Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Публічне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (до 1990 р. "Днiпровський алюмiнiєвий завод") спецiалiзується на виробництвi спецiальних марок алюмiнiю первинного, легiрованих алюмiнiєвих сплавiв для автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування, алюмінієвої катанки.Будiвництво алюмiнiєвого заводу було розпочато в 1930 роцi. У 1933 роцi одержано перший Запорiзький алюмiнiй. Завод працював на привiзному глиноземi та анодах. У 1934 роцi був пущений глиноземний цех. У 1941 роцi в зв`язку з припиненням подачi електроенергiї на заводi приступили до демонтажу та евакуацiї обладнання на Урал. Разом з обладнанням були вивезеннi всi залишки металу та сировини. По закiнченнi Великої Вiтчизняної вiйни розпочата вiдбудова Днiпровського алюмiнiєвого заводу. Перший пiслявоєнний метал завод видав 22 липня 1949 роцi. У 1990 роцi на Днiпровському алюмiнiєвому заводi розпочата корiнна реконструкцiя. В тому ж роцi завод перетворений в Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат.ПАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 р. № 23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.93 р. № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.94 р. № 61/97 "Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi". У 2011 році згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" і за рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "ЗАлК" (Протокол № 15 від "20" квітня 2011 року) найменування Відкритого акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" змінено на Публічне акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат ".Реєстрацiя ПАТ "ЗАлК" здiйснена 30 вересня 1994 р. Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв № 275р.В 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовiй бiржi 25 % пакету акцiй, що належав державi в особi ФДМ України, була завершена приватизацiя ПАТ "ЗАлК", таким чином на цей час в статутному фондi товариства вiдсутня державна частка.У 2011 році відбулася зупинка електролізного виробництва через нерентабельність виробництва у зв`язку з високими тарифами на електроенергію і була сформіровона група зберігання законсервованого устаткування, в яку включені зупинені виробничі потужності: електролізний і глиноземний цеху, ливарні дільниці 1,2, цех пиловловлення, автотранспортний цех, теплоелектроцентраль, ремонтні та будівельні цехи. У 2012 році проведена переоцінка основних фондів комбінату. У липні 2014 зупинена і законсервована ділянка з виробництва алюмінієвої катанки. У червні 2015 року Господарський суду м. Києва своїм рішення передав Фонду державного майна контрольний пакет акцій ПАТ "ЗАлК" у розмірі 68,01%, що до останнього часу контролювався російським холдингом "РУСАЛ". Інших важливих подій не було.
Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. - Наглядова рада Товариства - орган Товариства, який захищає права акцiонерiв та представляє їхнi iнтереси в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, а також контролює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. До складу якої входять 7 осiб. - Ревiзiйна комiсiя - орган, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. До складу якої входять 4 особини. Одноосібним виконавчим органом ПАТ "ЗАлК" є Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною дiяльнiстю Товариства, якому пiдпорядкованi підрозділи комбінату: - відділ охорони праці та промислової безпеки; - юридичний відділ; - бухгалтерія; - фiнансово-економiчний відділ; - відділ управління власністю та корпоративних відносин; - відділ управлiння персоналом; - дільниця соцiальних об'ектiв; - група зберігання законсервованого устаткування; - група законсервованого виробництва; - відділ інформаційних технологій. Дирекція з захисту ресурсів, до складу якої входять: - служба захисту ресурсів; - розплідник службового собаківництва; - група транспортного забезпечення. Технічна дирекція, до складу якої входять: - відділ нагляду і ремонту будівель та споруд; - електротехнічна лабораторія; - дільниця контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; - монтажна дільниця; - дільниця обслуговування устаткування; - дільниця шламоудаления; - лабораторія охорони навколишнього середовища; - дільниця електропостачання; - енергодільниця. Коммерційна служба, до складу якої входять: - відділ матеріально-технічного постачання. До складу ПАТ "ЗАлК" також входять: 1. Вiдокремленi структурні пiдроздiли без права юридичної особи: 1.1. Придніпровське виробниче управління ВАТ "ЗАлК" (м. Світловодськ, Кіровоградська область, вул. Обсерваторна, 5), що виготовляє вироби з алюмінієвого профілю (вікна, двері, вітражі, кіоски, перегородки, декоративні решітки та інше), різні металеві конструкції; 1.2. Санаторiй-Профiлакторiй ВАТ "ЗАлК" (м. Запорiжжя, о.Хортиця, вул. буд. Вiдпочинку, 33), який переданий в оренду як майновий комплекс без зміни цільового призначення: лікування та оздоровлення. Інших дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. До складу ППУ входять: - керівництво управління; - персонал управління; - сторожова охорона. На протязі 2015р. відбулися зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом : Виключено: - база відпочинку "Надія" (зовнішній сумісник); - відділ матеріально-технічного постачання; - бюро перепусток дирекції з захисту ресурсів. Створено - відділ інформаційних технологій Коммерційна служба, до складу якої входять - відділ матеріально-технічного постачання. Перспективи розвитку - у разі поліпшення кон'юнктури ринку можливе виробництво алюмінієвих профілів та алюмінієвих конструкцій для виробничих і побутових потреб.
За звітний період - протягом 2015 року: - середньооблікова чисельності штатних працівників облікового складу (осіб) - 110 осіб.; - середня чисельності позаштатних працівників і осіб, які працюють за сумісництвом та за цівільно-правовим договорами - 5 осіб; - чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 61 осіб. Фонд оплати праці, усього (тис. грн.) - 11 760 тис. грн. Факти змін розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно минулого року - зменшення відносно 2014 року на -5689 тис. грн. (-32,6%) за рахунок скорочення штату. У ПАТ "ЗАлК" існує й розвивається система безперервної підготовки й розвитку персоналу в рамках діючих на комбінаті положень: 1. Положення про професійну підготовку персоналу у ВАТ "ЗАлК" 2. Положення про порядок проведення первинного навчання знову прийнятих працівників у ВАТ "ЗАлК" з питань охорони праці 3. Положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ПАТ "ЗАлК". Професійна підготовка персоналу здійснюється як безпосередньо на підприємстві, так і в зовнішніх організаціях і установах, що мають відповідні дозвільні документи та ліцензії. Підготовка персоналу відбувається в трьох напрямках: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації й охоплює робітників, фахівців, службовців і керівників. Існує також система формування, навчання й стажування кадрового резерву підприємства й підготовки зовнішнього резерву. У 2015р. пріоритетним напрямком у підготовці персоналу було підвищення кваліфікації робітників, а так само підвищення кваліфікації керівників і фахівців, розвиток їх базових і специфічних компетенцій, перепідготовка робітників за новими професіями. За 2015р. професійною підготовкою у ПАТ "ЗАлК" було охоплено 40 робітників. У системі професійно-технічного навчання було охоплено 3 робітника, підвищили кваліфікацію за однією з професій та/або з охорони праці 37 працівників. Роботу з підготовки й розвитку персоналу на підприємстві організує й координує відділ з управління персоналом.
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами
Протягом звiтного року збоку третiх осiб не надходило пропозицiї щодо реорганiзацiї.
Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку 1С.На підприємстві розроблена і затверджена наказом генерального директора облікова політика підприємства. Дані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами.Метод нарахування амортизації - лінейний. Запаси оцінюються за методом ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій наказом про облікову політику не передбачений.
На протязі 2015 року емітент не випускав ніяких видів продукції, у зв'язку із зупиненям та консервацією основних виробництв. Перспективність виробництва полягає в виробництві алюмінієвої катанки. Залежності від сезонних змін у діяльності Товариства немає. Основні ринки збуту це галузі споживання катанки- кабельна і металургійна промисловості. Основними ризиками в дiяльностi емiтента та проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента є виробничо-технологiчнi, а саме: зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання. Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн); 2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 3) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);5) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй.У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення основних засобів, які раніше використовувалися у виробництві, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.Заходи захисту своєї діяльності: оптимізація структури капіталу; мінімізація фінансових зобов'язань. Здійснення комплексу заходів з метою недопущення банкрутцтва Товариства; забезпечення виконання обовязкових поточних зобов'язань; здійсненню комплексу юридичних і технічних заходів з метою недопущення збільшення поточних зобовязань; забезпечення виконання соціальних зобов'язань. У якостi перспектив щодо планiв розвитку виробництва емiтентом - планується поновити та забезпечити достатнiй рiвень виробництва основної продукцiї (виробництва алюмінієвої катанки).
Протягом 2011-2015 років емітентом не здійснювалось будь якого значного придбання або вiдчудження активів. Загальний розмір активів підприємства у 2011 році складав 1009897 тис. грн. Найбільш значні зміни в загальному розміріактивів у 2011 році були пов'язані з відчуженням та списанням основних засобів на суму 28115 тис. грн., у тому числі: виробничого призначення: будівлі, споруди та передавальніпристрої на суму 17 тис.грн.; машини та обладнання на суму 27534 тис.грн.; транспортні засоби на суму 357 тис.грн.; інші на суму 34 тис.грн.; невиробничого призначення: будівлі, споруди та передавальні пристрої на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 137 тис.грн.; транспортні засоби на суму 0 тис.грн.; інші на суму 36 тис.грн. Придбано основних засобів в 2011 році на суму 885 тис.грн. Загальний розмір активів підприємства у 2012 році складав 545414 тис грн. Найбільш значні зміни в загальному розміріактивів у 2012 році були пов'язаніізвідчуженням та списанням основних засобів на суму 14213 тис. грн., у тому числі: виробничого призначення: будівлі, споруди та передавальні пристрої на суму 685тис.грн.; машини та обладнання на суму 13163 тис.грн.; транспортні засоби на суму 300 тис.грн.;інші на суму 65 тис.грн.; невиробничого призначення: будівлі, споруди та передавальні пристрої на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; транспортні засоби на суму 0 тис.грн.; інші на суму 0 тис.грн. Придбано основних засобів в 2012 році на суму 1683 тис.грн. Загальний розмір активів підприємства у 2013 році складав 437190 грн. Придбано основних засобів в 2013 році на суму 367 тис.грн. Загальний розмір активів підприємства у 2013 р. змінився у зв'язку з дебюторською заборгованістю та нарахуванням зносу за основними засобами. Загальний розмір активів підприємства у 2014 році складав 263608 грн. Найбільш значні зміни в загальному розмірі активів у 2014 році були пов'язані із відчуженням та списанням основних засобів на суму 28 тис. грн., у тому числі: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 25 тис.грн.; інші на суму 3 тис.грн. Придбано основних засобів в 2014 році на суму 31 тис.грн. Загальний розмір активів підприємства у 2015 році складав 216 864 грн. Найбільш значні зміни в загальному розмірі активів у 2015 році були пов'язані із відчуженням та списанням основних засобів на суму 58 273 тис. грн., у тому числі: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 55 104 тис.грн.; будинки та споруди на суму 2 072 тис.грн., інші на суму 919 тис.грн. Придбано основних засобів у 2015 році на суму 4 тис.грн. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов`язані з його господарською діяльністю
1)У 2015 році Товариством було укладено правочин з виконавчим органом - Генеральним директором Лобіковим Дмитром Валентиновичем - це контракт (дата договору 16.12.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, Генеральний директор з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Генерального директора, сума: 25000,00 грн./міс., підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення Наглядової ради від 16.12.2015 р. 2)У 2015 році Товариством було укладено правочин з Головою Наглядової ради Матис Ганною Станіславівною - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, Голова Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Голови Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р. 3)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Лепявко Іриною Миколаївною - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р. 4)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Фондом державного майна України - це договір (дата договору 27.08.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015р. 5)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Маньківською Анастасією Геннадіївною - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р. 6)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Безверхою Світланою Володимирівною - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р. 7)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Арнаутовим Олексiєм Миколайовичем - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р. 8)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Тихоновою Яною Робертівною - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р. Інших правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами у звітному році не було. 9)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Ревізійної комісії Лисенком Олександром Вікторовичем - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, член Ревізійної комісії з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Ревізійної комісії, сума: 0 грн./міс. (члени Ревізійної комісії за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р. 10)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Ревізійної комісії Кругловою Світланою Володимирівною - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, член Ревізійної комісії з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Ревізійної комісії, сума: 0 грн./міс. (члени Ревізійної комісії за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р. 11)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Ревізійної комісії Кривенко Світланою Михайлівною - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, член Ревізійної комісії з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Ревізійної комісії, сума: 0 грн./міс. (члени Ревізійної комісії за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р. 12)У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом Ревізійної комісії Мороз Галиною Аркадіївною - це договір (дата договору 27.08.2015, сторони правочину: Товариство з одного боку, член Ревізійної комісії з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Ревізійної комісії, сума: 0 грн./міс. (члени Ревізійної комісії за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 14.08.2015 р.
Ступінь використання ОЗ: для виробництва алюмінієвої катанки, для виробництва глинозему та технічного кремнію - ОЗ не використовуються. Зміни в загальному розмір активів ПАТ "ЗАлК", що трапились протягом 2015 року: - Списано або відчужено основних засобів на суму 58 273 тис.грн. у тому числі: 1. Виробничого призначення: машини та обладнання на суму 55 104 тис.грн.; будинки та споруди на суму 2 072 тис.грн., інші на суму 919 тис.грн. 2. Невиробничого призначення - немає. - Придбано основних засобів на суму 4 тис.грн. у тому числі: малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 4 тис.грн. Невиробничого призначення - немає. Нараховано амортизаційних відрахувань на суму 23 564 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв: 69032, м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, буд.15. Умови користування ОЗ задовільні. Обмеження права власностi на основнi засоби ПАТ "ЗАлК" вiдсутнi. Оформленi у заставу основні засобiв вiдсутнi. Суттєвих змін у вартості ОЗ не було. Оформленi у заставу основні засобiв вiдсутнi. Емiтент не має планiв щодо капiтального будiвництва, не планує розширювати, удосконалювати основнi засоби. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: у 2015 році перевищень нормативів викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище і лімітів розміщення відходів на промислових полігонах допущено не було. Екологічні штрафи на комбінат не накладалися.
Основні проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента - виробничо технологiчнi (зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання).Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести: 1) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 2) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 3) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);4) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй). Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - високий. У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення використовиваючих у виробництвi основних засобiв, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.
25.05.2015р. штраф у розмірі 873382,00 грн. та 15.12.2015р. штраф у розмірі 1020,00 грн. Суми штрафу, нараховані у зв'язку із самостійним виправленням помилки згідно уточнених декларацій з ПДВ. Грошовими коштами штрафи не сплачувались, сума штрафу зарахована у рахунок зменьшення дебіторської заборгованості бюджету. 30.04.2015р. та 08.12.2015р. ПАТ "ЗАлК" сплатив штраф у сумі 170 грн. за подання до органів Пенсійного фонду України недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку. 19.11.2015р. ПАТ "ЗАлК" сплатив штраф у сумі 1067,26 грн. за неправомірно витрачені страхові кошти.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента - емітент аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. У разі недостатньої або надмірної ліквідності емітент перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності. Емітент найбільшою мірою використовує власний робочий капітал для поточних потреб, при необхідності залучає позикові кошти. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента - реструктуризація непрофільних активів підприємства.
Загальний пiдсумок вартостi укладенних але ще не виконанних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає 1098364,19 тис. грн. Очiкуваний прибуток вiд виконанняцих договорiв 615474,43 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік: плани щодо діяльності емітента на найближчий та наступні декілька років щодо поновлення виробництва, реконструкцій, поліпшення фінансового стану, концентрація існуючих ресурсів на найбільш рентабельних і перспективних напрямках, це в свою чергу, відновлення виробництва алюмінієвої катанки, ділянки лиття. Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є поки що невизначеними.
Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися. Витрат на дослідження та розробки не було.
1. Дата відкриття провадження у справі 22.06.2015р. Сторони - "Джатсон Трайдінг Лімітед", Кіпр до ПАТ "ЗАлК". Про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Розмір позовних вимог 39154924,11 дол. США. (еквівалент 835141406,20 грн.). Справа № 908/3736/15 розглядається Господарським судом Запорізької області. Господарським судом Запорізької області провадження по справі зупинено Ухвалою від 28.03.2016 р. до розгляду Вищим господарським судом України касаційної скарги на Ухвалу ДАГС від 25.02.2016 р. 2. Дата відкриття провадження у справі 11.09.2015 р. Сторони - Державна податкова інспекція в Орджонікідзевському районі ДУДФС у Запорізькій області до ПАТ "ЗАлК" про стягнення податкового боргу. Розмір позовних вимог 3722990,98 грн. Справа № 808/6618/15 розглядалася Запорізьким окружним адміністративним судом. 10.09.2015 р. позов задоволено повністю. 3. Дата відкриття провадження у справі 11.09.2015 р. Сторони - Державна податкова інспекція в Заводському районі ДУДФС у Запорізькій області до ПАТ "ЗАлК" про стягнення податкового боргу. Розмір позовних вимог 855411,97 грн. Справа № 808/6908/15 розглядалася Запорізьким окружним адміністративним судом. 10.09.2015 р. позов задоволено повністю. 4.Дата відкриття провадження у справі 07.04.2015 р. Сторони - ПАТ "ЗАлК" до ВАТ "Запоріжжяобленерго". Про стягнення заборгованості. Розмір позовних вимог 73521,11 грн. Справа № 908/2367/15 розглядалась Господарським судом Запорізької області. Ухвалою від 22.06.2015 р. затверджено Мирову угоду. Оплата основної суми боргу 57113,41 грн. чотирма платежами по 14278,35 грн. і судовий збір - 1827,00 грн. Мирна угода виконана у повному обсязі 21.12.2015 р. 5. Дата відкриття провадження у справі 16.11.2015 р. Сторони - Запорізька торгово-промислова палата до ПАТ "ЗАлК" про стягнення заборгованості. Розмір позовних вимог 53554,32 грн. Справа № 908/5815/15 розглядалась Господарським судом Запорізької області. Рішенням суду від 25.01.2016 р. позов задоволено у повному обсязі. Виконання рішення суду розстрочено на шість рівних платежів по 8925,72 грн. з 29.02.2016 р. та судовий збір 1218,00 грн. 6. Дата відкриття провадження у справі 15.09.2015р. Сторони - Фіз. особа Белодід Н.Н. до ПАТ "ЗАлК" про стягнення моральної шкоди. Розмір позовних вимог 20 000 тис. грн. Справа № 337/4607/15-ц розглядалась Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. 27.10.2015 р. позов задоволено частково. Стягнути моральну шкоду-10 000,00 грн.25.11.2015 р. - виконано.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.