Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Лобiков Дмитро Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00194122
4. Місцезнаходження
69032Запорізькад/нм.Запорiжжявул.Пiвденне шосе, буд.15
5. Міжміський код, телефон та факс
(061)212-24-27(061)212-23-36
6. Електронна поштова адреса
zalk@zalk.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)