Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 46675 70332
Статутний капітал (тис. грн.) 758 758
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 758 758
Опис Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiоенрних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004.
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч.3. ст.155. Цивiльного кодексу України, зменшення статутного капiталу не вимагається.