Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 163366 157625 0 0 163366 157625
будівлі та споруди 107723 97012 0 0 107723 97012
машини та обладнання 55192 60201 0 0 55192 60201
транспортні засоби 124 87 0 0 124 87
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 327 325 0 0 327 325
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 163366 157625 0 0 163366 157625
Опис Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос розраховується, як зменшення вартостi активiв до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього строку корисного використання. Нарахування зносу починається коли активи готовi до їх цiльового використання. Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. Товариство в своїй дiяльностi використовує об’єкти (ЦМК), що є власнiстю фонду комунального майна, але облiковуються на балансi Товариства так, як це передбачено договором оренди ЦМК, Законом України «Про оренду державного та комунального майна» №2269-XII вiд 10.04.1992 р. та Положенням «про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власностi» затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України №1213 вiд 19 грудня 2006 року. Товариство вартiсть таких активiв вiдображає в балансi у складi основних засобiв. Знос по таким активам нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання, на тiй самiй основi, що i знос власних активiв. Станом на 31.12.2015 року балансова вартiсть об’єктiв ЦМК, що належать фонду комунального майна, становить 83 048 тис. грн.