Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 3204 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 3204 X X
акцiї 18.09.2015 2660 0 30.06.2016
iнвестицiйнi сертифiкати 21.09.2015 544 0 10.03.2016
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 53 X X
Усього зобов'язань X 3259 X X
Опис: Зобов’язання за цiнними паперами складають на кiнець звiтного перiоду 3204 тис. грн. в тому числi iншими цiнними паперами ( акцiями 2660 тис. грн. акцiї внесено до iнших цiнних паперiв оскiльки вони придбанi з метою перепродажу, що пов’язана з госп. дiяльнiстю емiтента, iнвестицiйними сертифiкатами 544), iншi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду складають 53 тис. грн., податковi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду 2 тис. грн., усього зобов’язань 3259 тис. грн.