Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Зміст


1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про рейтингове агентство -
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди -
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента -
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери -
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
5) інформація про собівартість реалізованої продукції -
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів -
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
23. Основні відомості про ФОН -
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
27. Правила ФОН -
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) -
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність -
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
33. Примітки Iнформацiя про органи управлiння емiтента в роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю не наводиться, оскiльки Товариство не має свiдоцтва про державну реєстрацiю. Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря на Товариствi вiдсутня. В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" вказана iнформацiя про засновникiв Товариства, їх вiдсоток у статутному капiталi на момент створення Товариства. Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки Товариства або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу Товариства не визначався. За результатами звiтного та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася. Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. Фактiв викупу та продажу ранiше викуплених емiтентом власних акцiй за звiтний перiод не було. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", а також "iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутнi, оскiльки у зв'язку iз зупиненям та консервацiєю основних виробництв, на протязi 2015 року на пiдприємствi товарна продукцiя не вироблялася. Товариство не розмiщувало борговi цiннi папери, тому iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство iпотечнi цiннi папери не розмiщувало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента немає. Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розмiщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється у зв'язку з тим, що iпотечнi сертифiкати емiтентом не випускались (не розмiщувались). Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розмiщувались), ФОН немає. У роздiлi "Текст аудиторського висновку (звiту)" не наводиться iнформацiя про реєстрацiйний номер, серiю та номер, дату видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, оскiльки Товариство не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" не заповнюється, оскiльки акцiонерне Товариство є публiчним. Товариство є публiчним акцiонерним товариством, тому фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, а рiчна фiнансова звiтнiсть за П(С)БО не наводиться. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, Товариством не розмiщувалися. У Товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття.Товариство не є фiнансовою установою, тому Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється. В Iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй вiдсутнiй код за ЄДРПОУ, тому що власник є нерезидентом.