Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПК-АУДИТ ЛТД."
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30674018
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2228 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд." (далі - Аудитор) провела аудит річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (далі - Товариство), яка включає Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015р., Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р., Звіт про власний капітал за 2015р., Примітки до фінансової звітності за 2015р. Перевірка проведена відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА). Товариство веде бухгалтерський облік своєї господарської діяльності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з дотриманням вимог інших законодавчих і нормативних актів. На підставі даних бухгалтерського обліку складено фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності, яка стала об'єктом аудиторської перевірки. Основні відомості про Аудитора Повне найменування Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд." Код за ЄДРПОУ 30674018 Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ свідоцтво №2228 від 26.01.2001 (дія свідоцтва рішенням АПУ від 30.07.2015 №213/3 подовжена до 30.07.2020) Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією П 000312 дата видачі 30.11.2015р. Строк дії Свідоцтва з 30.11.2015р. до 30.07.2020р. Відомості про аудиторів, які проводили аудиторську перевірку Костенко Сергій Анатолійович (сертифікат аудитора серії А № 004555 від 23.02.2001р.), Кривенко Олександр Анатолійович (сертифікат аудитора серії А №006351 від 13.12.2007р.) Місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3 Телефон 230-47-32, факс: 230-47-34. Основні відомості про Товариство Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" Код за ЄДРПОУ 00194122 Види діяльності Код КВЕД 24.42 Виробництво алюмінію Місцезнаходження 69032, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15 Дата державної реєстрації: 30.09.1994 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Аудит річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015р. проведено Аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд.", відповідно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) від 19.02.2016р. №17-2899, у строк з 20.02.2016р. по 20.03.2016р. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне представлення означеної фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших законодавчих і нормативних актів. Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність Аудитора Відповідальність Аудитора полягає у висловленні думки про перевірену фінансову звітність на основі результатів аудиту. Аудит проведений відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" і МСА. Ці документи вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планувати і виконувати аудит для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудитор вважає, що в ході проведення аудиторської перевірки ним отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення негативної думки. Підстава для висловлення негативної думки За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2015 рік Аудитор зауважив, що Товариство зазнало чистого збитку в сумі 2 043 755 тис. грн. протягом 2015 року і станом на 31 грудня 2015 року зобов'язання Товариства перевищують вартість його активів на 5 477 517 тис. грн. Тобто, вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам законодавства, а саме ст.155 п.3 Цивільного Кодексу України. Вищевказані обставини, а також обставини що висвітлені у примітці 2 фінансової звітності створюють суттєву невизначеність, яка може викликати значні сумніви щодо можливості Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі, а отже існує високий ризик того, що Товариство не зможе реалізувати активи і виконати зобов'язання у процесі звичайної операційної діяльності. Фінансова звітність не містить жодних коригувань стосовно суми очікуваного відшкодування та класифікації відображених сум активів та зобов'язань, які можуть бути необхідними в разі неспроможності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Ці обставини змушують аудитора вважати що використання припущення про безперервність діяльності є неприйнятним при складанні фінансової звітності. Складання фінансової звітності Товариства, зважаючи на можливість припинення його діяльності, потребувало б коригування оцінки його активів, зокрема щодо вартості основних засобів, які відображені за переоціненою вартістю за результатами експертної оцінки, проведеної станом на 31 грудня 2011 року. Використання поточної оцінки основних засобів, зважаючи на фактичний стан та фактичне використання цих основних засобів, могло б суттєво вплинути на фінансову звітність в цілому. Негативна думка На думку Аудитора, в зв'язку із значущістю питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення негативної думки", перевірена фінансова звітність не надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" станом на 31 грудня 2015 року, про фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Міжнародних стандартів фінансової звітності. Інші питання Вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам законодавства, а саме ст.155 п.3 Цивільного Кодексу України. За даним порушенням Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в листопаді 2014 року звернулось до Запорізького окружного адміністративного суду з позовом про припинення юридичної особи Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат". Суд постановив припинити юридичну особу Публічне акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат". Рішення було апельоване та скасоване в лютому 2015 року. Генеральний директор АК-ТОВ "УПК-Аудит Лтд." Л.Д.Горбатенко (сертифікат аудитора серії А № 006001 від 26.12.2005р.) Головний аудитор С.А.Костенко (сертифікат аудитора серії А№ 004555 від 23.02.2001р.) 25.03.2016р.