Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00194122
Територія за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Виробництво алюмінію за КВЕД 24.42
Середня кількість працівників 115
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 69032 Запорiзька область м.Запорiжжя вул.Пiвденне шосе, буд.15, т.(061)212-24-27
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 30 0 0
первісна вартість 1001 131 131 0
накопичена амортизація 1002 101 131 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 9773 9769 0
Основні засоби: 1010 138251 104397 0
первісна вартість 1011 572975 514309 0
знос 1012 434724 409912 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 36499 36895 0
первісна вартість 1016 36499 36895 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 634 634 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2842 2842 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 188029 154537 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 61053 45452 0
Виробничі запаси 1101 52058 40108 0
Незавершене виробництво 1102 145 8 0
Готова продукція 1103 661 660 0
Товари 1104 8189 4676 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 826 2028 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1087

79

0
з бюджетом 1135 0 14016 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12108 70 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 44 6 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 316 415 0
Усього за розділом II 1195 75434 62066 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 261 0
Баланс 1300 263463 216864 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 155682 155682 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 318254 298260 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4127633 -5931459 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -3653697 -5477517 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 54908 73615 0
Пенсійні зобов’язання 1505 280672 107795 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 719 537 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 336299 181947 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2099583 3195689 0
за товари, роботи, послуги 1615 464803 599253 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1300 13444 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 211 597 0
за розрахунками з оплати праці 1630 469 614 0
за одержаними авансами 1635 10489 1944 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1004006 1700893 0
Усього за розділом IІІ 1695 3580861 5512434 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 263463 216864 0

Примітки д/н
Керівник Лобiков Дмитро Валентинович
Головний бухгалтер Долгiнцева Ольга Анатолiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00194122
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 396886
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 ) ( 328134 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 68752
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 85425 7304
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 39084 ) ( 38753 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 1566 )
Інші операційні витрати 2180 ( 315755 ) ( 404195 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 269414 ) ( 368458 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 98320 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 242801 ) ( 141783 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1606764 ) ( 1454064 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 2020659 ) ( 1964305 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -23096 -7668
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 2043755 ) ( 1971973 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 215546 65597
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 215546 65597
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 215546 65597
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1828209 -1906376
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 23533 177447
Витрати на оплату праці 2505 12067 17315
Відрахування на соціальні заходи 2510 3765 8409
Амортизація 2515 23564 26459
Інші операційні витрати 2520 490080 426446
Разом 2550 553009 656076
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 622729120 622729120
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 622729120 622729120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -3.2819326 -3.1666626
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -3.2819326 -3.1666626
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Лобiков Дмитро Валентинович
Головний бухгалтер Долгiнцева Ольга Анатолiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00194122
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

773

36085
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 139 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 147616 492874
Надходження від повернення авансів 3020 202 38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 128 852
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 220 0
Надходження від операційної оренди 3040 8618 7581
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 20730 182040
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 110346 )

( 443959 )
Праці 3105 ( 9832 ) ( 14858 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3630 ) ( 6641 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9125 ) ( 17760 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 9125 ) ( 17591 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 11508 ) ( 88862 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 10045 ) ( 30 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 82 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 30903 ) ( 149938 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -6963 -2660
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 7625 19
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 28 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 7625 -9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 662 -2669
Залишок коштів на початок року 3405 44 10709
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -700 -7996
Залишок коштів на кінець року 3415 6 44

Примітки д/н
Керівник Лобiков Дмитро Валентинович
Головний бухгалтер Долгiнцева Ольга Анатолiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00194122
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2015 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 155682 318254 0 0 -4111076 0 0 -3637140
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -147 0 0 -147
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -16410 0 0 -16410
Скоригований залишок на початок року 4095 155682 318254 0 0 -4127633 0 0 -3653697
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -2043755 0 0 -2043755
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 215546 0 0 215546
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -19994 0 0 24383 0 0 4389
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -19994 0 0 -1803826 0 0 -1823820
Залишок на кінець року 4300 155682 298260 0 0 -5931459 0 0 -5477517

Примітки д/н
Керівник Лобiков Дмитро Валентинович
Головний бухгалтер Долгiнцева Ольга Анатолiївна