Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року (в тисячах гривень) 1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (далi "Пiдприємство") створено шляхом перетворення державного пiдприємства "ЗАлК" згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 №23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.1993 №210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.1994 №61/97 "Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi". Основною дiяльнiстю Пiдприємства є виробництво алюмiнiю, легованих сплавiв на його основi та кристалiчного кремнiю. У 2011 роцi через нерентабельнiсть дiяльностi у зв`язку з високими тарифами на електроенергiю основне виробництво було зупинено. До липня 2014 року основною продукцiєю виробництва була алюмiнiєва катанка. Реєстрацiя Пiдприємства здiйснена 30.08.1994. Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв за №275р в 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовий бiржi 25% пакету акцiй, що належав державi в особi Фонду Державного Майна України, була завершена приватизацiя Пiдприємства, таким чином на цей час в статутному фондi Пiдприємства вiдсутня державна частка. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" Скорочене найменування ПАТ "ЗАлК" Органiзацiйно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство Код за ЄДРПОУ 00194122 Код територiї за КОАТУУ 2310137200 Територiя (область) Україна, Запорiзька область Район Орджонiкiдзевський р-н Поштовий iндекс 69032 Населений пункт м. Запорiжжя Вулиця, будинок Пiвденне шосе, 15 Мiжмiський код та телефон +38 (0612) 212-26-99 Факс +38 (0612) 212-27-57 Станом на 31 грудня 2015 року акцiї Пiдприємства розподiленi наступним чином: Кiлькiсть акцiй в статутному капiталi Пiдприємства (%) Найменування власникiв 31.12.2015 31.12.2014 Фонд державного майна України 68,0 - VelbayHoldingsLimited 29,5 29,5 Акцiї на тимчасовому зберiганнi у НДУ 0,2 68,0 Iншi юридичнi особи 1,2 1,2 Фiзичнi особи 1,1 1,3 Разом: 100 100 Товариство взяте на облiк у Державнiй податковiй iнспекцiї м. Запорiжжя 01.10.1997 за №137.Товариство є: " платником податку на прибуток пiдприємств; " платником податку на додану вартiсть (дата реєстрацiї платником 27.03.2015р., iндивiдуальний податковий номер 001941208299). 2. ЗДАТНIСТЬ ПIДПРИЄМСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, збиток Пiдприємства, складає 2 043 755 тис. грн. При цьому станом на 31 грудня 2015 року, зобов'язання Пiдприємства перевищували його активи на 5 477 517 тис. грн.Головним фактором збиткової дiяльностi Пiдприємства є повна зупинка виробництва за причинами вiдсутностi ринкових механiзмiв формування тарифiв на електроенергiю в Українi. ПАТ "ЗАлК" - одне з найбiльш енергоємних пiдприємств України. Через високу вартiсть електроенергiї комбiнат зупинив технологiчний процес виробництва алюмiнiю та кремнiю. У наслiдок зупинки основного виробництва об'єкти промислової iнфраструктури були законсервованi. Витрати на утримання законсервованих промислових i природоохоронних об'єктiв, а також на оплату податкiв не можуть повнiстю компенсуватися результатами фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства. Як наслiдок, дiяльнiсть ПАТ "ЗАлК" залишається збитковою.У разi введення ринкових механiзмiв цiноутворення на електроенергiю, створення сприятливих умов на ринку алюмiнiєвої промисловостi та при визначеннi ефективної взаємодiї мiж органом управлiння пiдприємства та урядом iснує можливiсть вiдновити технологiчний процес виробництва кремнiю та алюмiнiєвої катанкина промисловому майданчику ПАТ "ЗАлК". У той же час залежнiсть пiдприємства вiд дiй уряду створює iстотну невизначенiсть, яка може викликати серйознi сумнiви щодо його можливостi продовжувати свою дiяльнiсть. 3. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕННЯ. Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складена за методом iсторичної вартостi, за винятком основних засобiв та фiнансових iнструментiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях iз округленням усiх сум до найближчої тисячi (тис. грн.), якщо не зазначено iнше. Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пiд термiном Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi надалi в широкому сенсi розумiються стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB): " Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS); " Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS); " Тлумачення, розробленi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC). Пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. Пiдприємство здiйснює постiйний бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (НП(С)БО). Фiнансова звiтнiсть Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, була затверджена до випуску 12 березня 2016 року. 4. ЗМIНИ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI У поточному роцi Пiдприємство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов'язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2015 року та пiзнiше. На дату затвердження даної фiнансової звiтностi, наступнi стандарти, тлумачення та змiни до стандартiв були випущенi, але не набули чинностi: " МСФЗ (IFRS) 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" (змiни стосуються методiв вибуття активiв) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (оновлення питань обслуговування контрактiв та виправлення помилок) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" (публiкацiя повного стандарту, що включає вимоги ранiше виданих додаткових поправок, якi стосуються нової моделi очiкуваних збиткiв вiд знецiнення та змiн у вимогах щодо квалiфiкацiї та оцiнки фiнансових активiв) - набуває чинностi 01.01.2018; " МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" (доповнення щодо продажу/внесення активу мiж iнвестором та асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" (оновлення питань облiку придбаних часток у спiльних операцiях) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї щодо участi в iнших пiдприємствах" (поправки стосовно МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць" (новий стандарт) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за контрактами з клiєнтами" (новий стандарт) - набуває чинностi 01.01.2017; " МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (змiни стосуються розкриття у фiнансовiй звiтностi) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСБО (IAS) 11 "Будiвельнi контракти" буде змiнений МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за контрактами з клiєнтами" - набуває чинностi 01.01.2017; " МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" (поправки в прийнятих методах амортизацiйних вiдрахувань, а також доповнення власникiв сiльськогосподарських рослин) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСБО (IAS) 18 "Дохiд" буде змiнений МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за контрактами з клiєнтами" - набуває чинностi 01.01.2017; " МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам" (питання, що стосуються облiкової ставки у регiональних секторах) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСБО (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" (змiни внесенi до методу часткової участi в окремих фiнансових звiтах) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" (змiни до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" (змiни щодо розкриття в промiжнiй фiнансовiй звiтностi) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" (змiни до прийнятих методiв амортизацiйних вiдрахувань) - набуває чинностi 01.01.2016; " МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (змiнений на МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" вимоги щодо класифiкацiї, оцiнки, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання) - набуває чинностi 01.01.2018. Керiвництво Пiдприємства очiкує, що набуття чинностi перелiченими стандартами та тлумаченнями не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть. На сьогоднi Пiдприємство не планує дострокове застосування перелiчених стандартiв та тлумачень. 5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ потребує вiд керiвництва винесення суджень та припущень, якi мають вплив на суми активiв, зобов'язань та потенцiйних зобов'язань, якi представленi у звiтностi на дату фiнансової звiтностi та вiдображених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за звiтний перiод. Оцiнки та судження постiйно оцiнюються та базуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, котрi припускаються достовiрними у вiдповiдностi до обставин. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних. Судження У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Пiдприємства були зробленi певнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Пiдприємства. Оцiнки та припущення Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу фiнансової звiтностi, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Ризики, пов'язанi з податковим та iншим законодавством Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх Тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Часто точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Пiдприємство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату. Основнi засоби Пiдприємство облiковує основнi засоби, що їй належать, за переоцiненою вартiстю, при цьому зменшення корисностi вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, дооцiнка основних засобiв вiдображається як резерв переоцiнки в складi капiталу. Пiдприємство залучило незалежного оцiнювача з метою визначення справедливої вартостi основних засобiв станом на 31 грудня 2011 року. В процесi оцiнки визначалася справедлива вартiсть об'єктiв основних засобiв з використанням: " для спецiалiзованого майна - амортизованої вартостi замiщення iз застосуванням витратного пiдходу; " для неспецiалiзованого майна - ринкової вартостi як бази оцiнки iз застосуванням порiвняльного пiдходу для активiв тих, що мають як операцiйний, так i не операцiйний характер участi в господарськiй дiяльностi Пiдприємства; Для усiх операцiйних спецiалiзованих активiв, вартiсть яких розрахована iз застосуванням амортизованих витрат замiщення додатково проведено визначення цiнностi використання i проведений тест на знецiнення для виявлення можливої величини знецiнення згiдно вимог МСБО (IAS) 36. Виявлене знецiнення було розподiлене пропорцiйно амортизованiй вартостi замiщення на спецiалiзованi операцiйнi активи Пiдприємства. Результатом переоцiнки при застосуваннi рiзних оцiночних пiдходiв є економiчне знецiнення (балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваного вiдшкодування). Отже, справедлива вартiсть спецiалiзованих активiв, що становить бiльшiсть всiх активiв, якi були переоцiненi, була визначена як балансова вартiсть за вирахуванням економiчного знецiнення. Забезпечення за судовими процесами Пiдприємство виступає в якостi вiдповiдача в численних судових процесах зi своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництва можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iншi виплати по закiнченню трудової дiяльностi Витрати за соцiальними гарантiями, якi затвердженi законодавством України, визначаються з використанням актуарних оцiнок. Актуарна методика розрахунку передбачає здiйснення припущень щодо ставки дисконтування, майбутнього збiльшення заробiтної плати, рiвня смертностi та майбутнього збiльшення пенсiй. У зв'язку з тим, що такi програми є довгостроковими за своєю природою, зробленi припущення мiстять елемент суттєвої невизначеностi. Резерв знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi Пiдприємство регулярно перевiряє стан дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi заборгованостi. Пiдприємство використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. Зменшення корисностi нефiнансових активiв Основнi засоби та нематерiальнi активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Серед факторiв, якi Пiдприємство вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних результатiв у порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про поступове виведення з експлуатацiї чи замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи економiчнi тенденцiї та iншi фактори. Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. Пiдприємство оцiнює цi припущення на дату звiтностi, тому реальнi результати можуть вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок керiвництва можуть спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах. Сума зменшення корисностi станом на 31 грудня 2011 була розрахована незалежними спецiалiстами з оцiнки, 'рунтуючись на припущеннях зробленими керiвництвом Пiдприємства. Строки корисного використання основних засобiв Пiдприємство переглядає строки корисного використання основних засобiв щонайменше в кiнцi кожного фiнансового року. Якщо результат перегляду вiдрiзняється вiд попереднiх припущень, змiни вiдображаються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Цi оцiнки можуть мати вплив на залишкову вартiсть основних засобiв, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан, та амортизацiйнi витрати, якi вiдображенi у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв У випадку, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних в облiку, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається на основi оцiночної методики, використовуючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вхiдних даних для цiєї методики по можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, на яких проводиться монiторинг. Однак, коли це не може бути практично здiйсненим, для визначення справедливої вартостi необхiдним є експертне судження. Судження базується на таких факторах, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiна в припущеннях, якi використовуються при визначеннi цих показникiв, може впливати на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображених у звiтностi. Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi активи визнанi щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi ймовiрного часу виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегiї податкового планування. 6. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Усi облiковi полiтики, про якi йдеться нижче, стосуються Пiдприємства. Перерахунок iноземних валют Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях ("грн."), що є функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Пiдприємства та кожного з його дочiрнiх пiдприємств. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на дату звiтностi. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Основнi засоби Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю, об'єкти основних засобiв визначаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка здiйснюється з такою перiодичнiстю, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж справедливою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю. Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься на резерв з переоцiнки в складi капiталу в звiтi про фiнансовий стан, за винятком сум, що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. В цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, за винятком випадкiв, коли зменшення компенсується збiльшенням балансової вартостi цих активiв. В такому випадку сума зменшення такого активу вiдноситься на рахунок цього резерву. Пiсля вибуття активу вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку. Витрати на замiну обладнання збiльшують балансову вартiсть основних засобiв як витрати на замiну, якщо характер витрат вiдповiдає всiм критерiям капiталiзацiї. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю), включаються до звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, у якому актив був знятий з облiку. Резерв з переоцiнки основних засобiв за вибувшим активом перекласифiковується до складу нерозподiленого прибутку в складi iншого сукупного доходу. Наступнi строки корисної експлуатацiї активiв були встановленi у 2015 роцi: Будiвлi i споруди 1-50 рокiв Виробниче устаткування 1-50 рокiв Транспортнi засоби 1-15 рокiв Iншi 1-20 рокiв Iнвестицiйна нерухомiсть 1-20 рокiв Нематерiальнi активи 1-5 рокiв Строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються по мiрi необхiдностi. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання вiдповiдно до намiрiв Пiдприємства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики включають виплату процентiв та iншi витрати, понесенi Пiдприємством у зв'язку з позиковими коштами. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, якi створюються в рамках пiдприємства, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, а витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в тому роцi, в якому вони були понесенi. Нематерiальнi активи амортизуються протягом перiоду корисного використання та оцiнюються щодо наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних термiнiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу. Зменшення корисностi не фiнансових активiв На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування Пiдприємство визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за мiнусом витрат на реалiзацiю i вартостi його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв, i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу перевищує суму його вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася, i його вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподатковування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю використовується належна модель оцiнки. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в складi витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалась безпосередньо у капiталi. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається в капiталi в сумi, що не перевищує попередню переоцiнку. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, стернується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його вiдшкодування. Збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за мiнусом амортизацiї), яку б визначили, якщо збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали б у попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за винятком випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У таких випадках сторнування вiдображається як дооцiнка. Фiнансовi активи Первiсне визнання та оцiнка Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39 фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн справедливої вартостi як прибутку або збитку; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї утримуванi до погашення або iнвестицiї наявнi для продажу, або як похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджування. Пiдприємство визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Пiдприємство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку. Фiнансовi активи Пiдприємства включають грошовi кошти та депозити; дебiторську заборгованiсть та iншу дебiторську заборгованiсть; та фiнансовi iнструменти що не котируються. Станом на 31 грудня 2015 року жоден з фiнансових активiв Пiдприємства не було вiднесено до категорiї "фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку". Подальша оцiнка Наступне визначення вартостi фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї та наведено нижче: Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з установленими або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Iнвестицiї утримуванi до погашення Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи обумовленими платежами i фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, коли Пiдприємство твердо має намiр i здатна утримувати їх до строку погашення. Пiсля первiсної оцiнки iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд при вибуттi та знецiненнi iнвестицiй, а також в процесi амортизацiї. Фiнансовi активи наявнi для продажу Фiнансовi активи наявнi для продажу є непохiдними фiнансовими активами, що класифiкуються як наявнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; позик i дебiторської заборгованостi; iнвестицiй, утримуваних до погашення. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший сукупний дохiд у складi фонду iнструментiв наявних для продажу аж до моменту припинення визнання iнвестицiї, в якiй накопиченi доходи або витрати перекласифiковується з фонду iнструментiв наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, i визнаються як витрати з фiнансування. У випадку наявностi фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для продажу", пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi прибутку або збитку протягом строку iнвестицiй, що залишився iз застосуванням ефективної процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваними грошовими потоками також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, iз застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, сума вiдображена у капiталi перекласифiковується до звiту про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Справедлива вартiсть iнвестицiй, якi активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, визначається за ринковими котируваннями, що пропонуються покупцями на момент закiнчення торгiв на дату фiнансової звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають активного обiгу на ринку, визначається за собiвартiстю за мiнусом резерву вiд зменшення корисностi. Припинення визнання фiнансових активiв Визнання фiнансового активу (або, де застосовано - частина фiнансового активу чи частина групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо: " строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув; " Пiдприємство утримує свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяла на себе зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi i без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або " якщо Пiдприємство передало свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) передало практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передала, анi зберегла за собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом. У разi якщо Пiдприємство передало свої права на отримання грошових надходжень вiд активу i при цьому не передала, не зберегла за собою практично всi ризики й вигоди пов'язанi з ним, а також не передала контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi участi Пiдприємства в цьому активi. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або невчасно здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться данi спостережень, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Пiдприємство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. Якщо Пiдприємство визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi незалежно вiд його значимостi, вона включає цей актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення є поточною ефективною ставкою вiдсотка. Початкова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або передане Пiдприємству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Запаси Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть обраховується за методом ФIФО або середньозваженої вартостi i складається з вартостi прямих витрат на матерiали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для нормального рiвня виробництва, та не включає витрати на позики. Чиста вартiсть реалiзацiї є оцiночною вартiстю реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв. Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання - це кошти на банкiвських рахунках, право використання яких обмежене в результатi зобов'язання Пiдприємства використати кошти на певнi заздалегiдь визначенi цiлi. Якщо очiкується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля балансової дати, грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання класифiкуються як оборотнi активи, в iншому випадку вони класифiкуються як необоротнi. Фiнансовi зобов'язання Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi зобов'язання що перебувають у сферi дiї МСБО 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток або похiднi iнструменти визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною, у випадку позик i кредитiв, на безпосередньо пов'язанi з ними витрати за угодою. Фiнансовi зобов'язання Пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, позики. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть з фiксованою датою погашення оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi кредити i позики пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу витрат iз фiнансування у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Припинення визнання фiнансових iнструментiв Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув. Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Зобов'язання по пенсiйних та iнших виплатах Державна пенсiйна програма Пiдприємство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до того ж перiоду в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, що й вiдповiдна сума заробiтної плати. Пенсiйна програма з визначеною виплатою Крiм вищезазначених внескiв до Державного пенсiйного фонду, Пiдприємство приймає участь в обов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення працiвникам, що працюють у ризикованих та шкiдливих для здоров'я умовах. Сума виплати залежить вiд стажу роботи працiвника та iнших факторiв. Пiд цi зобов'язання не створювались окремi фонди. Пiдприємство фiнансує пенсiйну програму шляхом покриття (компенсацiї) фактичних витрат Державного пенсiйного фонду, що були здiйсненнi для оплати пенсiйних внескiв працiвникам, тому активи програми не створюються. Витрати на пенсiйнi виплати за цiєю програмою визначаються виходячи з актуарної оцiнки зобов'язання за методом нарахування прогнозованих одиниць. Актуарнi прибутки та збитки вiдразу визнаються в iнших сукупних прибутках та збитках в тому перiодi в якому вони виникли. Вартiсть ранiше наданих послуг визнається як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом середнього перiоду до того моменту, коли цi суми належать до виплати. Вартiсть ранiше наданих послуг визнаються негайно тiєю мiрою, якою виплати вже є гарантованими пiсля введення або внесення змiн до програми з визначеною виплатою. Актив або зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами є приведеною вартiстю зобов'язання за планом з установленими виплатами (визначену з використанням номiнальної ставки дисконтування, розрахованої на основi прогнозованого iндексу iнфляцiї та реальної ставки дисконтування, яка є нижчою за прогнозований рiвень iнфляцiї) за вирахуванням ще не визнаної вартостi минулих послуг працiвникiв i актуарних доходiв i витрат та справедливої вартостi активiв плану, з якої безпосередньо повиннi бути виплаченi зобов'язання. Оренда Визначення того, чи є договiр орендною угодою або чи мiстить договiр положення про оренду, залежить вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує виконання вiдповiдного договору використання окремого активу чи активiв, а також передачi прав на використання активу. Пiдприємство як орендар Оренда, за якої до Пiдприємства не переходять основнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як оперативна оренда. Платежi за такою орендою визнаються витратами у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд протягом строку оренди на прямолiнiйнiй основi. Пiдприємство як орендодавець Оренда, за якої Пiдприємство несе основнi ризики, пов'язанi з активом, та отримує пов'язанi з ним основнi вигоди, класифiкується як оперативна. Прямi витрати, що виникли в результатi договору оперативного лiзингу, включаються до балансової вартостi наданого в оренду активу та визнаються протягом термiну оренди на тiй самiй пiдставi, що й дохiд вiд орендних платежiв. Доходи Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Пiдприємства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких, визнається дохiд: Реалiзацiя продукцiї Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (виробництво алюмiнiю) визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю, переходять до покупця. Реалiзацiя послуг Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi, та сума доходу може бути достовiрно визначена. Проценти Дохiд визнається при нарахуваннi процентiв (з використанням методу ефективної процентної ставки, яка дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента до чистої балансової вартостi фiнансового активу). Дивiденди Дохiд визнається при виникненнi права Пiдприємства на отримання платежу. Податки Поточний податок на прибуток Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднi перiоди оцiнюються в сумi, що очiкується до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Ця сума розраховується на основi податкових ставок та положень податкового законодавства, що дiють або оголошенi на дату звiтностi. Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi оподатковуваного доходу i витрат, вiдображених Пiдприємством у її податкових декларацiях. В 2015 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 18%. Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання фiнансової звiтностi щодо всiх тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, за винятком: " ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та " щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та частки в спiльнi пiдприємства, у випадку, коли можна контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць та перенесення на наступнi перiоди невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковуванi тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi активи i невикористанi податковi збитки, за винятком ситуацiй: " коли вiдстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими рiзницями вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); та " щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi й асоцiйованi пiдприємства, частками в спiльнiй дiяльностi у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю. На кожну дату складання звiтностi Пiдприємство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Пiдприємством на кожну дату фiнансової звiтностi й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату фiнансової звiтностi податкових ставок i положень податкового законодавства. Вiдстроченi податковi активи, якi вiдносяться до об'єктiв, якi визнаються у капiталi, а не в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, визнаються у капiталi, а не в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб'єкт господарювання. У груднi 2010 року в Українi був прийнятий Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 року, а в частинi податку на прибуток пiдприємств - з 1 квiтня 2011 року. Новий Податковий кодекс передбачає, крiм iншого, також i зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися наступнi ставки податку на прибуток: до 1 квiтня 2011 року 25%; з 1 квiтня 2011 року до 31 грудня 2011 року23%; з 1 сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року21%; з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року19%; з 1 сiчня 2014 року18%. Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Пiдприємства, що базувалось на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної фiнансової звiтностi. Податок на додану вартiсть Виручка, витрати i активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм випадкiв, коли ПДВ, що виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом. У цьому разi ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської чи кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан. Потенцiйнi зобов'язання Потенцiйнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за виключенням випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде необхiдним вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i є можливiсть достовiрно визначити суму зобов'язання. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання розкривається за винятком випадкiв, коли ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є вiддаленою. 7. ДОХОДИ ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ 7.1 Доходи вiд реалiзацiї у Звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Готова продукцiя - 215466 Товари 2 181420 Всього: 2 396 886 8. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 8.1 Собiвартiсть реалiзацiї у Звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Матерiальнi витрати - (149184) Собiвартiсть реалiзованих товарiв (2) (158802) Оплата працi та нарахування - (8224) Енерговитрати - (5197) Амортизацiя - (3162) Послуги промислового характеру - (2 305) Податки та обов'язковi платежi - (30) Iншi витрати - (1 230) Всього: (2) (328 134) 9. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 9.1 Адмiнiстративнi витрати у Звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Податки та обов'язковi платежi (16 903) (13 029) Оплата працi та нарахування (8 249) (8 242) Енерговитрати (5 318) (3 166) Амортизацiя (1 707) (2 159) Юридичнi послуги (1 717) (2 394) Послуги по веденню бухгалтерського облiку (248) (1 902) Послуги по IT забезпеченню (637) (2 031) Послуги з обслуговування обладнання (1 366) (1 045) Транспортнi послуги (323) (680) Телекомунiкацiйнi послуги (126) (566) Послуги по прибиранню (361) (378) Аудиторськi послуги (200) (272) Послуги за страхуванням (6) (177) Банкiвськi послуги (21) (20) Iншi витрати (1 902) (2 692) Всього: (39 084) (38 753) 10. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 10.1 Витрати на збут у Звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Оплата працi та нарахування - (683) Тара та тарнi матерiали - (295) Послуги з оренди - (320) Амортизацiя - (94) Транспортнi послуги - (48) Енерговитрати - (44) Допомiжнi матерiали, запчастини - (59) Послуги стороннiх органiзацiй - (20) Iншi витрати - (3) Всього: - (1 566) 11. IНШI ДОХОДИ (ВИТРАТИ) 11.1 Iншi доходи (витрати) у Звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Курсова рiзниця (1 823 805) (1 748 297) Списання ПДВ (38 035) (72 375) Амортизацiя (19 745) (21 015) Оренда активiв 6 128 4 887 Оплата працi та нарахування (2 577) (4 671) Витрати вiд знецiнення запасiв (4 198) (379) Вiдшкодування ранiше списаних активiв - 82 Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг 920 1 087 Дохiд вiд списання зобов'язань 4 24 Оприбуткування ТМЦ, отриманих в результатi лiквiдацiї об'єктiв основних засобiв 98 320 - Iншi доходи (витрати) 44 214 (10 298) Всього: (1 738 774) (1 850 955) 12. ФIНАНСОВI ДОХОДИ (ВИТРАТИ) Чистi фiнансовi витрати складають на 31.12.2015 - 242 801 тис. грн. (на 31.12.2014 - 141 783 тис. грн.), в тому числi: " нарахованi вiдсотки за позиками, що наданi ПАТ "ЗАлК" компанiєю JUDSON TRADING LIMITED, складають на 31.12.2015- 205 804 тис. грн. (2014 рiк -113 315 тис. грн.); " витрати на проценти за зобов'язаннями з виплат працiвникам, складають на 31.12.2015 - 36 997 тис. грн. (2014 рiк - 28 468 тис. грн.). 13. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчились 31 грудня: 13.1 Податок на прибуток у Звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Поточнi витрати з податку на прибуток - - Вплив з вiдстроченого оподаткування, пов'язаний з виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць (23 096) (7 668) Витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (23 096) (7 668) Податок на прибуток розраховано i сплачено згiдно податковому законодавству України (законодавчо встановлена ставка податку на прибуток з 01.01.2011 - 23%, з 01.01.2012 - 21%, з 01.01.2013 - 19%, з 01.01.2014 року - 18%). 14. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 14.1 Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан Рiк, що закiнчився 31.12.2015 Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Балансова вартiсть виробничих основних засобiв 18395 23 592 Резерв вiдпусток - (129) Резерв переоцiнки основних засобiв 74623 79 012 Зобов'язання за пенсiйною програмою (19 403) (47 567) Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання 73 615 54 908 15. ОСНОВНI ЗАСОБИ Станом на 31.12.2015 основнi засоби Групи вiдображенi за собiвартiстю придбання. Витрати, понесенi для пiдтримання об'єктiв в робочому станi, включались до складу витрат. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв Групи не було. Станом на 31 грудня основнi засоби включали: 15.1 Первiсна вартiсть Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iншi Капiтальнi iнвестицiї Всього На 31 грудня 2013 року 132211 420996 15629 4273 9767 582876 Переведено в iнвестицiйну нерухомiсть (496) 259 - - - (237) Надходження - 129 - 3 16 148 Вибуття - (1) (25) (3) (10) (39) На 31 грудня 2014 року 131715 421383 15604 4273 9773 582748 Переведено в iнвестицiйну нерухомiсть (1 061) (692) 1376 (19) - (396) Надходження - - - 4 - 4 Вибуття (2 072) (55 104) (89) (1 009) (4) (58 278) На 31 грудня 2015 року 128582 365587 16891 3249 9769 524078 15.2 Накопичена амортизацiя Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Iншi Капiтальнi iнвестицiї Всього На 31 грудня 2013 року (75 061) (319 938) (10 215) (3 109) - (408 323) Амортизацiя за рiк (4 772) (19 657) (1 469) (531) - (26 429) Вибуття амортизацiї - - 25 3 - 28 На 31 грудня 2014 року (79 833) (339 595) (11 659) (3 637) - (434 724) Амортизацiя за рiк (4 542) (17 809) (1 022) (161) - (23 534) Вибуття амортизацiї 1 777 46 864 (1 030) 735 - 48 346 На 31 грудня 2015 року (82 598) (310 540) (13 711) (3 063) - (409 912) 15.3Чиста вартiсть На 31 грудня 2014 року 51882 81788 3945 636 9773 148024 На 31 грудня 2015 року 45984 55047 3180 186 9769 114166 Станом на 31 грудня 2015 не було основних засобiв якi б використовувалися в якостi забезпечення позик. 16. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Станом на 31 грудня 2015 нематерiальнi активи включали: 16.1Первiсна вартiсть Програмне забезпечення На 31 грудня 2014 року 131 На 31 грудня 2015 року 131 16.2Накопичена амортизацiя На 31 грудня 2014 року 101 Амортизацiя за рiк 30 На 31 грудня 2015 року 131 16.3 Чиста вартiсть На 31 грудня 2014 року 30 На 31 грудня 2015 року - 17. ФIНАНСОВI АКТИВИ ДЛЯ ПРОДАЖУ Цiннi папери об'єктiв iнвестування ПАО "ЗАлК" не котуються на жоднiй бiржi. Фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня можуть бути представленi таким чином: 17.1 Фiнансовi активи для продажу у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2015 31.12.2014 Фiнансовi iнвестицiї 725 725 Резерв створений пiд знецiнення iнвестицiй (91) (91) Чиста вартiсть фiнансових iнвестицiй 634 634 Фiнансовi iнвестицiї ПАО "ЗАлК" на якi створено резерв на знецiнення згiдно iз Законодавством України пiд час приватизацiї не увiйшли до Статутного капiталу Компанiї i на сьогоднi є державною власнiстю України. ПАО "ЗАлК" виступає балансоутримувачем таких активiв до моменту пiдписання акту про передачу цих активiв у власнiсть Фонду державного майна України, органу, уповноваженого управляти державним майном. У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про об'єкти iнвестицiй Компанiя створила резерв на знецiнення фiнансових активiв у розмiрi 91 тис. грн. Даннi iнвестицiї класифiкованi як активи для продажу. Склад iнвестицiй наведено у таблицi нижче: 17.2 Склад iнвестицiй для продажу 31.12.2015 31.12.2014 % Балансова вартiсть % Балансова вартiсть ОАО "Первыйинвестиционный банк" 0,3% 632 0,3% 632 ОАО "Укрюникон" 2,4% 89 2,4% 89 ЗАО "Сервiс реєстр" 10,0% 3 10,0% 3 ТОВ СП "Интервиндоус" Даннi вiдсутнi 1 Даннi вiдсутнi 1 Всього - 725 - 725 18. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ 18.1Первiсна вартiсть Iнвестицiйна нерухомiсть На 31 грудня 2014 року 36 499 Переведено з основних засобiв 396 На 31 грудня 2015 року 36 895 18.3 Чиста вартiсть На 31 грудня 2014 року 36 499 На 31 грудня 2015 року 36 895 19. IНША ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть складається з платежiв до бюджету за податком на прибуток в розмiрi 2842 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть з платежiв до бюджету класифiкована як довгострокова у зв'язку з невизначенiстю одержання економiчних вигод протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 20. ЗАПАСИ Запаси Пiдприємства станом на 31 грудня можуть бути представленi таким чином: 20.1 Запаси у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2015 31.12.2014 Запчастини 13 791 26 919 Боксити 14 348 14 350 Товари 4 676 8 189 Сировина та матерiали 9 864 7 461 Технологiчнi вiдходи 1 570 2 647 Готова продукцiя 660 661 Незавершене виробництво - 137 Паливо 17 84 Напiвфабрикати 8 8 Iншi 518 597 Всього 45 452 61 053 21. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть Пiдприємства станом на 31 грудня може бути представлена таким чином: 21.1 Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2015 31.12.2014 Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 2 028 826 Передплати 77 727 Iнша дебiторська заборгованiсть 14 503 12 784 Всього 16 608 14 337 Керiвництво Пiдприємства вважає, що справедлива вартiсть точно вiдображена в балансовiй вартостi торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Станом на 31 грудня аналiз дебiторської та iншої заборгованостi, строк сплати якої настав, представлений таким чином: 21.2 Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 31.12.2015 31.12.2014 Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 2 028 850 Резерв сумнiвних боргiв - (24) Всього 2 028 826 Змiни в резервi на зменшення корисностi дебiторської заборгованостi включали: 21.3 Резерв сумнiвних боргiв щодо торгiвельної дебiторської заборгованостi Зменшення корисностi На 31 грудня 2013 року 493 Використання за рiк (469) На 31 грудня 2014 року 24 Використання за рiк (24) На 31 грудня 2015 року - 21.4 Передплати 31.12.2015 31.12.2014 Передплати 690 1 342 Резерв сумнiвних боргiв (613) (615) Всього 77 727 Змiни в резервi на зменшення корисностi дебiторської заборгованостi включали: 21.5 Резерв сумнiвних боргiв щодо передплат Зменшення корисностi На 31 грудня 2013 року 126 Використання за рiк (123) Збiльшення за рiк 612 На 31 грудня 2014 року 615 Використання за рiк (2) На 31 грудня 2015 року 613 21.6 Iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2015 31.12.2014 Розрахунки з бюджетом з податкiв (ПДВ) 14 016 - Виданi позики - 11 983 Iнша дебiторська заборгованiсть 487 801 Всього 14 503 12 784 22. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Грошовi кошти та їх еквiваленти Пiдприємства станом на 31 грудня можуть бути представленi таким чином: 22.1 Грошовi кошти та їх еквiваленти у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2015 31.12.2014 Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi 6 44 Всього 6 44 23. КАПIТАЛ Зареєстрований номiнальний акцiонерний капiтал, випущений Пiдприємством складається з 622 729 120 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна i складає станом на 31 грудня 2015 року 155682 тис. грн. (2014: 155682 тис. грн.). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму 155682 тис. грн. вiд 25.08.2010 видано Запорiзьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, виданим ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" вiд 06.07.2015 №92518ЗВ, станом на 02.07.2015 власниками, частка яких в статутному капiталi перевищує 10% є: " VelbayHoldingsLimited (Кiпр д/н 2036 NikosiaFilimona, 12), i становить 183 931 089 акцiї (29,5363% статутного фонду Пiдприємства); " Держава Україна, в особi керуючого рахунком Фонду державного майна України, i становить 423 514 923 акцiї (68,0095% статутного фонду Пiдприємства). Таким чином, акцiї Пiдприємства розподiленi наступним чином: Кiлькiсть акцiй в статутному капiталi Пiдприємства (%) Найменування власникiв 31.12.2015 31.12.2014 VelbayHoldingsLimited 29,5 29,5 Фонд державного майна України 68,0 - Акцiї на тимчасовому зберiганнi у НДУ 0,2 68,0 Iншi юридичнi особи 1,2 1,2 Фiзичнi особи 1,1 1,3 Разом 100 100 24. ПОЗИКИ Позики Пiдприємства станом на 31 грудня можуть бути представленi таким чином: 24.1 Позики у Звiтi про фiнансовий стан Контракт Короткостро-ковi позики Поточна заборгованiсть за довгостроковими позиками Всього JUDSON TRADING LIMITED JT-ZALK/L-0507-78 - 1 129 817 1 129 817 JT-ZALK/L-0509-384 - 496 709 496 709 JT-ZALK/ L-0000-000 473 057 473 057 JT-ZALK/L-0211-011 172 570 - 172 570 Заборгованiсть на 31.12.2014 172 570 2 099 583 2 272 153 JUDSON TRADING LIMITED JT-ZALK/L-0507-78 - 1 719 648 1 719 648 JT-ZALK/L-0509-384 - 756 021 756 021 JT-ZALK/ L-0000-000 720 020 720 020 JT-ZALK/L-0211-011 262 661 - 262661 Заборгованiсть на 31.12.2015 262 661 3 195 689 3 458 350 Контракт Валюта Ставка Дата закiнчення договору JT-ZALK/L-0507-78 Долар США 6,5% 31.01.2015 JT-ZALK/L-0509-384 Долар США 6,5% 25.12.2014 JT-ZALK/ L-0000-000 Долар США 6,5% 25.12.2014 JT-ZALK/L-0211-011 Долар США 6,5% 31.01.2015 Поручителем по позикам виступає Компанiя VelbayHoldingsLimited. 25. ЗОБОВЯЗАННЯ ЗА СОЦIАЛЬНИМИ ГАРАНТIЯМИ Згiдно вимог законодавства на Пiдприємство покладена вiдповiдальнiсть за часткове або повне фiнансування Державної пенсiйної програми для тих працiвникiв, якi працювали або продовжують працювати на посадах зi шкiдливими i небезпечними умовами працi (пенсiя у зв'язку з шкiдливими умовами працi згiдно перелiку посад, що встановлюються Урядом за "списком №1" i "списком №2"). Така пенсiя виплачується до моменту, коли її одержувач досягне загальнодержавного пенсiйного вiку (55 рокiв для жiнок i 60 рокiв для чоловiкiв). Компанiя також добровiльно надає довгостроковi виплати i виплати пiсля закiнчення трудової дiяльностi своїм працiвникам, включаючи одноразовi виплати по досягненню пенсiйного вiку, матерiальну допомогу i допомогу на поховання. В таблицях нижче пiдсумовуються компоненти чистих витрат з пенсiйного забезпечення, визнаних у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд та звiтi про фiнансовий стан. Суми вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан: 25.1 Зобов'язання за пенсiйною програмою за встановленими виплатами у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2015 31.12.2014 Поточна вартiсть зобов'язань за програмою зi встановленими виплатами 107 795 280 672 Чисте зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан 107 795 280 672 Суми вiдображенi в звiтi про прибутки та збитки: 25.2 Чистi витрати визнанi в звiтi про прибутки i збитки 31.12.2015 31.12.2014 Вартiсть поточних послуг 16 478 404 Вiдсотковi витрати 36 996 28 468 Чистi витрати визнанi в звiтi про прибутки i збитки 53 474 28 872 Рух чистого зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан: 25.3 Рух чистих зобов'язань 31.12.2015 31.12.2014 (перераховано) Чисте зобов'язання на початок звiтного перiоду 280 672 331 632 Вартiсть зобов'язань минулих перiодiв - 16 410 Чистi витрати визнанi в Звiтi про прибутки i збитки 53 474 28 872 Внески роботодавця (10 805) (30 645) Актуарнi (прибутки)/збитки вiдображенi в iншому сукупному доходi (215 546) (65 597) Поточна вартiсть зобов'язання за програмою зi встановленими виплатами на кiнець звiтного перiоду 107 795 280 672 Рух активiв програми: 25.4 Рух активiв програми 31.12.2015 31.12.2014 Внески роботодавця 10 805 30 645 Сплата внескiв (10 805) (30 645) Залишок на кiнець звiтного перiоду - - Узгодження залишкiв поточної вартостi зобов'язань за програмою з встановленою виплатою на початок i кiнець перiоду: 25.5 Узгодження залишкiв поточної вартостi 31.12.2015 31.12.2014 (перераховано) Поточна вартiсть зобов'язань за програмою зi встановленими виплатами на початок перiоду 280 672 331 632 Вартiсть поточних послуг 16 478 404 Вартiсть послуг минулих перiодiв - 16 410 Вiдсотковi витрати 36 996 28 468 Актуарнi (прибутки)/збитки вiдображенi в iншому сукупному доходi (215 546) (65 597) Сплаченi виплати (10 805) (30 645) Поточна вартiсть зобов'язання за програмою зi встановленими виплатами на кiнець звiтного перiоду 107 795 280 672 Основнi припущення, використанi Пiдприємством при визначеннi зобов'язань за пенсiйною програмою, представленi нижче: 25.6 Основнi припущення 31.12.2015 31.12.2014 Ставка дисконтування 13% 14% Зростання заробiтної плати 8% 10% Зростання пенсiй 6% 6% 26. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 26.1 Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2015 31.12.2014 (перераховано) Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 599 253 464 803 Нарахованi проценти за кредитами 1 373 363 754 616 Податки до сплати 13444 1 300 Аванси одержанi 1 944 10 489 Iншi зобов'язання 66 080 77 500 Всього: 2 054 084 1 308 708 26.2 Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 31.12.2015 31.12.2014 (перераховано) Розрахунки з iноземними постачальниками за сировину та матерiали 587 683 458 427 Розрахунки з iноземними пiдрядниками за роботи та послуги 683 449 Розрахунки з вiтчизняними пiдрядниками за роботи та послуги 5 828 706 Розрахунки з вiтчизняними постачальниками за сировину i матерiали 5 059 5 221 Всього: 599 253 464 803 26.3 Аванси одержанi 31.12.2015 31.12.2014 Розрахунки за авансами одержаними за ТМЦ 1 759 10 439 Розрахунки за авансами одержаними за готову продукцiю 1 26 Розрахунки за авансами одержаними за послуги 179 10 Iншi 5 14 Всього: 1 944 10 489 26.4 Податки до сплати 31.12.2015 31.12.2014 Податок з доходiв фiзичних осiб 577 54 Вiйськовий збiр 59 7 Податок на землю 12 304 1 234 Iншi податки до сплати 504 5 Всього: 13 444 1 300 26.5 Iншi зобов'язання 31.12.2015 31.12.2014 Фiнансова допомога отримана 64 545 76 700 Заборгованiсть з оплати працi з нарахуваннями 1 211 680 Iншi зобов'язання 324 120 Всього: 66 080 77 500 27. ПЕРЕРАХУНОК ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ Коригування у Звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2014 року У звiтному роцi Пiдприємство було змушено зробити коригування, якi вплинули на рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. Коригування пов'язанi з наступними подiями: " станом на 31.12.2014 Пiдприємствомпоновлено в облiку один об'єкт незавершеного капiтального будiвництва, внаслiдок чого вартiсть капiтальних iнвестицiй збiльшилась на 16 тис. грн.; " станом на 31.12.2014 Пiдприємством за рiшенням суду списано з облiку лiтню площадку б/о "Надiя" вартiстю 159 тис. грн. За рахунок цього первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi була зменшена на вказану суму; " станом на 31.12.2014 Пiдприємством списанi ТМЦ на суму 2 тис грн. За рахунок цього первiсна вартiсть виробничих запасiв зменшена на вказану суму; " станом на 31.12.2014 Пiдприємство вiдображено в облiку послуги, отриманi вiд постачальника на суму 2 тис. грн. За рахунок цього поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилась на 2 тис. грн.; " у звiтному 2015 роцi Пiдприємство застосувало iнший метод оцiнки розрахунку зобов'язань за довгостроковими програмами зi встановленими виплатами. За рахунок цього забезпечення за пенсiйною програмою з встановленими виплатами станом на 31.12.2014 збiльшено на 16410 тис. грн.; 27.1 Коригування у Звiтi про фiнансовий станом на 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 (перераховано) Коригування Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 9 757 9 773 16 Iнвестицiйна нерухомiсть 36 658 36 499 -159 Виробничi запаси 52 060 52 058 -2 Iншi статтi, що не коригувались 165 133 165 133 - Разом коригувань активiв 263 608 263 463 -145 Накопиченi збитки (4 111 076) (4 127 633) -16 557 Зобов'язання за пенсiйною програмою з встановленими виплатами 264 262 280 672 16 410 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 464 801 464 803 2 Iншi статтi, що не коригувались 3 645 621 3 645 621 - Разом коригувань капiталу та зобов'язань 263 608 263 463 -145 З аналогiчних причин було здiйснено коригування у Звiтi про змiни у капiталi та iнших примiтках до даної фiнансової звiтностi. 28. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Умови функцiонування На кiнець звiтної дати Україна перебуває в нестабiльному економiчному середовищi з негативною динамiкою. Це викликано неефективною полiтикою, а також збiльшенням витрат на озброєння через конфлiкт на Сходi. Щоденне знецiнення функцiональної валюти Пiдприємства (української гривнi) призвело до галопуючої iнфляцiї. Скорочення промислового виробництва, розпочате наприкiнцi 2012 року, поглибилось в поточному роцi з огляду на зупинку промислових потужностей Луганської та Донецької областей та втрату росiйського ринку збуту. Залежнiсть країни вiд iмпортних енергоносiїв та вiдсутнiсть джерел компенсацiї втрати росiйського газу змусить пiдприємцiв перейти до режиму жорсткої економiї, що значним чином позначиться на об'ємах виробництва. Подiї в Українi створюють вториннi ефекти для всiх країн СНД та їх основних торговельних партнерiв. Секторальнi санкцiї щодо РФ та геополiтична напруженiсть призводять до зниження iнвестицiйної активностi в Росiї, згортання iнвестицiйних проектiв та виведення iноземних капiталiв з ринку. Разом з тим зупинка низки заводiв машинобудiвної та металургiйної галузей через воєнний конфлiкт на Сходi, невизначенiсть з перiодом вiдновлення їх дiяльностi та iнертнiсть багатьох товаровиробникiв в пошуку додаткових ринкiв збуту не дозволяють очiкувати в короткостроковiй перспективi швидкої замiни росiйського ринку збуту. Керiвництво Пiдприємства вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв щодо продовження функцiонування Пiдприємства в майбутньому. Однак подальше погiршення економiчної ситуацiї в Українi щодо промисловостi може негативно вплинути на iснування Пiдприємства в цiлому. Наразi неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив. Юридичнi питання В ходi звичайної господарської дiяльностi Пiдприємство виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. У випадках, коли керiвництво Пiдприємства оцiнює ризик вибуття фiнансових ресурсiв як можливий або неможливо достовiрно визначити суму, Пiдприємство не робить нарахування потенцiйного зобов'язання. Такi потенцiйнi зобов'язання розкритi в данiй фiнансовiй звiтностi. У майбутньому такi потенцiйнi зобов'язання можуть стати фактичними, якщо вибуття ресурсiв стане вiрогiдним. Податковi ризики Фiнансовий стан та дiяльнiсть Пiдприємства продовжують залишатись пiд впливом розвитку ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства, зокрема податкового законодавства. Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування i iншi аспекти дiяльностi пiдприємств, включаючи контроль курсу обмiну валют i митнi правила, продовжують змiнюватися внаслiдок перехiдного перiоду в економiцi. Положення законiв i нормативних документiв iнодi нечiткi, i їх трактування залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i державних органiв i iнших державних органiв. Випадки рiзних трактувань законодавства не одноразовi. На дiяльнiсть Пiдприємства i її фiнансовий стан i надалi робитиме вплив розвиток полiтичної ситуацiї в Українi, а також застосування iснуючих i майбутнiх законодавчих i нормативних актiв у сферi оподаткування. Керiвництво вважає, що такi непередбаченi обставини не матимуть на Пiдприємство бiльшого впливу, нiж на iншi аналогiчнi пiдприємства в Українi. 29. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНI ОСОБИ Операцiї Пiдприємства з пов'язаними особами, в тому числi з ключовим управлiнським персоналом, станом на 31 грудня 2014 року можуть бути представленi таким чином: 29.1 Стосунки з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31.12.2014 Доходи Витрати Суми заборго-ваностiпов'я-заних сторiн Суми за боргова-ностi перед пов'я-заними сторонами RS International GMBH - 286067 - 458427 ТОВ "Охорона МГЗ" 3 5378 - 316 ТОВ "РУСАЛ автоматизацiя" 11 3066 - 103 ТОВ "РУСАЛ-Центр Облiку" - 1694 - 1870 ТОВ "Запорожалюмiнторг" 104 - 9 48 155 ТОВ "IТ-СЕРВIС" - 164 - 448 Всього 118 296 369 0 509 319 Операцiї Пiдприємства з пов'язаними особами, в тому числi ключовим управлiнським персоналом, станом на 31 грудня 2015 року можуть бути представленi таким чином: 29.2 Стосунки з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31.12.2015 Доходи Витрати Суми заборго-ваностiпов'я-заних сторiн Суми за боргова-ностi перед пов'я-заними сторонами RS International GMBH - - - 587 683 ТОВ "Охорона МГЗ" - 4 301 - 765 ТОВ "РУСАЛ автоматизацiя" 3 776 - 7 ТОВ "РУСАЛ-Центр Облiку" - 233 - - ТОВ "Запорожалюмiнторг" 120 - 10 - Представництво "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." - 15 - 8 ТОВ "IТ-СЕРВIС" - - - 683 Всього 123 5 325 10 589 146 Усi перерахованi в вищезазначенiй таблицi пов'язанi особи станом на 31 грудня 2015 є дочiрнiми пiдприємствами групи РУСАЛ. Умови угод з пов'язаними сторонами Угоди продажу i купiвлi з пов'язаними сторонами здiйснюються на умовах, аналогiчних умовам угод на комерцiйнiй основi. Балансовi залишки на кiнець року не забезпеченi i оплата по них робиться грошовими коштами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року та 2014 року, Пiдприємство не зафiксувало знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов'язаних сторiн. 30. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Основними фiнансовими iнструментами Пiдприємства є позики, грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Пiдприємства. Пiдприємство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникає в ходi операцiйної дiяльностi. Пiдприємство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та валютними ризиками, що виникають в ходi дiяльностi Пiдприємства та джерел його фiнансування. Протягом року Пiдприємство не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами. Головними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Пiдприємства є ризик лiквiдностi, валютний, кредитний ризик та ризик, пов'язаний з пiдвищеною концентрацiєю бiзнесу. Пiдприємство переглядає i узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче. Валютний ризик Пiдприємство пiдпадає пiд вплив валютного ризику, що пов'язаний iз закупiвлями та фiнансуванням у валютах, iнших нiж нацiональна валюта, а саме: Пiдприємство приймає на себе валютний ризик, що обумовлюється отриманими позиками в доларах США. Коливання валютного курсу долара до гривнi в поточному роцi має значний вплив на баланс Пiдприємства. Пiдприємство не здiйснювало операцiй з метою хеджування зазначених ризикiв. Станом на 31 грудня офiцiйний курс, встановлений Нацiональним банком України, та середнiй курс за рiк складав: 30.1 Курси валют НБУ 100 USD/ UAH 100 ЕUR /UAH Станом на 31.12.2015 2400,0667 2622,3129 Середнiй курс за 2015 рiк 1 988,4612 2 272,8019 Станом на 31.12.2014 1576,8556 1923,2908 Середнiй курс за 2014 рiк 1 188,0778 1 513,7219 Станом на 01.01.2014 799,3000 1104,1530 Ризик процентної ставки Компанiя використовує фiксовану процентну ставку за кредитами i позиками. У зв'язку з цим вона не залежить вiд змiн процентних ставок. Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно спонукають Пiдприємство значним кредитним ризикам, в основному складаються iз торгiвельної та iншої заборгованостi. Грошовi кошти розмiщенi в фiнансових установах, якi, як вважається, мають мiнiмальний ризик невиконання зобов'язань на момент внесення коштiв. Керiвництво Пiдприємства прийняло вiдповiдну кредитну полiтику, i можливi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. За полiтикою Пiдприємства, покупцi, що бажають спiвпрацювати на умовах кредиту, мають пройти вiдповiднi процедури пiдтвердження кредитоспроможностi, а значнi залишки дебiторської заборгованостi постiйно контролюються. Кредитний ризик Пiдприємства контролюється та аналiзується в кожному конкретному випадку. Пiдприємство не здiйснювала операцiй з метою хеджування зазначених ризикiв. Ризик управлiння капiталом Пiдприємство розглядає позики та акцiонерний капiтал як основне джерело фiнансування. Головною метою управлiння капiталом Пiдприємства є пiдтримка достатньої кредитоспроможностi та коефiцiєнтiв забезпеченостi власними коштами з метою збереження можливостi Пiдприємству продовжувати свою дiяльнiсть. Пiдприємство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується як спiввiдношення чистих зобов'язань до суми акцiонерного капiталу та чистих зобов'язань. Пiдприємство включає у розрахунок чистих зобов'язань процентнi позики, кредиторську заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Полiтика Пiдприємства стосовно управлiння капiталом нацiлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу для зменшення загальних витрат на капiтал та гнучкостi, необхiдних для доступу Пiдприємства до ринкiв капiталу. 30.2 Коефiцiєнт фiнансового важеля 31.12.2015 31.12.2014 Загальна сума позик 3 458 350 2 272 153 Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (6) (44) Чистi зобов'язання 3 458 344 2 272 109 Капiтал (5 477 517) (3 653 697) Коефiцiєнт фiнансового важеля (63%) (62%) Ризик лiквiдностi Завданням Пiдприємства є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю при використаннi умов кредитування, що надаються позичальниками та кредиторами. Пiдприємство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Пiдприємство перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi. Таблиця, що наведена нижче, пiдсумовує структуру фiнансових зобов'язань Пiдприємства на основi договiрних недисконтованих платежiв. 30.3 Зобов'язання за строками До 3-х мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Всього На 31 грудня 2015 5 420 844 91 590 5 512 434 Кредити та позики 3 458 350 - 3 458 350 Торговi та iншi кредитори 1 962 494 91 590 2 054 084 На 31 грудня 2014 3 384 557 196 304 3 580 861 Кредити та позики 2 272 153 - 2 272 153 Торговi та iншi кредитори 1 112 404 196 304 1 308 708 31.СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв балансова вартiсть фiнансових iнструментiв приблизно дорiвнювала їх справедливiй вартостi. Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської заборгованостi, торгової кредиторської заборгованостi та iнших зобов'язань приблизно дорiвнювала їх справедливiй вартостi, оскiльки цi iнструменти є короткостроковими. Справедлива вартiсть довгострокових фiнансових зобов'язань визначається методом дисконтування майбутнiх грошових потокiв за ринковою ставкою, що використовується Пiдприємством для подiбних фiнансових iнструментiв. Справедлива вартiсть iнструментiв, що котируються, визначається за цiновим котируванням на звiтну дату. 32. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Пiсля звiтного перiоду не вiдбувались подiї, якi мають суттєвий обсяг i вимагають коригування фiнансової звiтностi та можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi цiєї фiнансової звiтностi. Керiвник Лобiков Д.В. Головний бухгалтер Долгiнцева О.А.