Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лобіков Дмитро Валентинович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА628234 22.11.1997 Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор, Адвокатське обєднання "Преміум"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.12.2015, 3 роки
9)Опис До компетенцiї Генерального директора вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, крiм тих, якi вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту або рiшень Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Генеральний директор має, зокрема, наступнi повноваження: 1. керування поточними справами Товариства; 2. розробка пропозицій щодо основних напрямків діяльності Товариства; 3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства; 4. забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства; 5. забезпечення обліку, раціональне використання і збереження майна Товариства; 6. забезпечення захисту державної таємниці відповідно до чинного законодавства України; 7. затвердження переліку інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією відповідно до чинного законодавства і забезпечення захисту такої інформації, у тому числі забезпечення введення та дотримання режиму комерційної таємниці у Товаристві відповідно до чинного законодавства; 8. забезпечення виконання мобілізаційних завдань Товариства; 9. організація військового обліку і мобілізаційної підготовки; 10. представляти інтереси власників Товариства у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; 11. визначення умов праці та умов її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; 12. винесення рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; 13. підготовка для розгляду на загальних зборах пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; 14. здійснення реалізацію прийнятих Наглядовою радою інвестиційних та інших проектів; 15. організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради; 16. організація виконання рішень Загальних зборів щодо емісії цінних паперів Товариства відповідно до чинного законодавства; 17. розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробка заходів з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація їх виконання; 18. організація документообігу і звітності Товариства відповідно до чинного законодавства; 19. укладання та підпис від імені Товариства правочинів (угоди), договорів, контрактів, з врахуванням обмежень, передбачених Статутом; 20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 21. укладання колективного договору; 22. приймає рішення щодо будь-яких операцій з векселями; 23. відповідно до рішень Загальних зборів або Наглядової ради здійснює права за акціями/частками участі в інших юридичних особах, що належать Товариству, (включаючи, але не обмежуючись, внесення пропозицій до порядку денного, висування кандидатур, голосування та інші); а також видає довіреності представнику Товариства для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів/учасників таких юридичних осіб, якщо інше не передбачено законодавством; 24. відповідно до рішень Загальних зборів або Наглядової ради укладає договір зі зберігачем на відкриття рахунку у цінних паперах, вносить зміни у такий договір та розриває його; 25. здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Посадова особа у 2015 р. з дати призначення на посаду отримала винагороду 12 976,84 грн., у натуральній формі винагороду не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: за рішенням Наглядової ради (Протокол б/н від 03.04.2015 р.) Котюка Олександра Володимировича звільнено з посади Генерального директора, у зв'язку з виходом на пенсію та призначено Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Ліщука Івана Івановича. За рішенням Наглядової ради (Протокол № 2 від 16.12.2015р.) припинено повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Ліщука Івана Івановича, у зв'язку з обранням постійнодіючого голови виконавчого органу Товариства та обрано на посаду Генерального директора Лобікова Дмитра Валентиновича. Стаж роботи - 18 років. Перелік посад за останні 5 років: заступник генерального директора з правових питань; керівник юридичної служби; радник генерального директора; директор. Особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матис Ганна Станіславівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ837163 10.11.2007 Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ
4)Рік народження** 1977
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, директор юридичного департаменту
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.11.2015, 3 роки
9)Опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), Голова Наглядової ради: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) відкриває Загальні збори; 4) організовує обрання секретаря Загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 7) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства; 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Арнаутова Олексія Миколайовича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду Члена Наглядової ради Матис Ганну Станіславівну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015 р.). 16.11.2015р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради б/н від 16.11.2015 р.) Cтаж роботи - 16 років. Перелік посад за останні 5 років: директор юридичного департаменту Фонду державного майна України, завідувач відділу Управління майном і інвестиційними проектами Державного управління справами, заступник директора, заступник начальника регіонального відділення ФДМУ по м. Києву. Особа обiймає посаду заступника начальника РВ ФДМУ по м.Києву (01000, м.Київ, бул.Тараса Шевченка, 50-Г). Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 00032945
4)Рік народження** 0
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Черепанової Наталії Дмитрівни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду члена Наглядової ради Фонд державного майна України (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, паспортних даних не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Ірина Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН816279 29.04.1998 Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника управління - начальник відділу
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Чернявського Сергія Адольфовича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду члена Наглядової ради Лепявко Ірину Миколаївну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 30 років. Перелік посад за останні 5 років: заступник начальника управління, начальник відділу. Особа обiймає посаду начальника відділу ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9). Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Маньківська Анастасія Геннадіївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН149277 28.03.1996 Ленінградський РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 28
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спеціаліст
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи секретаря Наглядової ради Горлова Віктора Гавриловича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства та обрали на посаду члена Наглядової ради Маньківську Анастасію Геннадіївну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). На посаду секретаря Наглядової ради нікого не обрано, оскільки секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Стаж роботи - 28 років. Перелік посад за останні 5 років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу Фонду державного майна України. Особа обiймає посаду заступника начальника відділу ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9). Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безверха Світлана Володимирівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ107163 03.03.2012 Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Голден тайл", начальник юридичного відділу
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: згідно заяви особи про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням від 09.04.2015р. посадова особа Ольховик Олександр Федорович припинив повноваженя члена Наглядової ради з 23.04.2015р.; 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, обрали на посаду члена Наглядової ради Безверху Світлану Володимирівну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 14 років. Перелік посад за останні 5 років: начальник управління, начальник юридичного відділу. Особа обiймає посаду начальника управління ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9). Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Арнаутов Олексiй Миколайович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiлiя ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", директор фiнансового департаменту алюмiнiєвого дивiзiону
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: згідно заяви особи про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням від 09.04.2015р. посадова особа Шевяков Дмитрій Олександрович припинив повноваженя члена Наглядової ради з 23.04.2015р.; 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, обрали на посаду члена Наглядової ради Арнаутова Олексія Миколайовича (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 19 років. Перелік посад за останні 5 років: директор фінансового департаменту АД, директор алюмінієвого бізнесу, заступник директора, член Наглядової ради, голова Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тихонова Яна Робертівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Гленкор Iнтернешнл АГ", голова представництва
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Тихонової Яни Робертівни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали її на цю посаду на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 27 років. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, голова представництва та директор. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - голова представництва та директор юридичного департаменту представництва фiрми "Гленкор Iнтернешнл АГ" (Швейцарiя) в м. Москві. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Долгінцева Ольга Анатоліївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ " ДОНЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ", головний бухгалтер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.12.2016, безстроково, до дати фактичного виходу Сичової І.І. з відпустки по догляду за дитиною до трьох років
9)Опис Повноваження та обов'язки - Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог законодавства України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановлені строки фінансової звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: з 19.08.2015р. Сичова І.О. вийшла у відпустку по догляду за дитиною до трьох років (Наказ №ЗАлК-15-П369/02а від 18.08.2015р.), в.о.головного бухгалтера було призначено Солопову З.О. (Наказ №ЗАлК-15-П370/02а від 18.08.2015р. З 18.09.2015р. були покладені повноваження в.о. головного бухгалтера на Флорінцева А.В.(Наказ №ЗАлК-15-П414/02а від 17.09.2015р.). 28.12.2015 року Флорінцева А.В. звільнений з займаної посади (Наказ № 02-121/к від 15.12.2015р.). На 29.12.2015р. обов'язки в.о. головного бухгалтера покладені на Пшеничко І.М.(Наказ №ЗАлК-15/П526/02а від 28.12.2015р.). З 30.12.2015р. Долгінцева О.А. призначена на посаду головного бухгалтера за строковим трудовим договором на період відпустки Сичової І.І. по догляду за дитиною до трьох років з 30.12.2015р. до дати фактичного виходу Сичової І.І. з відпустки (Наказ № 02-128/К від 28.12.2015р.). Посадова особа у 2015 р. отримала винагороду 1836,65 грн., у натуральній формі винагороду не отримувала. Стаж роботи - 21 рік. Перелік посад за останні 5 років: головний бухгалтер. Особа обiймає посаду головного бухгалтера за сумісництвом в ТОВ "ДОНЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" (84207, Донецька обл., м.Дружківка, вул.Дружби, буд.80, оф.3). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

1)Посада Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисенко Олександр Вікторович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЗАлК", заступник нач. юридичного відділу
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2015 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Лисенко Олександа Вікторовича, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та переобрали його на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 17 років. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, начальник юридичного відділу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

1)Посада Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Круглова Світлана Володимирівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЗАлК", начальник фінансового відділу
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2015 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Круглової Світлани Володимирівни, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та переобрали її на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 30 років. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, провідний економіст. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

1)Посада Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Світлана Михайлівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 36
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спеціаліст
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2015 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Солопової Зінаїди Олексіївни, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та обрали на посаду члена Ревізійної комісії Кривенко Світлану Михайлівну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.), на посаду Голови Ревізійної комісії нікого не обрано, оскільки Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією Товариства. Стаж роботи - 36 років. Перелік посад за останні 5 років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу. Особа обiймає посаду заступника начальника відділу ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9).Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

1)Посада Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мороз Галина Аркадіївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГУ Міндоходів у Запорізькій області, начальник відділу
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.08.2015, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2015 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Синявської Тетяни Миколаївни, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та обрали на посаду члена Ревізійної комісії Мороз Галину Аркадіївну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 22 роки. Перелік посад за останні 5 років: начальник відділу ГУ ДФС у Запорізькій області, начальник відділу ГУ Міндоходів у Запорізькій області, начальник відділу ДПС у Запорізькій області, заступник начальника управління - начальник відділу ДПА у Запорізькій області. Особа обiймає посаду начальника відділу ГУ ДФС у Запорізькій області(69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.