Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
01.01.1970 0 0 01.01.1970
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
01.01.1970 0 0 01.01.1970
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
01.01.1970 0 0 01.01.1970
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
01.01.1970 0 0 01.01.1970
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
01.01.1970 0 0 01.01.1970
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
01.01.1970 0 X 01.01.1970
Податкові зобов'язання X 87059 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 5607322 X X
Усього зобов'язань X 5694381 X X
Опис: До iнших зобов'язань вiднесенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, поточнi зобов`язання з одержаних авансiв, поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування, поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi, поточна зоборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, пенсiйнi зобов'язання, довгостроковi забезпечення, iншi поточнi зобов`язання.