Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.08.2015
Кворум зборів** 98.57
Опис Загальнi збори скликалися за iнiцiативою акцiонера який є власником 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства - Фонда державного майна України. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Вирiшили:1.1. Обрати членами лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат": 1. Пелешко Вiкторiю Володимирiвну - Головою комiсiї; 2. Бойко Iрину Олександрiвну - членом комiсiї; 3. Климовську Iрину Григорiвну - членом комiсiї; 4. Кардач Тетяну Сергiївну - членом комiсiї; 5. Бордюг Галину Петрiвну - членом комiсiї. 1.2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв в повному обсязi. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". Вирiшили: 2.1. Обрати головою позачергових загальних зборiв ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" - Лiщука Iвана Iвановича". 2.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборiв ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" - Апалькову Лiлiю Леонiдiвну. 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв товариства. Вирiшили: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборiв ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат": - доповiдачам з питань порядку денного позачергових загальних зборiв ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" - до 5 хвилин; - виступи - до 3 хвилин. Голосування з питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв. Голосування проводиться за принципом "1 акцiя - 1 голос", крiм обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом "загальна кiлькiсть голосiв - це кiлькiсть належних акцiонеру голосуючих акцiй, помножена на кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства. Обраними до складу органу товариства вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Усi питання та пропозицiї з питань порядку денного позачергових загальних зборiв товариства надаються виключно у письмовому виглядi головi загальних зборiв товариства через секретаря загальних зборiв до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та його представника (за наявностi), який подає питання або пропозицiю. Записи, пропозицiї, записки та iншi звернення з питань порядку денного позачергових загальних зборiв товариства, що не мiстять вказаних реквiзитiв, не розглядаються. У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв, Голова загальних зборiв акцiонерiв визначає час початку перерви та її тривалiсть. Пропозицiя вноситься акцiонером (акцiонерами) письмово iз зазначенням кiлькостi голосiв та подається Головi зборiв. Якщо пропозицiя внесена акцiонерами, що у сукупностi володiють бiльше нiж половиною акцiй вiд загальної кiлькостi тих, що приймають участь у голосуваннi, Голова зборiв оголошує перерву, якщо пропозицiя внесена акцiонерами, що у сукупностi володiють менше нiж половиною акцiй вiд загальної кiлькостi тих, що приймають участь у голосуваннi, Голова зборiв ставить питання на голосування. У такому випадку голосування проводиться за допомогою реєстрацiйних карток, пiдрахунок здiйснює лiчильна комiсiя. При голосуваннi з питань за якими запропоновано бiльше одного проекту рiшення, у випадку прийняття рiшення загальними зборами з одного проекту рiшення, iншi проекти рiшень не розглядаються та не виносяться на голосування. Пiдрахунок голосiв пiд час обрання лiчильної комiсiї здiйснюється реєстрацiйною комiсiєю. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв. В разi наявностi правових пiдстав для зняття питання порядку денного за заявою акцiонера, Головою загальних зборiв пропонується зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування, рiвно як i пропозицiя щодо внесення змiн до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборiв є процедурною пропозицiєю та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування iз застосуванням реєстрацiйних карток. Рiшення при цьому приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. 4. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Вирiшили: Взяти до вiдома звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 5. Звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Вирiшили: Взяти до вiдома звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рiк. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Вирiшили: звiт Ревiзiйної комiсiї товариства про роботу за 2014 рiк. 7. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк. 8. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт товариства за 2014 рiк. 9. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2015 рiк. Вирiшили: Затвердити основнi напрями дiяльностi товариства на 2015 рiк (додаються). 10. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збитку) товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Чистий збиток за результатами роботи товариства у 2014 роцi у розмiрi 1 971 973 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 11. Внесення змiн до Статуту ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". Вирiшили: 11.1. Внести змiни до Статуту ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", шляхом викладення його у новiй редакцiї (додається). 11.2. Доручити Головi та секретарю Загальних зборiв пiдписати Статут ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". 11.3. Доручити ТВО. Генерального директора - Лiщуку I.I. забезпечити державну реєстрацiю змiн до Статуту у встановленому законодавством порядку. 12. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства. Вирiшили: 12.1. Внести змiни до внутрiшнього Положення про Наглядову раду ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" шляхом викладення його у новiй редакцiї (додається). 12.2. Затвердити внутрiшнє Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (додається). 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". Вирiшили: Припинити повноваження Генерального директора ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" - Котюка О.В. з моменту фактичного припинення повноважень, за рiшенням Наглядової ради товариства вiд 03.04.2015 року. 14. Обрання Генерального директора ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". Вирiшили: Зняти з розгляду чотирнадцяте питання порядку денного: "Обрання Генерального директора ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". 15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". Вирiшили: Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" у повному складi. 16. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". Вирiшили: Обрати членами Наглядової ради товариства: 1. Фонд державного майна України - в особi представника держави Харiної Наталiї Миколаївни, 2. Безверху Свiтлану Володимирiвну, 3. Матис Ганну Станiславiвну, 4. Лепявко Iрину Миколаївну, 5. Манькiвську Анастасiю Геннадiївну, 6. Арнаутова Олексiя Миколайовича, 7. Тихонову Яну Робертiвну. 17. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами наглядової ради ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради товариства. Вирiшили: 17.1. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради товариства. 17.2. Доручити Головi позачергових загальних зборiв Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" вiд iменi Товариства. 18. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". Вирiшили: Припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" у повному складi. 19. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. Вирiшили: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Кривенко Свiтлану Михайлiвну, 2. Мороз Галину Аркадiївну, 3. Лисенка Олександра Вiкторовича, 4. Круглову Свiтлану Володимирiвну. 20. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Вирiшили: 20.1. Затвердити умови договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї товариства. 20.2. Доручити Головi позачергових загальних зборiв Товариства пiдписати договори з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" вiд iменi Товариства. Черговi загальнi збори за звiтний перiод не призначалися та не проводилися з огляду на фiнансовий стан Товариства.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.