Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 61.5
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї, прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання Секретаря загальних зборiв. 3. Звiт Правлiння АТ про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї АТ про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння у 2014 роцi. 5. Затвердження балансу та звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк. 6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за результатами 2014 року. 7. Погодження дiй Правлiння щодо укладання значних правочинiв у 2014 роцi. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться АТ у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Доповнення до порядку денного зборiв не надавались. Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. (Обрано лiчильну комiсiю, затверджено регламент зборiв; Обрано секретаря зборiв;Затвердженно звiти Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; Затверджено баланс та звiт про фiнансовi результати; Прийнято рiшення збитки за 2014 рiк покривати за рахунок прибуткiв наступних перiодiв, дивiденди не нараховувати; Схвалили дiї Правлiння, щодо укладених у 2014 роцi значних правочинiв; Попередньо схвалили укладання Правлiнням значних правочинiв, якi вчинятимуться АТ у ходi поточної господарської дiяльностi в перiод до наступних загальних зборiв акцiонерiв.).
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.11.2015
Кворум зборів** 70.62
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї, прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання Секретаря загальних зборiв. 3. Звiт Голови правлiння АТ про поточний фiнансово-економiчний стан Товариства. 4. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. 5. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. Доповнення до порядку денного зборiв не надавались. Обрано лiчiльну комiсiю, затверджено регламент. Обрано секретаря зборiв. Затверджено звiт Правлiння. Достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради. Обрано новий склад Наглядової ради. Затверджено цивiльно-правовi договори, трудовi договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмiр їх винагороди згiдно штатного розкладу. Уповноважено Голову правлiння на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.