Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ФIНЕКС-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32237449
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61022, м.Харкiв, вул. Чайковська,5/7/9, 1 пов., оф. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №3095 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 48 П 000048 12.03.2013 до 27.09.2017р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна