються активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу - товари;
б) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання при наданнi послуг – сировина, покупнi матерiали, комплектуючi та iншi подiбнi запаси.

Собiвартiсть запасiв включає:
- всi витрати на придбання, що складаються з цiни придбання, ввiзного мито та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються iз бюджету), а також витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
- iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.

Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiстю (вартiстю придбання/виробництва) або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста можлива цiна реалiзацiї являє собою розраховану цiну продажу, встановлювану в ходi звичайної дiяльностi, зменшену на розрахованi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення продажу активу.
З метою приведення оцiнки запасiв до чистої вартостi їх реалiзацiї створюється резерв по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються. Оцiнена сума резерву по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються, включається в звiт про доходи та витрати до складу собiвартостi.
Зменшення корисностi матерiальних i нематерiальних активiв

Товариство проводить перевiрку вартостi своїх матерiальних i нематерiальних активiв на предмет знецiнення на кожну звiтну дату, щоб визначити, чи iснують iндикатори, що свiдчать про їхнє знецiнення.
У випадку виявлення таких ознак розраховується вартiсть, що вiдшкодовується вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть, яка вiдшкодовується, окремого активу, Товариство оцiнює вартiсть одиницi, що вiдшкодовується, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. При можливостi застосування обґрунтованої та послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв Товариства розподiляється на конкретнi одиницi або найменшi групи одиниць, що генерують грошовi потоки. Вартiсть, що вiдшкодовується визначається як найбiльше з двох значень: справедлива вартiсть за винятком витрат на продаж або вартiсть активу у використаннi. При визначеннi вартостi активу у використаннi прогнознi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використанням ставок дисконтування до оподатковування, що вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу.
Якщо вартiсть будь-якого активу, що вiдшкодовується, (або одиницi, що генерує грошовi потоки) виявляється нижче його балансової вартостi, балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує грошовi потоки) зменшується до розмiру його вартостi, що вiдшкодовується. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж визнаються у звiтi сукупний дохiд.
На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак того, що збиток вiд знецiнення основних засобiв, вiдображений в попереднi перiоди, бiльш не має мiсця або змiнився убiк його зменшення. У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом сторнується, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вартостi, що вiдшкодовується, однак таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, що була б визначена, якби по цьому активi (генеруючiй одиницi) не був врахований збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображають в звiтi про сукупний дохiд.
Не грошовi розрахунки. Векселi

Операцiї купiвлi-продажу, розрахунки по яких планується здiйснити за допомогою векселiв, взаємозалiкiв або iнших не грошових розрахункiв, визнаються на пiдставi розрахунку справедливої вартостi тих активiв, що будуть отриманi або поставленi в результатi не грошових розрахункiв. Справедлива вартiсть визначається на основi вiдкритої ринкової iнформацiї.
Частина не грошових розрахункiв включає розрахунки векселями, що представляють собою борговi зобов'язання, якi обертаються.
Векселi випускаються Товариством як платiжний засiб на пред’явлення – без визначення фiксованої дати погашення. Випущенi Товариством векселi вiдображаються по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Не грошовi операцiї виключенi зi звiту про рух грошових коштiв, i тому роздiли звiту по iнвестицiйнiй, фiнансовiй дiяльностi, а також пiдсумки показникiв по операцiйнiй дiяльностi вiдображають фактичнi потоки грошових коштiв.
Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи – це немонетарний актив, який не має матерiальної форми та може бути iдентифiкований.

Визнання та оцiнка НА.
Нематерiальний актив визнається, якщо i тiльки якщо:
a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до суб’єкта господарювання; та
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити

Iдентифiкованi об’єкти нематерiальних активiв об’єднуються у класи. Клас нематерiальних активiв – це сукупнiсть однотипних за призначенням та умовами використання нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи, якi фактично вiдображаються в бухгалтерському облiку вiдносяться до класу «авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (бази даних), виконання, фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi».

Нематерiальнi активи Товариства показанi по вартостi придбання або розробки, яка не включає витрати на поточне обслуговування, за винятком накопиченої амортизацiї та знецiнення.

Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю. Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
a) цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; та
б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за призначенням.

Визнання витрат у балансовiй вартостi нематерiального активу припиняється, коли актив приведено у стан, необхiдний для його експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом Товариства.
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Наступнi витрати
Наступнi витрати капiталiзуються у вартостi конкретного нематерiального активу тiльки в тому випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, якi є у вiдповiдному активi. Всi iншi витрати визнаються у складi прибутку або збитку за перiод у мiру виникнення

Амортизацiя
Амортизацiя по всiх нематерiальних активах нараховується лiнiйним методом протягом передбачуваного термiну корисного використання з моменту придатностi активу до його використання, оскiльки саме такий метод найбiльше точно вiдображає особливостi очiкуваного споживання майбутнiх економiчних вигод вiд вiдповiдних активiв.
Для визначеного класу нематерiальних активiв використовуються строки корисної експлуатацiї в дiапазонi 3-10 рокiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї прийнято за нуль.
Термiни корисного використання об'єктiв нематерiальних активiв i методи їх амортизацiї аналiзуються Товариством та при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Операцiї в iноземнiй валютi

Функцiональною валютою Товариства є українська гривня.
Операцiї, вираженi у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти (в iноземнiй валютi) вiдображаються за курсом, що дiє на дату операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземних валютах перераховуються у функцiональну валюту за курсом, що дiяв на дату складання фiнансової звiтностi. Курсовi рiзницi, якi виникають при перерахуваннi, визнаються в складi прибутку або збитку за перiод.
Позитивна або негативна курсова рiзниця по монетарних статтях являє собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю вiдповiдної статтi у функцiональнiй валютi на початок звiтного перiоду, розрахованої по ефективнiй ставцi вiдсотка з урахуванням платежiв у звiтному перiодi, i амортизованою вартiстю цiєї статтi в iноземнiй валютi, перерахованої за обмiнним курсом на кiнець даного звiтного перiоду.
Немонетарнi статтi, що оцiнюються по первiснiй вартостi в iноземнiй валютi, враховуються по обмiнному курсу на дату здiйснення вiдповiдної операцiї.
Немонетарнi статтi, що облiковуються за справедливою вартiстю, перераховуються за курсом, який був на останню дату визначення такої справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, якi виникають в результатi змiни курсiв валют вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод.

Оренда

Визначення того, що домовленiсть являє собою або мiстить умови оренди, засновано на змiстi домовленостi на дату початку термiну оренди, тобто чи залежить виконання договору вiд використання визначеного активу або активiв, або договiр надає право на використання такого активу.

Оренда класифiкується як:
- фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння;
- операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
Оренда класифiкується як фiнансова при наявностi хоча б однiєю з умов:
а) оренда передає орендаревi право власностi на актив наприкiнцi строку оренди;
б) орендар має право вибору придбати актив за цiною, що, як очiкується, буде значно нижчою за справедливу вартiсть на дату, коли вибiр може бути здiйснений, i достатньою для обґрунтованої впевненостi на початку оренди в тому, що вибiр буде здiйснено;
в) строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї активу, навiть якщо право власностi не передається;
г) на початку оренди теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв дорiвнює принаймнi в основному всiй справедливiй вартостi орендованого активу;
ґ) орендованi активи мають такий особливий характер, що тiльки орендар може використовувати їх, не здiйснюючи значних модифiкацiй.
Протягом звiтного перiоду Товариство не укладало договорiв, якi мiстять умови фiнансової оренди.

Операцiйна оренда
У випадках, коли Товариство є орендарем за договором оренди, що не передбачає перехiд вiд орендодавця до Товариства в основному всiх ризикiв i винагород, що виникають iз права власностi, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом усього термiну оренди.
У випадках, коли Товариство є орендодавцем за договором оренди, що не передбачає перехiд до орендаря в основному всiх ризикiв i винагород, що виникають iз права власностi, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на доходи рiвномiрно протягом усього термiну оренди.

Операцiї оренди цiлiсного майнового комплексу
Товариство виступає орендарем цiлiсного майнового комплексу (надалi - ЦМЦ), є власнiстю фонду комунального майна. Вiдповiдно до Українського законодавства цiлiсний майновий комплекс - об'єкт, сукупнiсть активiв якого забезпечує провадження окремої дiяльностi, що визначає загальнодержавне значення пiдприємства, на постiйнiй i регулярнiй основi. Цiлiсними майновими комплексами можуть бути структурнi пiдроздiли, якi в установленому порядку видiляються в самостiйнi об'єкти. Визначення загальнодержавного значення об'єктiв здiйснюється вiдповiдно до статтi 5 Закону України «Про приватизацiю державного майна». Оренднi операцiї ЦМК не розглядаються Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi разом з тим регламентуються договiрними вимогами та вiдповiдними нормами нацiонального законодавства.
У вiдповiднiстю з договором оренди ЦМК та Положенням «Про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власностi» затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України №1213 вiд 19 грудня 2006 року (далi – Положення). Вiдповiдно до умов договору та Положення, Товариство повинно здiйснювати iнвестицiї в основнi засоби, включаючи проведення будь-яких видiв ремонтiв та полiпшень, за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих на орендоване комунальне майно. Об’єкти ЦМК вiдображаються у складi основних засобiв за справедливою вартiстю, що визначається на дату укладання договору. У складi власного капiталу по статтi «Додатковий капiтал» вiдображається сума, що вiдповiдає балансовiй вартостi орендованого ЦМК на вiдповiдну звiтну дату. Орендна плата та нарахована амортизацiя ЦМК (за виключенням витрат на полiпшення) включається до складу витрат операцiйної дiяльностi
Основнi засоби

Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.
Iдентифiкованi об’єкти основних засобiв об’єднуються у класи. Клас основних засобiв – це група основних засобiв, однакових за характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В бухгалтерському облiку формуються наступнi класи:
- Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої.
- Машини та обладнання.
- Транспортнi засоби.
- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi).
- Iншi основнi засоби.
-Орендованi об’єкти цiлiсного майнового комплексу (ЦМК), що є власнiстю фонду комунального майна, але облiковуються на балансi Товариства так, як це передбачено договором оренди ЦМК та Положенням «про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власностi» затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України №1213 вiд19 грудня 2006 року (далi – Положення). Вiдповiдно до умов договору та Положення, Товариство повинно здiйснювати iнвестицiї в основнi засоби, включаючи проведення будь-яких видiв ремонтiв та полiпшень, за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих на орендоване комунальне майно.
Основнi засоби Товариства показанi по вартостi придбання або будiвництва, не включаючи витрати на щоденне обслуговування, за винятком накопиченої амортизацiї та знецiнення.
Первiсна вартiсть не включає витрати по позиках, залучених для фiнансування придбання та будiвництва квалiфiкацiйних активiв.
Вартiсть частини, що замiщається, визнається у вартостi вiдповiдного об'єкта основних засобiв, якщо iснує iмовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод i вартiсть замiщення може бути надiйно оцiнена. Балансова вартiсть замiщених частин списується. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування списуються на витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникають.
Витрати на добудову та дообладнання об’єкта основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу збiльшують балансову вартiсть вiдповiдного об’єкта або визнаються як окремий об’єкт.
Балансова вартiсть об’єкта основних засобiв збiльшується на собiвартiсть нової (замiнюваної) частини такого об’єкта, коли понесенi витрати задовольняють критерiям їх визнання. Балансова вартiсть тих частин, що замiнюються, припиняються визнаватися у балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв.
Незавершене будiвництво мiстить у собi витрати, пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, а також частку в накладних витратах, безпосередньо пов'язану з цим будiвництвом. Амортизацiя таких активiв починається з моменту введення їх в експлуатацiю тим же способом, що i для iнших об'єктiв основних засобiв. Товариство регулярно здiйснює перевiрку балансової вартостi незавершеного будiвництва для того, щоб визначити, чи iснують ознаки знецiнення вартостi об'єктiв незавершеного будiвництва.

Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманого доходу з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i вiдображають в звiтi про прибутки i збитки.

Амортизацiя
Об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються.
Амортизацiя iнших категорiй основних засобiв розраховується лiнiйним методом щодо їх собiвартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їхнього корисного використання.

Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї:

Клас Строк корисної експлуатацiї, рокiв
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 20-40
Машини та обладнання 5-10
Транспортнi засоби 5-10
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4-6
Iншi основнi засоби 3-10

Лiквiдацiйна вартiсть активу прирiвнюється до нуля в тому випадку, якщо очiкується використовувати об'єкт до закiнчення його фiзичного термiну служби i можливi в результатi лiквiдацiї вiдходи не мають вартостi.
Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв i методи розрахунку їх амортизацiї аналiзуються i при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.

Податок на прибуток

Податок на прибуток за звiтний перiод включає поточний i вiдстрочений податок на прибуток.

Поточний податок на прибуток
Поточний податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, що дiють або набрали чинностi на кiнець звiтного перiоду. Витрати/(вiдшкодування) з податку на прибуток включають поточнi i вiдкладений податки i визнаються в звiтi про сукупний дохiд за рiк, якщо тiльки вони не вiдображаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо в складi капiталу, оскiльки вiдносяться до операцiй, якi вiдображаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо в складi капiталу в тому же або в якому-небудь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок являє собою суму, що передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету у вiдношеннi оподатковуваного прибутку або збитку за звiтний та попереднiй перiоди. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображають у складi операцiйних витрат.
Вiдкладений податок на прибуток розраховується балансовим методом у частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Балансова сума вiдкладеного податку розраховується по податкових ставках, що дiють або набрали чинностi на кiнець звiтного перiоду, i застосування яких очiкується в перiод погашення тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. В звiтi про фiнансовий стан розрахованi вiдкладенi податковi активи i зобов'язання згораються (взаємо залiковуються). Вiдкладенi податковi активи у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть одержання у майбутньому оподатковуваного прибутку, який бути зменшений на суму таких вiдрахувань.

Прибуток/збиток на акцiю.
Базовий прибуток/збиток на акцiю визначається шляхом розподiлу суми прибутку/збитку, що припадає на частку акцiонерiв Товариства (прибуток за перiод, мiнус дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважене число простих iменних акцiй Товариства, що знаходилися в обiгу протягом звiтного перiоду.

Протягом звiтного перiоду привiлейованих акцiй Товариство не емiтувало.
Фiнансовi доходи i витрати

Фiнансовi доходи i витрати включають вiдсотки до сплати по кредитах i позикам, вiдсотки до одержання вiд фiнансових активiв, а також збитки вiд знецiнення i результат вiд вибуття фiнансових активiв, що доступнi для продажу.
Усi витрати, пов’язанi з позиковими коштами, списуються на фiнансовi результати iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, за винятком тих витрат, що пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкованих активiв, якi вiдносяться на їхню собiвартiсть.
Процентний дохiд вiдображають в складi прибутку в мiру його одержання, обчисленого за методом ефективного вiдсотка прибутковостi активу.
Протягом звiтного перiоду Товариство не надавало позик.
Фiнансовi iнструменти

Фiнансовi активи
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях: фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибуткiв або збиткiв («фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi»); позики виданi та дебiторська заборгованiсть; активи, утримуванi до погашення; активи, доступнi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. У випадку, якщо вкладення не класифiкуються як фiнансовi активи, переоцiненi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, то при вiдображеннi в звiтностi до їхньої справедливої вартостi додаються безпосередньо пов’язанi з ними витрати. При первiсному визнаннi фiнансових активiв Товариство включає їх до вiдповiдної категорiї.
Фiнансовi активи, призначенi головним чином для одержання прибутку вiд короткострокових коливань у цiнi включаються в категорiю «фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi». Такi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю; прибутки/збитки вiд таких фiнансових активiв вiдображаються у складi прибутку. Протягом представлених у звiтностi перiодiв часу Товариство не мало активiв, призначених для торгiвлi.
Позики виданi та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, якi не обертаються на активному ринку, та по яких встановленi фiксованi або визначенi платежi. Такi активи вiдображають по амортизованiй собiвартостi з використанням методу ефективного вiдсотку. Прибутки та збитки по таких активах вiдображають у прибутку в момент припинення визнання або у випадку знецiнення таких активiв, а також шляхом амортизацiї. Торгiвельна й iнша дебiторська заборгованiсть з термiном погашення менше 12 календарних мiсяцiв вiдображається по номiнальнiй вартостi за мiнусом нарахованих вiдповiдних резервiв на можливi втрати по сумнiвних боргах.

Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами i фiксованим термiном погашення класифiкуються в якостi тих, якi утримуються до погашення, якщо керiвництво Товариства має
намiр i можливiсть утримувати їх до термiну погашення. Фiнансовi активи, якi утримуються до погашення враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Фiнансовi активи, якi передбачається утримувати невизначений перiод часу i якi можуть бути проданi в разi потреби пiдвищити лiквiднiсть або змiни процентних ставок класифiкуються як доступнi для продажу. Вони включаються у необоротнi активи. Якщо керiвництво має намiр утримувати данi активи менш 12 мiсяцiв вiд звiтної дати або продати для збiльшення оборотного капiталу, такi фiнансовi активи включаються в оборотнi активи. Дивiденди по дольових фiнансових iнструментах, що доступнi для продажу, вiдображають у прибутку або збитку за рiк, коли встановлене право Товариства на одержання виплати, i ймовiрнiсть одержання дивiдендiв є високою. Всi iншi елементи змiни справедливої вартостi вiдображають у складi iншого сукупного доходу до моменту припинення визнання iнвестицiї або її знецiнень, при цьому накопичений прибуток або збиток виключається зi складу iншого сукупного доходу i переноситься у фiнансовi доходи в складi звiту про прибутки i збитки за рiк. Протягом звiтного перiоду Товариство не мало iнвестицiй, доступних для продажу.

Фiнансовi активи оцiнюються на кожну звiтну дату для виявлення ознак знецiнення.

Знецiнення фiнансових активiв визнається в тому випадку, коли iснують об'єктивнi докази того, що вiдбулася одна або кiлька подiй, якi негативно вплинули на розмiр очiкуваного майбутнього грошового потоку, що генерує даний фiнансовий актив, величину якого можна надiйно розрахувати. До об'єктивних доказiв знецiнення фiнансових активiв (включаючи дольовi цiннi папери) можуть вiдноситися неплатежi або iнше невиконання боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством, ознаки можливого банкрутства боржника або емiтента, зникнення активного ринку для якого-небудь цiнного паперу. Стосовно iнвестицiй в дольовi цiннi папери, об'єктивним доказом знецiнення таких iнвестицiй є значне або тривале зниження їх справедливої вартостi вiдносно фактичної собiвартостi.

Ознаки, що свiдчать про знецiнення дебiторської заборгованостi, Товариство розглядає на рiвнi окремих активiв.
При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Товариство аналiзує iсторичнi данi з ймовiрностi банкрутства, термiнiв вiдшкодування, сум понесених збиткiв, i коригує їх з урахуванням поточних економiчних та договiрних умов. В результатi фактичнi збитки можливо виявляться бiльше або менше тих, котрих можна було б очiкувати виходячи з iсторичних тенденцiй.
Для фiнансових активiв, доступних для продажу i не мають котирувань, значне або кiлькаразове зниження справедливої вартостi цiнних паперiв нижче їх балансової вартостi є iндикатором знецiнення.
Величина збитку вiд знецiнення фiнансового активу, який вiдображається за амортизованою вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його поточною балансовою вартiстю i приведеною величиною майбутнього грошового потоку, який генерується даним фiнансовим активом, дисконтованого iз застосуванням первiсної ефективної процентної ставки.
Збиток вiд знецiнення вiднiмається безпосередньо вiд балансової вартостi фiнансового активу, за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, балансова вартiсть якої зменшується з використанням рахунка резерву. У випадку визнання торговельної дебiторської заборгованостi безнадiйною, така заборгованiсть списується за рахунок вiдповiдного резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум вiдображають по кредиту рахунка резерву. Змiни резерву вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд.
За винятком фiнансових активiв, що доступнi для продажу, якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно зв'язане з подiєю, що мала мiсце пiсля
визнання знецiнення, ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення вiдновлюється через звiт про сукупний дохiд. При цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати амортизовану вартiсть, яка була б визначена у випадку, якби знецiнення не визнавалося.
У випадку, коли зниження справедливої вартостi iнвестицiй, що доступнi для продажу, було включено до складу капiталу, але виникли об'єктивнi факти, якi пiдтверджують знецiнення даних iнвестицiй, накопичений збиток, вiдображений на рахунках капiталу, повинен бути перенесений у звiт про сукупний дохiд, навiть якщо вибуття iнвестицiй не вiдбулося. Знецiнення, визнане в звiтi про сукупний дохiд, згодом не вiдновлюється.

Визнання та списання фiнансових активiв
Покупка або продаж фiнансових активiв, передача яких передбачається в термiни, установленi законодавчо або правилами даного ринку (покупка i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняло на себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї по придбанню визнаються, коли Товариство стає стороною договору у вiдношеннi даного фiнансового активу.
Товариство списує фiнансовий актив з облiку тiльки у випадку припинення прав на грошовi потоки за вiдповiдним договором, або у випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо Товариство не передає, але в той же час не зберiгає основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язаному з ним зобов'язаннi в сумi передбачуваного вiдшкодування.
Якщо Товариство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив.

Непохiднi фiнансовi зобов'язання
Товариство вiдображає фiнансовi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан в момент виникнення вiдповiдних контрактних зобов'язань.
Фiнансовi зобов'язання спочатку враховуються по собiвартостi на дату здiйснення угоди, що дорiвнює справедливої вартостi отриманого вiдшкодування, плюс витрати, безпосередньо пов’язанi з угодою.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання враховуються по амортизованiй собiвартостi. Амортизована собiвартiсть фiнансового зобов'язання – це вартiсть зобов'язання, визначена при первiсному визнаннi, за винятком виплат основної суми боргу, плюс або мiнус нарахована амортизацiя по рiзницi мiж первiсною вартiстю i вартiстю на момент погашення зобов'язання.
Зобов’язання, контрактний термiн погашення яких на дату визнання та/або на дату складання звiтностi становить менше 12 календарних мiсяцiв, визначаються як поточнi. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Товариство має наступнi непохiднi фiнансовi зобов'язання: банкiвськi кредити i кредиторську заборгованiсть по торгiвельних i iнших операцiях.
Торговельна й iнша кредиторська заборгованiсть спочатку визнається за справедливою вартiстю, i надалi враховується за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка.

Кредити спочатку вiдображають у розмiрi грошових коштiв, що надiйшли за винятком витрат, безпосередньо зв'язаних з його одержанням. В наступному кредити вiдображають за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. Витрати по кредитах, включаючи премiї, виплачуванi при погашеннi, враховуються по методу нарахування i додаються до балансової вартостi фiнансового iнструмента, якщо вони не були оплаченi в тому перiодi, у якому вони виникли.
Товариство списує фiнансовi зобов'язання з облiку тiльки у випадку виконання, скасування або закiнчення термiну зобов'язань.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi

Нижче наводяться стандарти, якi були опублiкованi, але ще не набули чинностi та не були застосованi достроково на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ.

Товариство планує прийняття цих стандартiв пiсля набрання ними чинностi. Товариство очiкує, що вступ в силу зазначених вище стандартiв та тлумачень до них, не здiйснить iстотного впливу в майбутньому на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються з/або пiсля:

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти. Частина 1. Класифiкацiя та оцiнка » - 1 сiчня 2018 року або пiзнiше.
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi платежi по дiяльностi, що здiйснюється за регульованими тарифами» - 1 сiчня 2016 року або пiзнiше.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» - 1 сiчня 2017 року або пiзнiше.

Щорiчнi удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

Порядок облiку операцiй з придбання часток участi у спiльних операцiях змiни до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - 1 сiчня 2016 або пiзнiше.

Роз'яснення до допустимих методiв нарахування амортизацiї - змiни до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» - 1 сiчня 2016 або пiзнiше.

Метод дольової участi в окремих фiнансових звiтах - поправки до МСФЗ (IAS) 27 - 1 сiчня 2016 року.
«Продаж або внесок активiв в асоцiйоване або спiльне пiдприємство iнвестором» - поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 - 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати.

«Розкриття iнформацiї» - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 - 1 сiчня 2016 року.

«Застосування виключення з вимоги консолiдацiї для iнвестицiйних компанiй» - Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 - 1 сiчня 2016 року.

4. Застосовуванi облiковi оцiнки, допущення i фактори невизначеностi

Застосування облiкової полiтики вимагає вiд керiвництва Товариства формування суджень, оцiнок i допущень у вiдношеннi балансової вартостi активiв i зобов'язань, якi неможливо визначити на пiдставi зовнiшнiх джерел. Керiвництво Товариства визначає облiковi оцiнки i допущення виходячи з минулого досвiду й iнших факторiв, що є суттєвими для обставин функцiонування товариства. Подальшi фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зроблених оцiнок. Оцiнки i пов’язанi з ними допущення переглядаються на постiйнiй основi. Скоригованi облiковi оцiнки, якi використовуються в бухгалтерському облiку, вiдображаються у перiодi коли робиться їх перегляд, якщо таке коригування вiдноситься тiльки до цього перiоду, або в перiодi перегляду i наступних перiодах, якщо таке коригування пов’язано як зi звiтним так i з майбутнiми перiодами. Ретроспективнi перерахунки не здiйснюються.

Суттєвi судження керiвництва Товариствам при застосуваннi облiкової полiтики
Нижче представленi суттєвi судження, за винятком тих, якi мiстять у собi розрахунок облiкових оцiнок (приведенi в роздiлi «Основнi джерела невизначеностi при розрахунку облiкових оцiнок»), якi керiвництво Товариства зробило в процесi застосування облiкової полiтики i якi мають найбiльший вплив на суми, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi.

Основнi джерела невизначеностi при розрахунку облiкових оцiнок
Найбiльш значнi областi, якi вимагають застосування оцiнок i допущень керiвництва, стосуються:
торгiвельної й iншої дебiторської заборгованостi;
оцiнки товарно-матерiальних запасiв;
термiну корисного використання i лiквiдацiйної вартостi основних засобiв;
облiку орендованих об’єктiв цiлiсного майнового комплексу (ЦМК)
знецiнення активiв;
оподатковування (поточний i вiдкладений податок).

Торговельна й iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть показується в звiтностi по чистiй можливiй цiнi реалiзацiї за винятком резерву по сумнiвних боргах. Резерв по сумнiвних боргах розраховується на пiдставi оцiнки можливих втрат в iснуючих залишках дебiторської заборгованостi. При створеннi резерву керiвництво враховує безлiч факторiв, включаючи загальнi економiчнi умови, специфiку галузi й iсторiю роботи з покупцем.
Невизначеностi, пов’язанi зi змiнами фiнансового становища покупцiв, як позитивними, так i негативними, також можуть уплинути на величину i час створення резерву по сумнiвних боргах.

Оцiнка товарно-матерiальних запасiв
На звiтну дату Товариство тестує запаси на наявнiсть надлишкiв i застарiлих запасiв й визначає резерв по застарiлим запасам та запасам, що повiльно обертаються. Змiни в оцiнцi можуть як позитивно, так i негативно уплинути на величину необхiдного резерву по застарiлим запасам та запасам, що повiльно обертаються.

Термiн корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв
Об'єкти основних засобiв, що належать Товариству, амортизуються з використанням лiнiйного методу та методу суми одиниць продукцiї протягом усього термiну їх корисного використання, що розраховується вiдповiдно до бiзнес-планiв i операцiйними розрахунками керiвництва Товариства у вiдношеннi даних активiв.
Фактори, здатнi вплинути на оцiнку термiну корисної служби i лiквiдацiйної вартостi необоротних активiв, мiстять у собi:
змiна ступеня експлуатацiї активiв;
змiна технологiї обслуговування активiв;
змiна в законодавствi; i
непередбаченi операцiйнi обставини.

Кожний з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi норми амортизацiї, а також балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв.
Керiвництво Товариства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних термiнiв корисного використання активiв. Такий аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди Товариству.

Орендованi об’єкти цiлiсного майнового комплексу (ЦМК)
Згiдно з договором, пiдписаним мiж Товариством та фондом комунального майна, Товариство отримало певнi основнi засоби (об’єкти ЦМК, що є об’єктами комунальної власностi) в господарське вiдання. На основi аналiзу договору оренди ЦМК та вимог Положення «про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власностi» затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України №1213 вiд19 грудня 2006 року , керiвництво Товариства вважає, що всi ризики та винагороди вiд користування цими активами переходять до Товариства, тому цi активи визнаються у балансi Товариства в момент отримання, з вiдповiдним вiдображенням у складi iншого додаткового капiталу. Керiвництво вважає, що Товариство буде i надалi використовувати цi активи в осяжному майбутньому.

Знецiнення активiв
Балансова вартiсть активiв Товариства переглядається на предмет виявлення ознак таких активiв, що свiдчать про наявнiсть знецiнення. Якщо якi-небудь подiї або змiна обставин свiдчать про те, що поточна вартiсть активiв може бути не вiдшкодована, Товариство оцiнює вартiсть активiв, що вiдшкодовується. Така оцiнка приводить до необхiдностi прийняття ряду суджень у вiдношеннi довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, зв'язаних з розглянутими активами. У свою чергу цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на допущеннях про рiвень попиту на продукцiю i майбутнi ринковi умови. Наступнi i непередбаченi змiни таких допущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до iншого результату в порiвняннi з представленим у данiй фiнансовiй звiтностi.
Для оцiнки вартостi використання розрахункова величина майбутнiх грошових потокiв дисконтується до поточної вартостi з використанням ставки дисконтування (подвiйна облiкова ставка НБУ, що дiє на кiнець звiтного року), яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей i ризикiв, характерних для даних активiв. У 2015 роцi Товариство не визнавало i не вiдновлювало збиткiв вiд знецiнення.

Забезпечення (резерви)
Складнiсть оцiнки забезпечень обумовлена невизначенiстю майбутнiх подiй, що впливають на дiяльнiсть Товариства. Невизначенiсть, у свою чергу, зумовлює ризик, тобто можливiсть вiдхилення фактичних витрат вiд очiкуваних. Тому для оцiнки забезпечення враховуються ймовiрнiсть майбутнiх подiй. Такi оцiнки здiйснюються на основi судження керiвництва Товариства з урахуванням: попереднього досвiду подiбних операцiй, додаткових свiдчень, якi є наслiдком подiй пiсля дати балансу.

Оподаткування
Поточнi податки
Українське податкове законодавство характеризується частими змiнами. Бiльш того, трактування його норм податковими органами у вiдношеннi господарських операцiй i дiяльностi Товариства може не збiгатися з трактуваннями керiвництва. В результатi податковi органи можуть заперечувати правильнiсть вiдображення операцiй, i Товариство може бути обкладено додатковими податками, штрафами i пенями, що
може досягати значних розмiрiв. В Українi термiн давностi позову, застосовуваний у вiдношеннi податкових зобов'язань, що пiдлягають перевiрцi податковими органами, складає три роки, що передують року перевiрки.

Вiдкладенi податковi активи
Вiдкладенi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну дату i визнаються по всiх невикористаних податкових збитках у тiй мiрi, у якiй є ймовiрним одержання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можуть бути зарахованi податковi збитки, цiлком або частково. Оцiнка даної ймовiрностi вiдображає
судження, яке базується на очiкуваних показниках. При оцiнцi ймовiрностi наступного використання вiдкладеного податкового активу враховуються рiзнi фактори, що включають минулi результати операцiйної дiяльностi, план операцiйної дiяльностi, закiнчення термiну дiї перенесення податкових збиткiв i стратегiї податкового планування. Якщо фактичнi результати вiдрiзняються вiд цих оцiнок або якщо цi оцiнки повиннi бути скоригованi у майбутньому, то це може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiйної дiяльностi i рух грошових коштiв Товариства. Якщо в результатi будь-якої подiї оцiнка суми вiдкладених податкових активiв, що може бути реалiзованою у майбутньому знижується, дане зниження визнається в звiтi про сукупний прибуток.
5. Визначення справедливої вартостi

Деякi пункти облiкової полiтики Товариства i примiток до звiтностi вимагають визначення справедливої вартостi, як для фiнансових, так i для не фiнансових активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть визначалася для цiлей оцiнки та/або розкриття iнформацiї на пiдставi зазначених нижче методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, якi були зробленi при визначеннi справедливої вартостi, розкривається в примiтках по визначених активах i зобов'язаннях.

Основнi засоби
Пiсля визнання Товариство застосовує для оцiнки об’єктiв основних засобiв модель собiвартостi, за якою первiсно визнана собiвартiсть зменшується на суму накопиченої амортизацiї та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

Запаси
Справедлива вартiсть запасiв, визначається на основi вартостi їхньої можливої реалiзацiї в ходi нормальної дiяльностi за винятком витрат на передпродажну пiдготовку, i розумного чистого прибутку (маржi), заснованої на додаткових витратах, необхiдних для завершення створення запасiв i для здiйснення їхнього продажу.

Торговельна й iнша дебiторська заборгованiсть
Справедлива вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi розраховується як приведена вартiсть майбутнiх потокiв коштiв, дисконтованих за подвiйною ставкою НБУ, яка дiяла на початок мiсяця, в якому було визнано такий фiнансовий актив.
Дебiторська заборгованiсть, контрактний термiн погашення якої на дату визнання менше 12 календарних мiсяцiв, визначається як короткострокова. Пiд час та пiсля первiсного визнання короткострокова дебiторська заборгованiсть вiдображається за виставленими до сплати рахунками.

Фiнансовi iнструменти
Оцiночна справедлива вартiсть деяких фiнансових iнструментiв визначалася на основi наявної ринкової iнформацiї або з використанням iнших методiв оцiнки, заснованих переважно на застосуваннi суб'єктивного судження при аналiзi ринкових даних i розрахунку оцiночних значень. Вiдповiдно, немає впевненостi в тому, що Товариство зможе продати фiнансовi iнструменти на ринку за вартiстю, що визначена на основi таких оцiнок. Використання рiзних допущень i методiв оцiнки може вплинути на оцiночнi показники справедливої вартостi.
Станом на 31 грудня 2015 року оцiночна справедлива вартiсть фiнансових активiв, (якi включають грошовi кошти та їх еквiваленти та торгiвельну й iншу дебiторську заборгованiсть) та фiнансових зобов'язань (якi включають короткостроковi кредити i позики, а також торгiвельну i iншу кредиторську заборгованiсть) незначно вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi в зв'язку з тим, що данi iнструменти є короткостроковими.
Балансовi вартостi фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, на кiнець звiтного перiоду, класифiкуються вiдповiдно до трьох рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, яка визначається МСФО 7 «Фiнансовi Iнструменти: Розкриття». Рiвнi визначаються в такий спосiб:

Рiвень 1: (вищий рiвень): справедлива вартiсть визначається за цiнами, що котируються на дiючих ринках для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Рiвень 2: справедлива вартiсть визначається за цiнами на папери, що котируються на дiючих ринках для схожих фiнансових iнструментiв, або з використанням оцiночних технiк, в яких вся значима вихiдна iнформацiя прямо або побiчно заснована на ринкових даних, що спостерiгаються.
Рiвень 3: (нижчий рiвень): справедлива вартiсть визначається з використанням оцiночних технiк, в яких вся значима вихiдна iнформацiя не заснована на ринкових даних, що спостерiгаються.
Станом на 31 грудня 2014 року Товариство не мало дольових цiнних паперiв.
Iнвестицiй у фiнансовi активи призначенi для торгiвлi, а також у похiднi фiнансовi активи протягом 2015 року Товариство не здiйснювало.
Товариство не виступало емiтентом похiдних фiнансових iнструментiв протягом 2015 року.
6. Сегментна звiтнiсть

Товариство здiйснює свою господарську дiяльнiсть на територiї України. Така дiяльнiсть пов’язана з наданням послуг з централiзованого опалення та гарячого водопостачання юридичним особам, бюджетним установам i населенню. Керiвництво Товариства вважає, що у нього iснує тiльки один звiтний сегмент у вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 8 виходячи iз наступного:

- Товариство не має окремих пiдроздiлiв, що займаються економiчною дiяльнiстю, вiд якої такий пiдроздiл може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язанi з операцiями з iншими пiдроздiлами Товариства);
- керiвництвом Товариства не визначаються операцiйнi результати по окремих напрямках дiяльностi (виробництва та реалiзацiї) для прийняття рiшень про ресурси, якi слiд розподiлити на сегмент, та оцiнювання результатiв його дiяльностi;
- не формується дискретна фiнансова iнформацiя про операцiйнi результати дiяльностi в розрiзi сегментiв.
7. Нематерiальнi активи

Iнформацiя про рух нематерiальних активiв за рiк
(тис. грн.)
Показник Авторськi та сумiжнi з ними права
Залишок на 31.12.2014 543
Валова балансова вартiсть 1 387
Накопичена амортизацiя 844
Надiйшло за рiк -
Вибуло за рiк -
-первiсна (переоцiнена вартiсть) 51
-накопичена амортизацiя 51
Нараховано амортизацiї 10
Залишок на 31.12.2015 533
Валова балансова вартiсть 1 336
Накопичена амортизацiя 803

Фактичнi амортизацiйнi вiдрахування у майбутнiх перiодах можуть вiдрiзнятися вiд наданих вище внаслiдок придбання нових нематерiальних активiв, змiн у оцiнцi термiнiв корисного використання, змiн у технологiях i iнших факторах.
Нарахована за 2015 рiк амортизацiя у Звiтi про сукупнi доходи включена до статтi «Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг» та до статтi «Адмiнiстративнi витрати»
Нематерiальнi активи являють собою програмне забезпечення, придбане в зовнiшнiх постачальникiв.
Протягом звiтного перiоду списанi повнiстю амортизованi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 51 тис.грн. Нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї Товариство не має. Протягом звiтного перiоду змiн у оцiнцi термiнiв корисного використання нематерiальних активiв не було.
8. Основнi засоби

Iнформацiя про рух основних засобiв за рiк
(тис. грн.)
Показник Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Всього
1 2 3 4 5 6 8
Балансова вартiсть на 01.01.2015р. 107 723 55 192 124 274 53 163 366
первiсна (переоцiнена) вартiсть 508 891 342 959 63 723 1 895 1642 919 110
знос (401 168) (287 767) (63 599) (1 621) (1 589) (755 744)
Придбано за кошти - - - 18 101 119
Збудовано - - - - - -
Полiпшення 6 515 15 978 - - - 22 493
Всього надiйшло 6 515 15 978 - 18 101 22 612
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - -
Вибуття у зв'язку з лiквiдацiєю (залишкова вартiсть) (4) (24) - - (2) -
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi (4 402) (17 704) - (193) (93) (22 392)
вибуття зносу 4 398 17 680 - 193 91 22 362
Амортизацiйнi вiдрахування (15 823) (10 814) (50) (46) (61) (26 794)
Iншi змiни за рiк 1 069 131 13 2 -
первiсна (переоцiнена) вартiсть (165) - 13 - (5) (157)
знос (1 234) (131) - - (7) (1372)
Балансова вартiсть на 31.12.2015р. 97 012 60 201 87 246 79 157 625
первiсна (переоцiнена) вартiсть 510 839 341 233 63 736 1 720 1645 919 173
знос (413 827) (281 032) (63 649) (1 474) (1 566) (761 548)

Iнша iнформацiя
(тис. грн.)
Показник 2015 рiк Пояснення
Балансова вартiсть ОЗ, що надiйшла: 22 612 Придбання основних засобiв, рух об’єктiв орендованого майна в складi ЦМК та здiйснення капiтальних вкладень.
Нарахована амортизацiя за рiк: 26 794
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.

26 500
294
- В т. с. вiдображено у складi наступних статей витрат:

- Виробнича собiвартiсть продукцiї
- Адмiнiстративнi витрати
- Iншi операцiйнi витрати

Товариство в своїй дiяльностi використовує об’єкти (ЦМК), що є власнiстю фонду комунального майна, але облiковуються на балансi Товариства так, як це передбачено договором оренди ЦМК, Законом України «Про оренду державного та комунального майна» №2269-XII вiд 10.04.1992 р. та Положенням «про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власностi» затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України №1213 вiд 19 грудня 2006 року. Товариство вартiсть таких активiв вiдображає в балансi у складi основних засобiв.
Станом на 31.12.2014 року балансова вартiсть об’єктiв ЦМК, що належать фонду комунального майна, становить 83 048 тис. грн..
Товариство має в постiйному користуваннi земельнi дiлянки. У зв’язку з вiдсутнiстю права власностi на цi земельнi дiлянки, вiдсутностi в МСФЗ спецiальних положень щодо облiку земельних дiлянок, якi знаходяться в постiйному користуваннi, керуючись п.10-12 МСБО № 8, управлiнський персонал прийняв рiшення не визнавати їх активом.
Станом на 31.12.2015 року у Товариства:
вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);
вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2015 року, основнi засоби не переоцiнювалися, втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
9. Запаси

Iнформацiя про склад запасiв,
(тис. грн.)
Група запасiв Залишок станом на
на 31.12.15 на 31.12.2014
1 4 3
Сировина i матерiали 8 870 2 212
Паливо 132 72
Будiвельнi матерiали 85 105
Iншi матерiали 28 19
Товари 49 49
Разом запаси 9 164 2 457

Основна сума запасiв сконцентрована у залишках покупних матерiалiв, якi використовуються для забезпечення виробничого процесу (труби, лiчильники, котли,iншi). За оцiнками Керiвництва ознаки знецiнення запасiв станом на 31.12 2015 року вiдсутнi, внаслiдок чого, резерв по застарiлим запасам i по запасам, якi повiльно обертаються, не створювався.
10. Грошовi кошти та їх еквiваленти

Iнформацiя про залишки грошових коштiв
(тис.грн.)
Найменування показника Залишок у валютi зберiгання Залишок у валютi складання звiтностi – гривнi
на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2014 на 31.12.2015
Рахунки в банках
в гривнях, тис. грн. 6 364 721 6 364 721
в доларах США, дол. - - - -
Каса
в гривнях, тис. грн. 1 1 1 1
Грошовi кошти в дорозi
в гривнях, тис. грн. - - - -
Разом: Х Х 6 365 722

11. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть

До складу торгiвельної дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2015 року включена заборгованiсть покупцiв та замовникiв за реалiзовану продукцiю та наданi послуги на суму 60 540 тис. грн. (на 31.12.14 р. 44 804 тис. грн.).
Стаття мiстить суми дебiторської заборгованостi по розрахунках з покупцями та замовниками термiн оплати по якiй ще не настав на дату складання звiтностi, а також прострочену дебiторську заборгованiсть.
Така заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної дiяльностi й вiдображається за сумою виставлених покупцям та замовникам рахункiв за мiнусом оцiненої суми резерву сумнiвних боргiв.
Нижче представлений аналiз заборгованостi покупцiв i замовникiв:
(тис. грн.)
Показник 31.12.2014 р. 31.12.2015 р.
Поточна i не знецiнена 44 804 60 540
- з затримкою платежу до 12 мiсяцiв 44 804 60 540
Знецiнена в iндивiдуальному порядку - -
- з затримкою платежу понад 1 рiк 4 673 4 673
Резерв пiд знецiнення (4 673) (4 673)
Разом заборгованiсть покупцiв i замовникiв 44 804 60 540

Торгова дебiторська заборгованiсть Товариства не забезпечена банкiвськими гарантiями, заставою майна, акредитивами або iншими активами.

Рух резерву по сумнiвних боргах (тис. грн.)
Показник 2014 рiк 2015 рiк
На 1 сiчня 2 709 4 673
Нарахування резерву за рiк 1964 0
Списанi суми 0 0
На 31 грудня 4 673 4 673
12. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть

До складу торгiвельної кредиторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2015 року включена заборгованiсть перед постачальниками за енергоносiї (за газ), покупнi матерiали та отриманi послуги на суму 170 878 тис. грн..( на 31 грудня 2014 р.- 175 016 тис. грн.).
Стаття мiстить суми кредиторської заборгованостi по розрахунках з постачальниками, термiн оплати по якiй ще не настав на дату складання звiтностi, а також прострочену кредиторську заборгованiсть. Така заборгованiсть вiдображається за сумою виставлених постачальниками рахункiв. Справедлива вартiсть зобов'язань у складi кредиторської заборгованостi суттєво не вiдрiзняється вiд її балансової вартостi.

Нижче представлений аналiз кредиторської заборгованостi перед постачальниками:
(тис. грн.)
Показник 31 грудня 2015р. 31 грудня 2014р.
Поточна - всього 170 498 174 636
в т.с.
по розрахунках з вiтчизняними постачальниками 170 498 174 636
по розрахунках з iноземними постачальниками - -
Прострочена - всього 380 380
в т.с.
по розрахунках з вiтчизняними постачальниками 380 380
Довiдково:
iз загальної суми простроченої з затримкою платежу понад 1 рiк 380 380
Разом заборгованостi перед постачальниками 170 878 175 016

Кредиторська заборгованiсть Товариства не забезпечена банкiвськими гарантiями, заставою майна, акредитивами або iншими активами.
13. Iнша дебiторська заборгованiсть

До складу iншої дебiторської заборгованостi Товариства включена дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток та з податку на додану вартiсть, податковi зобов’язання з податку на додану вартiсть (за касовим методом) та iнша дебiторська заборгованiсть (заборгованiсть пiдзвiтних осiб, заборгованiсть фонду соцiального страхування по лiкарняним виплатам, iнш.) на суму 44 281 тис. грн. (на 31 грудня 2014 р.: 56 310 тис. грн..).
Стаття мiстить суми дебiторської заборгованостi термiн оплати по якiй визначається дiючим податковим законодавством щодо сплати сум податку на додану вартiсть (за касовим методом), законодавством щодо загальнообов’язкового державного соцiального страхування, укладеними договорами.
На протязi 2015 року, погашенна заборгованiсть з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення за друге пiврiччя 2014 та перше пiврiччя 2015 рокiв сумою 29 295 тис.грн..
По позицiях, за якими термiни погашення прямо не визначаються договiрними вiдносинами, заборгованiсть вважається поточною.
Нижче представлений склад iншої дебiторської заборгованостi:
(тис. грн.)
Показник 31 грудня 2015р. 31 грудня 2014 р.
Заборгованiсть державного бюджету по вiдшкодуванню рiзницi в тарифах на теплову енергiю, що надана населенню - 12 602
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом з
- податку на прибуток
- по iнших податках та зборах

2 772
3

-
-
Податковi зобов’язання за з ПДВ (за касовим методом) 36 403 35 803
Iнша дебiторська заборгованiсть 5 103 7 905
Разом iншої дебiторської заборгованостi 44 281 56 310
14. Iнша кредиторська заборгованiсть

До складу iншої кредиторської заборгованостi Товариства включена заборгованiсть з оплати працi з врахуванням забезпечень на оплату невикористаних днiв вiдпусток працiвникiв, по нарахованому єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (ЄСВ), по нарахованих податках (окрiм
податку на прибуток), заборгованiсть по векселям виданим, заборгованостi по розрахункам з учасниками, iнша неторгова кредиторська заборгованiсть та податковi зобов’язання з ПДВ (за касовим методом) на загальну суму 56 449 тис. грн. (на 31 грудня 2014р. – 43 290 тис. грн.).
Стаття мiстить суми кредиторської заборгованостi термiн оплати по якiй визначається дiючим податковим законодавством та законодавством щодо загальнообов’язкового державного соцiального страхування, а також умовами внутрiшнiх регламентiв Товариства, якими регулюються питання оплати працi, та договiрними умовами. По iнших позицiях термiни погашення кредиторської заборгованостi прямо не визначаються договiрними вiдносинами, тому вона не вважається простроченою.
Така заборгованiсть вiдображається за сумою погашення.

Нижче представлений склад iншої кредиторської заборгованостi:
(тис. грн.)
Показник 31 грудня 2015р. 31 грудня 2014 р.
Заборгованiсть з оплати працi 4 779 1 430
Забезпечення на оплату невикористаних днiв вiдпусток 515 360
Заборгованiсть по ЄСВ 2 220 799
Заборгованiсть по нарахованих податках окрiм податку на прибуток 1 113 3671
Заборгованiсть по векселям виданим 2 790 8 364
Заборгованiсть по розрахункам з учасниками 90 90
Iнша кредиторська заборгованiсть 5 817 3 683
Податковi зобов’язання з ПДВ (за касовим методом) 39 125 24 893
Разом : 56 449 43 290
15 . Аванси виданi
До складу авансiв виданих Товариства включена заборгованiсть постачальникiв у зв’язку зi здiйсненням передоплати на закупiвлю матерiалiв, енергоносiїв та послуг на суму 6 112 тис. грн. (на 31.12.2014 р. 27 666 тис. грн.).
Така заборгованiсть не вiдноситься до фiнансових активiв, тому вiдображається за договiрною сумою майбутнiх надходжень матерiальних активiв та послуг за мiнусом сплачених сум податку на додану вартiсть, що компенсується у вiдповiдностi до норм дiючого податкового законодавства.
16. Аванси отриманi

До складу авансiв отриманих Товариства включена заборгованiсть перед покупцями за майбутнє надання послуг за тепло на суму 410 тис. грн. (на 31.12.2014 р. 442 тис. грн.).
.
Така заборгованiсть не вiдноситься до фiнансових зобов’язань, тому вiдображається за договiрною сумою майбутнього надання послуг за мiнусом отриманих сум податку на додану вартiсть, що вiдраховуються до бюджету у вiдповiдностi до норм дiючого податкового законодавства.
17. Дохiд

Iнформацiя про склад отриманих доходiв Товариства вiд надання послуг з централiзованого опалення та гарячого водопостачання юридичним особам, бюджетним установам i населенню.
(тис. грн.)
Вид доходу 2015 рiк 2014 рiк
Доходи вiд реалiзацiї - всього 356 938 218 237
в т.с.
дохiд вiд реалiзацiї теплової енергiї населенню 200 127 122 028
дохiд вiд реалiзацiї теплової енергiї бюджетним споживачам 139 390 81 469
дохiд вiд реалiзацiї теплової енергiї iншим споживачам 12 770 9 354
дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг (обслуговування внутрiшньо будинкових мереж, перевiрка приладiв, ремонти, пiдкачування води, iншi) 4 651 5 386

Товариство отримує доходи вiд надання послуг з централiзованого опалення та гарячого водопостачання юридичним особам, бюджетним установам i населенню на територiї м. Чернiгова та Чернiгiвської областi.
18. Капiтал

Загальна кiлькiсть дозволених до випуску зареєстрованих простих iменних акцiй складає 3 030 120 штук станом на 31.12.2015 року (3 030 120 штук станом на 31.12.2014 року) номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю. Всi випущенi простi iменнi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста iменна акцiя надає право одного голосу.
Товариство не випускало привiлейованих акцiй.
Товариство не викупало акцiй власної емiсiї та не здiйснювало емiсiї акцiй протягом 2014 -2015 рокiв.
Акцiонерний капiтал був скоригований з урахуванням гiперiнфляцiї, як описано у Примiтцi 3.

Iнформацiя про рух звичайних акцiй
Показник 2015 рiк 2014 рiк
штук грн. штук грн.
1 2 3 4 5
Випущено звичайних акцiй на початок звiтного року номiнальною вартiстю 0,25 грн. 3 030 120 757 530,00 3 030 120 757 530,00
Коригування акцiонерного капiталу у зв’язку iз перерахунком на гiперiнфляцiю Х 2 280 007,77
Х 2 280 007,77

Випущенi акцiї на початок звiтного року
(з урахуванням коригувань) 3 030 120 3 037 537,77 3 030 120 3 037 537,77
Випущено акцiй на кiнець звiтного року номiнальною вартiстю 0,25 грн. 3 030 120 757 530,00 3 030 120 757 530,00
Коригування акцiонерного капiталу у зв’язку iз перерахунком на гiперiнфляцiю Х 2 280 007,77 Х 2 280 007,77
Випущенi акцiї на кiнець звiтного року 3 030 120 3 037 537,77 3 030 120 3 037 537,77

Дивiденди
Товариство не приймало рiшення про виплату дивiдендiв. Заборгованiсть по ранiше оголошених дивiдендах складає 90 тис. грн. (Примiтка 14) .

Прибуток на акцiю
Прибуток на акцiю розраховується шляхом розподiлу чистого прибутку, що припадає на частку власникiв простих iменних акцiй Товариства, на середньозважене число простих iменних акцiй, що знаходилися в обiгу протягом зазначеного перiоду.

Додатковий капiтал
В складi додаткового капiталу вiдображено резерв коригування на гiперiнфляцiю в сумi 2 280 тис. грн. (Примiтка 3) станом на 31.12.2015 року та станом на 31.12.2014 року.

Iнший додатковий капiтал
В складi iншого додаткового капiталу вiдображено балансову вартiсть об’єктiв орендованого майна в складi цiлiсного майнового комплексу (ЦМК), що належать фонду комунального майна, та вiдповiдно до Українського законодавства, облiковуються на балансi Товариства в складi необоротних активiв та додаткового капiталу, на суму 87 126 тис грн. станом на 31.12.2014 року (на 31.12.2014 р. 100 275 тис. грн.).
19. Кредити i позики

Протягом звiтного року Товариство користувалось кредитною лiнiєю ПАТ «Укрiнбанк» з лiмiтом заборгованостi 30 000 тис. грн.
За користування вищевказаною кредитною лiнiєю нараховуються вiдсотки в розмiрi 27% рiчних, якi сплачуються в останнiй робочий день звiтного мiсяця.
Вiдсотковi витрати за користування кредитними ресурсами було включено у звiт про сукупнi доходи до статтi фiнансовi витрати за 2015 рiк в сумi 2 696 тис. грн., за 2014 рiк в сумi 4 443 тис. грн. Частина рухомого та нерухомого майна Товариства знаходиться в заставi в забезпечення зобов’язань за кредитним договором.
Умови договору щодо залучення кредитних ресурсiв не передбачають спецiальних обмежень для позичальника.
Загальна сума заборгованостi станом на 31.12. 2015 року складала 5 429 тис. грн.
20. Доходи та витрати
Собiвартiсть реалiзацiї

Собiвартiсть реалiзацiї включає наступнi статтi: ( тис. грн.)
Стаття витрат 2015 р. 2014 р.
Матерiали 287 978 183 024
Витрати на оплату працi 39 334 33 347
Витрати на соцiальнi заходи 14 028 11 937
Перерахунок забезпечень по невикористаних вiдпустках 140 82
Амортизацiйнi вiдрахування 26 500 32 301
Загально виробничi витрати 1 147 2 985
Iншi прямi витрати 15 628 23 775
Послуги - -
Разом 384 755 287 451

Адмiнiстративнi витрати

Адмiнiстративнi витрати включають наступнi статтi: ( тис. грн.)
Стаття витрат 2015 р. 2014 р.
Матерiали - -
Витрати на оплату працi 4 654 3 673
Витрати на соцiальнi заходи 1 561 1 286
Перерахунок забезпечень по невикористаних вiдпустках 15 9
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 294 402
Iншi витрати 2 027 2 577
Разом 8 550 7 947

Iншi операцiйнi доходи i витрати (нетто)

Iншi операцiйнi доходи включають наступне: (тис. грн.)
Вид доходу (прибутку) 2015 р. 2014 р.
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 22 326
Дохiд вiд оренди 1 139 1 038
Дохiд по амортизацiї об’єктiв орендованого майна в складi ЦМК 14 030 24 117
Дохiд вiд курсової рiзницi - 9
Одержанi штрафи пенi неустойки 335 235
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 7 72
Iншi операцiйнi доходи (в т.ч. дохiд вiд дотацiй на вiдшкодування рiзницi в тарифах) 16 857 65 083
Разом 32 390 90 880

Iншi операцiйнi витрати включають наступне: (тис. грн.)
Вид витрат (збитку) 2015 р. 2014 р.
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 2 312
Витрати по сумнiвних боргах 196 434
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 95
Штрафи, пенi, компенсацiйнi платежi за рiшенням суду 1 219 10 942
Iншi операцiйнi витрати 4 886 6 797
Разом 6 303 18 580

Iншi доходи i витрати (нетто)

Iншi доходи включають наступне: (тис. грн.)
Вид доходу (прибутку) 2015 р. 2014 р.
Вiдсотки отриманi 790 144
Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 4 20
Разом 794 164Iншi витрати включають наступне: (тис. грн.)
Вид витрат (збитку) 2015 р. 2014 р.
собiвартiсть списаних основних засобiв 4 30
iншi витрати звичайної дiяльностi 617 395
Разом 621 425

21. Фiнансовi доходи i витрати

Фiнансовi витрати (нетто) включають наступнi статтi: (тис. грн.)
Показник 2015рiк 2014 рiк
Фiнансовi витрати – всього 2 696 4 443
витрати:
в тому складi
- вiдсотки за користування кредитною лiнiєю 2 696 4 443
22. Податок на прибуток

Прибуток Товариства пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України. Згiдно з Податковим кодексом, ставка податку на прибуток у 2015, 2016 роках становить 18%.
Товариство розрахувало суму вiдстроченого податку на прибуток на 31 грудня 2015 року за ставками податку на прибуток, що будуть дiяти, коли вiдстроченi податковi активи та зобов’язання, як очiкується будуть використанi.
Складовi витрат з податку на прибуток такi:
( тис. грн.)
Показник 2015рiк 2014 рiк
Витрати з поточного податку на прибуток - 3 304
Змiни вiдстрочених податкiв – виникнення та сторнування тимчасових рiзниць (2 295) (15 105)
Витрати (доходи) з податку на прибуток (2 295) (11 801)

Узгодження мiж сумою витрат з податку на прибуток i сумою бухгалтерського прибутку, помноженого на податкову ставку за рiк, що закiнчується 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року, є таким:
( тис. грн.)
Показник 2014рiк 2015 рiк
Прибуток (збиток) до оподаткування (12 803) (9 565)
Нормативна ставка податку 18 18
Теоретичнi витрати (дохiд) з податку на прибуток при застосуваннi нормативної ставки - 3 304
Ефект вiд переоцiнки тимчасових рiзниць - -
Ефект вiд змiни ставки податку - -
Податковий ефект статей, що не зменшують базу оподаткування, або не враховуються для цiлей оподаткування (нетто) (2295) (15 105)
Витрати (доходи) з податку на прибуток (2 295) (11 801)

Станом на 31 грудня 2015 року вiдстроченi податковi активи i зобов’язання та їх рух включають:
(тис.грн.)
Показник на 31.12.2015 Виникнення та сторнування тимчасових рiзниць у звiтi про сукупнi доходи на 31.12.2014 Виникнення та сторнування тимчасових рiзниць у звiтi про сукупнi доходи
Вiдстроченi податковi зобов’язання:
Основнi засоби 0 0 0 0
Аванси виданi (без ПДВ) 74 0 74 0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (субвенцiї з бюджету на компенсацiю рiзницi в тарифах) 0 (2 268) 2 268 (14 735)
Разом: 74 (2 268) 2 342 (14 735)
Вiдстроченi податковi активи:
Основнi засоби 0 0 0 0
Фiнансовi iнвестицiї доступнi для продажу 4 (1) 5 0
Торгова дебiторська заборгованiсть (резерв сумнiвних боргiв) 841 0 841 353
Виплати працiвникам (забезпечення витрат на оплату вiдпусток) 93 28 65 17
Разом: 938 27 911 370
Вiдстроченi податковi активи,
чиста сума (864) (2 295) 1 431 (15 105)

Природа тимчасових рiзниць є такою:
Основнi засоби – рiзницi в методах нарахування амортизацiї та методах оцiнки строку корисного використання, що залишився, рiзницi в капiталiзацiї.
Фiнансовi iнвестицiї – рiзницi в принципах оцiнки та визнання.
Торгова дебiторська заборгованiсть та iнша поточна дебiторська заборгованiсть – рiзниця в перiодах визнання.
Аванси виданi – рiзниця в перiодах визнання щодо авансiв, якi були виданi до набрання чинностi Податкового кодексу України.
Виплати працiвникам – рiзницi в перiодах визнання.

23. Виплати працiвникам

Загальнi витрати на персонал
(тис. грн.)
Стаття витрат 2015 рiк 2014 рiк
Заробiтна плата 44 305 39 281
Вiдрахування ЄСВ 15 871 13 885
Разом 60 176 53 166

Виплати при звiльненнi
Вiдповiдно до Колективного договору та умов контрактiв Товариство не забезпечує своїх працiвникiв одноразовими допомогами, якi виплачуються при виходi на пенсiю.

Програми з визначеними внесками
Програми з визначеними внесками являють собою внески до фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування за своїх працiвникiв у розмiрi, визначеному чинним законодавством України, на базi нарахованого доходу працiвникам до утримання податку на доходи фiзичних осiб. У Товариства не iснує законодавчого або добровiльно прийнятого зобов'язання виплачувати iншi вiдрахування у вiдношеннi даних виплат.

Витрати по нарахованих сумах ЄСВ протягом 2015 та 2014 рокiв становили 15 871 та 13 885 тис.грн. вiдповiдно.
Сплаченi суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (ЄСВ), склали в 2015 i 2014 роках 14 450 та 13 431 тис. вiдповiдно.

У звiтi про сукупний дохiд сумарнi витрати по сплатi ЄСВ вiдображенi у складi вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, якi виконують працiвники.

24. Державнi гранти та гарантiї

Вiдповiдно до Українського законодавства, у 2015 роцi, Товариство отримувало iз бюджету вiдшкодування рiзницi в тарифах на теплову енергiю, що надана населенню. Такi операцiї розглядаються Товариством як гранти, пов’язанi з доходами.
МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу» вимагає, того що державнi гранти, включаючи немонетарнi гранти за справедливою вартiстю, не пiдлягають визнанню доти, доки немає обґрунтованої впевненостi в тому, що:
- Товариство виконає умови їх надання;
- гранти будуть одержанi.
Особливiсть отримання iз бюджету вiдшкодування рiзницi в тарифах на теплову енергiю, що надана населенню полягає в тому, що спочатку здiйснюється перевiрка фактичного виконання умов на отримання гранту, пiсля чого мiсцевi адмiнiстрацiї визнають власнi зобов’язання щодо сум компенсацiї. Фактично визнана сума зобов’язань пiдлягає перерахуванню з бюджету у 5-ти денний термiн з дня отримання субвенцiї iз державного бюджету.
На протязi 2015 року, погашена заборгованiсть з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення друге пiврiччя 2014 та перше пiврiччя 2015 року в сумi 29 295 тис. грн.
Фактично визнана сума зобов’язань протягом звiтного року визнається доходом у Звiтi про сукупнi доходи й вiдображається у складi iнших операцiйних доходiв. Непогашена сума визнаних зобов’язань на кiнець звiтного року вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан у статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть».
Iнформацiя про визнанi та отриманi суми вiдшкодування рiзницi в тарифах на теплову енергiю, що надана населенню наведена нижче.
(тис. грн.)
Показник Звiт про фiнансовий стан на 01.01.2014 Звiт про сукупнi доходи за 2014 рiк Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2014 Звiт про сукупнi доходи за 2015 рiк Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2015
Заборгованiсть по визнанiй сумi вiдшкодування:
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 94 359 Х 12 602 Х 12 602
Фактично визнана сума зобов’язань:
Iншi операцiйнi доходи Х -81 757 Х -12 602 Х
25. Пов’язанi сторони

Сторони звичайно розглядаються як пов'язанi, коли одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону, знаходиться пiд спiльним контролем або може значно впливати на прийнятi нею рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi. Також пов'язаними сторонами вважаються основнi члени керiвництва Товариства. При вирiшеннi питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу характер взаємин сторiн, а не тiльки їх юридична форма.

У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони» Товариство розкриває iнформацiю щодо операцiй i сальдо заборгованостi мiж товариством та зв'язаними сторонами.
До зв'язаних сторiн товариство вiдносить:
юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в Товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть Товариства (вважається, що такою часткою є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу Товариства);
юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для Товариства;
юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому Товариство є контролюючим учасником;
фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу Товариства;
близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в Товариствi, яка надає їм змогу суттєво впливати на дiяльнiсть Товариства, та членiв провiдного управлiнського персоналу Товариства.
Товариство не має статусу дочiрнього по вiдношенню до будь-якого iншого пiдприємства.
Операцiї з пов’язаними особами протягом 2015 року Товариством не здiйснювались.
Iнших прав та зобов’язань за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на 31.12.2015 року Товариство не має. Залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року вiдсутнi.
Товариство не надавало гарантiй на користь пов’язаних осiб.

Винагорода провiдного управлiнського персоналу Товариства
Провiдний управлiнський персонал - тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi Товариства. До провiдного управлiнського персоналу було вiднесено членiв наглядової ради та правлiння Товариства.
Провiдний управлiнський персонал Товариства одержує тiльки короткостроковi винагороди.
26. Зобов’язання по витратах i умовнi зобов’язання

Операцiйне середовище
Поточна економiчна криза супроводжується рiзкою девальвацiєю нацiональної валюти та iнфляцiйними процесами. Стабiлiзацiя Української економiки буде багато в чому залежати вiд ходу реформ, а також вiд ефективностi заходiв уряду у сферi економiки, фiнансової i грошово-кредитної полiтики. Незважаючи на цi заходи, iснує невизначенiсть вiдносно майбутнього економiчного росту, можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу, що може негативно вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй i економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво Товариства вважає, що воно здiйснює всi необхiднi заходи для пiдтримки економiчної стiйкостi Товариства в даних умовах. Однак подальше погiршення ситуацiї в описаних вище областях може негативно вплинути на результати i фiнансовий стан Товариства. В даний час неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.

Оподатковування
Податкова система України характеризується частими змiнами законодавчих норм, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, найчастiше нечiтко викладених i суперечливих, що допускає їх неоднозначне тлумачення рiзними податковими органами. Вiдповiдно до внесених у Податковий кодекс України змiн, встановлений мораторiй на проведення податкових перевiрок до кiнця 2016 року .
Правильнiсть нарахування податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена протягом трьох наступних календарних рокiв, однак при певних обставинах цей термiн може збiльшуватися. Останнiм часом практика в Українi така, що податковi органи займають усе бiльш жорстку позицiю в частинi iнтерпретацiї i вимог дотримання податкового законодавства.
Данi обставини можуть привести до того, що податковi ризики в Українi будуть набагато вище. Керiвництво Товариства, виходячи зi свого розумiння українського податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, вважає, що податковi зобов'язання вiдображенi правильно. Але трактування цих положень вiдповiдними органами може бути iншим i якщо вони зможуть довести правомiрнiсть своєї позицiї, це може значно змiнити дiйсну фiнансову звiтнiсть.
Станом на 31 грудня 2015 року керiвництво вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є обґрунтованим, i що позицiя Товариства у вiдношеннi податкiв, питань валютного i митного законодавства є вiрною.

Зобов’язання капiтального характеру
У ходi своєї фiнансово-господарської дiяльностi Товариство не укладало договорiв, по яких виникають зобов’язання капiтального характеру.

Страхування
Товариство виконує вимоги українського законодавства по обов'язковому страхуванню. Товариство застрахувало заставне майно (об’єкт нерухомостi) в межах дiї умов кредитного договору.

Обмежувальнi зобов'язання по кредитах
Дiючий договiр про отримання кредитної лiнiї не передбачає обмежувальних фiнансових умов.

Зобов'язання по кредитах.
Умови кредитного договору не передбачають накладення штрафiв за дострокове погашення кредиту. Штрафнi санкцiї можуть виникати внаслiдок порушення строкiв погашення кредиту .

Судовi розгляди
У ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство є об'єктом судових позовiв i претензiй. На пiдставi власних оцiнок i професiйних консультацiй iз власними та стороннiми фахiвцями керiвництво вважає, що у Товариства не виникне суттєвих збиткiв у зв'язку з такими позовами.
На дату складання фiнансової звiтностi в провадженнi Господарського суду Чернiгiвської областi знаходиться справа про банкрутство АТ «Облтеплокомуненерго». Справу порушено у зв'язку з наявнiстю непогашеної заборгованостi у загальнiй сумi 1 515 тис.грн.. Строк процедури розпорядження майном боржника та строк попереднього засiдання по справi про банкрутство продовжено до 01 сiчня 2016 року вiдповiдно до Закону України «Про заходи спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу". Заборгованiсть Товариством визнається i, станом на дату складання фiнансової звiтностi, вiдображена в складi iнших поточних зобов’язань. Ухвалою Господарського суду Чернiгiвської областi вiд 06 сiчня 2016 року, в зв’язку з касацiйним оскарженням постанови вiд 08 грудня 2015 року, по данiй справi, провадження у справi зупинено, до повернення її на адресу мiсцевого господарського суду судом касацiйної iнстанцiї.
У ходi поточної дiяльностi протягом 2015 року Товариству пред'являлись позовнi вимоги на сплату штрафних санкцiй з боку постачальникiв, якi було повнiстю погашено протягом року на загальну суму 1219 тис.грн.
27. Управлiння капiталом

Управлiння капiталом - це забезпечення можливостi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть з метою збереження прибутковостi капiталу для акцiонерiв i одержання вигод iншими зацiкавленими сторонами, а також пiдтримки оптимальної структури капiталу. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Товариство може коригувати суму дивiдендiв, якi виплачуються акцiонерам, викупати у акцiонерiв акцiї Товариства, випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi.
Товариство здiйснює заходи щодо управлiння капiталом за рахунок оптимiзацiї структури боргу i власного капiталу, при якому Товариство буде здатним безперервно продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому.
Капiтал Товариства складається з власного та позикового капiталу. Власний капiтал включає статутний капiтал, додатковий капiтал та iнший додатковий капiтал (Примiтка 18) який зменшений на суму непокритого збитку. Позиковий капiтал включає позиковi кошти (Примiтки 12, 14, 19, 23).
В складi iншого додаткового капiталу вiдображено балансову вартiсть об’єктiв орендованого майна в складi цiлiсного майнового комплексу (ЦМК), що належать фонду комунального майна, та вiдповiдно до Українського законодавства, облiковуються на балансi Товариства в складi додаткового капiталу, на суму 87126 тис грн. станом на 31.12.2015 року.
Частиною третьою статтi 155 Цивiльного кодексу України визначено вимоги, щодо спiввiдношення статутного капiталу та вартостi чистих активiв. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2015 року покриває зареєстрований статутний капiтал на 45 917 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року позиковий капiтал не покривається поточними активами Товариства на 112347 тис. грн.
Керiвництво Товариства проводить огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. У рамках даного огляду керiвництво аналiзує вартiсть капiталу i ризики, властивi кожному його класу. На основi таких оглядiв здiйснюється регулювання капiталу шляхом залучення додаткового кредитного фiнансування або погашення iснуючих кредитiв.
28. Управлiння ризиками

Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають:
- ризик лiквiдностi,
- кредитний ризик,
- ризик змiни процентних ставок

Управлiння ризиками Товариства здiйснюється у вiдношеннi фiнансових ризикiв (кредитний, процентний i ризик лiквiдностi), а також операцiйних (ринкових) та юридичних ризикiв. Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв за такими ризиками. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Товариства при мiнiмiзацiї даних ризикiв.
Основними методами управлiння ризиками Товариства є страхування, нарахування резервiв.

Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.
У таблицi нижче представлений аналiз термiнiв погашення позикових коштiв Товариства (термiни погашення iнших зобов'язань наданi в Примiтцi 14), що базуються на недисконтованих грошових потоках у вiдповiдностi до контрактних термiнiв погашення зобов'язань:

Станом на 31 грудня 2015 року,
(тис. грн.)
Вид заборгованостi Сума до погашення у термiн Разом
до 1 року вiд 1 року до 2 рокiв вiд 2 рокiв до 5 рокiв бiльше 5 рокiв
короткостроковi кредити банкiв 5 429 - - - 5 429
торгiвельна кредиторська заборгованiсть 170 498 380 - - 170 878
Iнша кредиторська заборгованiсть 14 444 2 790 90 17 324
Разом 190 371 380 2 790 90 193 631

Станом на 31 грудня 2014 року,
(тис. грн.)
Вид заборгованостi Сума до погашення у термiн Разом
до 1 року вiд 1 року до 2 рокiв вiд 2 рокiв до 5 рокiв бiльше 5 рокiв
короткостроковi кредити банкiв 11 000 - - - 11 000
торгiвельна кредиторська заборгованiсть 174 636 380 - - 175 016
Iнша кредиторська заборгованiсть 9 943 8364 90 18 397
Разом 195 579 380 8364 90 204 413

Кредитний ризик
Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти та дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.
Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу.
Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових iнститутах, якi на момент вiдкриття рахунку мають мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку.
Фiнансовi активи, якi потенцiйно схильнi до кредитного ризику, представленi у таблицi, що наведена нижче, без вирахування резерву на знецiнення i переважно включають дебiторську заборгованiсть покупцiв, iншу дебiторську заборгованiсть.
На 31 грудня 2015 i 2014 рокiв максимальна сума кредитного ризику Товариства з дебiторської заборгованостi, по категорiям дебiторiв була наступною:
(тис. грн.)
Група заборгованостi на 31.12.2015 р. на 31.12.2014 р.
Покупцi та споживачi послуг 65 213 49 477
Державний бюджет (вiдшкодування рiзницi в тарифах на теплову енергiю, що надана населенню) - 12 602
Iншi 5 103 7 905
Разом 70 316 69 984

Товариство створює резерви пiд знецiнення, що являють собою оцiнку очiкуваних збиткiв у вiдношеннi торгiвельної й iншої дебiторської заборгованостi. Розмiр резерву пiд збитки визначається виходячи з оцiнки платоспроможностi кожного дебiтора та на 31.12.2015 року становить 4 673 тис. грн. (на 31.12.2014 року – 4 673 тис. грн.).

Ризик змiни процентних ставок
Ризик змiни процентних ставок пов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних ставок.
Керiвництво Товариства не має затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня схильностi Товариства ризику змiни вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам вiдсотка. Проте, на дату залучення нових кредитiв Керiвництво приймає рiшення, ґрунтуючись на власному професiйному судженнi, яка ставка вiдсотка, фiксована, або плаваюча, буде найбiльш вигiдною для Товариства протягом перiоду, на який очiкується залучати кредитнi ресурси.
На початок та кiнець звiтного року Товариство не має фiнансових зобов’язань, по яких iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi ставки. Внаслiдок цього не проводиться оцiнка впливу змiни процентних ставок на прибутки та збитки.
Кредити, якi були отриманi Товариством пiд фiксований вiдсоток, пiддають його ризику змiни справедливої вартостi зобов’язань. Товариство отримало кредит по поточним ринковим ставкам та не використовує будь-яких iнструментiв хеджування з метою управлiння ризиками змiни вiдсоткових ставок. Товариство не вiдносить змiни справедливої вартостi фiнансових зобов’язань з фiксованою ставкою на прибуток або збиток, вiдповiдно, змiни вiдсоткових ставок по кредитах не вплинуть на прибуток або капiтал.
Оскiльки Товариство не має будь-яких активiв, що приносять суттєвий процентний дохiд, фiнансовий результат та грошовий потiк вiд основної дiяльностi Товариства в цiлому не залежать вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок по активах.
29. Подiї пiсля звiтної дати

Вiдсутнi подiї пiсля звiтної дати, якi можуть вплинути на оцiнку показникiв фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.Голова правлiння Геращенко В.М.

Головний бухгалтер Старков О.М.
-
-
-