Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Лобiков Дмитро Валентинович СА 628234 22.11.1997 Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Матис Ганна Станiславiвна МЕ 837163 10.11.2007 Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Фонд державного майна України 00032945 423514923 68.00949391928 423514923 0 0 0
Член Наглядової ради Лепявко Iрина Миколаївна СН 816279 29.04.1998 Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Секретар Наглядової ради Манькiвська Анастасiя Геннадiївна СН 149277 28.03.1996 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Безверха Свiтлана Володимирiвна ТТ 107163 03.03.2012 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Арнаутов Олексiй Миколайович д/н д/н д/н 1 1.6058e-07 1 0 0 0
Член Наглядової ради Тихонова Яна Робертiвна д/н д/н д/н 1 1.6058e-07 1 0 0 0
Головний бухгалтер Долгiнцева Ольга Анатолiївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Лисенко Олександр Вiкторович д/н д/н д/н 69 1.108026e-05 69 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Круглова Свiтлана Володимирiвна д/н д/н д/н 1000 0.00016058347 1000 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Кривенко Свiтлана Михайлiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Мороз Галина Аркадiївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 423515994 68.00966590417 423515994 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.