Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. 2 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 3 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк. 4 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 фiнансовий рiк. 5 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 6 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. 7 питання: Припинення повноважень Ревiзора Товариства. 8 питання: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. 9 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. 10 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв приймалось Наглядовою радою Товариства. 1. Рiшення з першого питання порядку денного: 1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк; 2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 2. Рiшення з другого питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 3. Рiшення з третього питання порядку денного: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк. 4. Рiшення з четвертого питання порядку денного: Затвердити висновок Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 фiнансовий рiк. 5. Рiшення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. 6. Рiшення з шостого питання порядку денного: 1. Сто вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2014 роцi, направити на формування Резервного капiталу Товариства. 2. Дивiденди за акцiями Товариства не нараховувати та не сплачувати 7. Рiшення з сьомого питання порядку денного: Припинити з 10.04.2015 року повноваження Ревiзора Товариства Донця Сергiя Михайловича. 8. Рiшення з восьмого питання порядку денного: 1.Обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Маслєннiкової Олени Олегiвни. 2.Ухвалили рiшення про те, що Ревiзор Товариства приймає на себе обов’язки з 14.04.2015 року. 9. Рiшення з дев’ятого питання порядку денного: 1.Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. 2.Уповноважити директора Товариства Фещенко Н.А. на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства. 10. Рiшення з десятого питання порядку денного: 1.Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, надання позики, укладення договору вiдступлення права вимоги, поруки, застави. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень. 2.Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.