Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" за ЄДРПОУ 25099117
Територія за КОАТУУ 1420986201
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Розведення свиней за КВЕД 01.46
Середня кількість працівників 719
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 84573 Донецька область Артемiвський район с. Новолуганське д/н, т.(062) 332 72 41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 42 83 0
первісна вартість 1001 282 368 0
накопичена амортизація 1002 240 285 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 516 632 0
Основні засоби: 1010 106078 96909 0
первісна вартість 1011 231496 232999 0
знос 1012 125418 136090 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 29873 32947 0
первісна вартість 1021 29873 32947 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 127136 127136 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 263645 257707 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 34086 51897 0
Виробничі запаси 1101 32092 45692 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 1994 6173 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 98689 127024 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 21192 12650 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6340

0

0
з бюджетом 1135 56 40 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1214 47098 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 43769 37776 0
Готівка 1166 0 383 0
Рахунки в банках 1167 43769 37393 0
Витрати майбутніх періодів 1170 25 39 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 3594 0
Усього за розділом II 1195 205371 280118 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 469016 537825 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 20 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 72779 72796 0
Додатковий капітал 1410 486 479 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 5 5 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 368854 428661 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 442144 501961 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 21289 30852 0
за розрахунками з бюджетом 1620 368 451 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 506 314 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1594 2003 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3115 2244 0
Усього за розділом IІІ 1695 26872 35864 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 469016 537825 0

Примітки Баланс складається згiдно П(С)БО 2 "Баланс", яким визначається форма балансу та загальнi примiтки до розкриття його статей. 1. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Облiк нематерiальних активiв ПрАТ "БАС" здiйснюється у вiдповiдностi з П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Згiдно Наказу "Про облiкову полiтику" нематерiальнi активи (придбанi (створенi) за плату) облiковуються за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2015 року у Товариства вiдбулися наступнi змiни : Залишок на початок року первiсна (переоцiнена вартiсть) складає 282 тис. грн., накопичена амортизацiя дорiвнює 240 тис. грн.., надiйшло за рiк 86 тис. грн., нараховано амортизацiї за рiк 45 тис. грн., залишок на кiнець року первiсна (переоцiнена вартiсть) складає 368 тис. грн., накопичена амортизацiя дорiвнює 285 тис. грн.. Отже, нематерiальнi активи за залишковою вартiстю у звiтному 2015 роцi складають 83 тис. грн.. 2. НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО. Облiк капiтальних iнвестицiї у ПрАТ "БАС" у 2015 роцi здiйснювався згiдно П(С)БО 7 на бухгалтерському рахунку 15. Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби на кiнець звiтного року складає 632 тис.грн., у тому числi: придбання (виготовлення)основних засобiв- 552 тис.грн., придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 80 тис.грн.. 3. ОСНОВНI ЗАСОБИ. ОСНОВНI ЗАСОБИ. Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби (ОЗ) та iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi 7 "Основнi засоби", який був затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 27.04.2000р. №92. Згiдно положень облiкової полiтики пiдприємства одиницею облiку осовних засобiв та iнших необоротних активiв вважається окремий об'єкт. Основнi засоби Товариства вiдображаються, оцiнюються та облiковуються у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя нараховується прямолiнейним методом у дiапазонi термiну корисного використання основного засобу. Необоротнi активи подiляються на основнi засоби та iншi необоротнi активи, якi в свою чергу класифiкуються по групам (станом на 31.12.2015р.): Основнi засоби за первiсною вартiстю на початок звiтного року складають 231496 тис. грн., у т.ч.: - будинки та споруди 153476 тис. грн. ( у т. ч. вартiсть основних засобiв , що взятi в операцiну оренду 3733 тис. грн.), - машини та обладнання 36404 тис. грн., - транспортнi засоби 22911 тис. грн., - iнструменти, прилади, iнвентар 3232 тис. грн., - багаторiчнi насадження 36 тис. грн., - iншi основнi засоби 14616 тис. грн., - iншi необоротнi матерiальнi активи 821 тис. грн.. Знос ОЗ на початок звiтного перiоду дорiвнює 125418 тис. грн., у т.ч. : - будинки та споруди 64615 тис. грн., - машини та обладнання 28420 тис. грн., - транспортнi засоби 17546 тис. грн., - iнструменти, прилади, iнвентар 2865 тис. грн., - багаторiчнi насадження 16 тис. грн., - iншi основнi засоби 11339 тис. грн., - iншi необоротнi матерiальнi активи 617 тис. грн. Основнi засоби за залишковою вартiсть на початок звiтного перiоду складають 106078 тис. грн., у т. ч. : - будинки та споруди 88861 тис. грн., з них взятi в операцiйну оренду основнi засоби на суму 670 тис. грн., - машини та обладнання 7984 тис. грн., - транспортнi засоби 5365 тис. грн., - iнструменти, прилади, iнвентар 367 тис. грн. - багаторiчнi насадження 20 тис. грн. - iншi основнi засоби 3277 тис. грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи 204 тис. грн. У 2015 роцi надходжень ОЗ вiдбулось на загальну суму 2001 тис. грн., а саме: будинки та споруди 4 тис. грн., машини та обладнання - 1774 тис. грн.,транспортнi засоби 64 тис. грн., iнструменти, прилади,iнвентар -114 тис.грн, iншi необоротнi матеральнi активи - 45 тис. грн.. Протягом звiтного 2015 р. вiдбулось вибуття ОЗ (первiсна вартiсть)на загальну суму 498 тис.грн., а саме: машини та обладнання - 334 тис. грн., iнструменти, прилади,iнвентар 157 тис. грн., iншi необоротнi матеральнi активи - 7 тис. грн. Вибуло за рiк ОЗ знос на суму 355 тис. грн, а саме : машини та обладнання - 193 тис. грн., iнструменти, прилади,iнвентар - 156 тис.грн., iншi необоротнi матеральнi активи - 6 тис. грн. Сума амортизацiї ОЗ, нарахованої за 2015 рiк складає 11027 тис.грн., а саме: будiвлi та споруди - 6075 тис. грн. , машини та обладнання - 1943 тис. грн., транспортнi засоби - 1405 тис.грн, iнструменти, прилади,iнвентар - 182 тис.грн, багаторiчнi насадження- 2 тис.грн., iншi основнi засоби - 1340 тис.грн, iншi необоротнi матеральнi активи - 80 тис. грн. Iншi змiни за рiк первiсної (переоцiненої вартостi) машини та обладнання знос - (-4) тис.грн., iнструменти, прилади,iнвентар (+4) тис.грн, Основнi засоби у т. ч. переданi в оперативну оренду первiсна (переоцiнена) вартiсть складає 19681 тис.грн, знос - 16328 тис. грн., а саме : транспортнi засоби - 5559 тис.грн., знос - 4097 тис.грн., iншi основнi засоби - 14122 тис.грн., знос - 12231тис.грн.. Основнi засоби за первiсною вартiстю на кiнець звiтного року складають 232999 тис. грн., в т.ч.: - будинки та споруди 153480 тис. грн., - машини та обладнання 37844 тис. грн., - транспортнi засоби 22975 тис. грн., - iнструменти, прилади, iнвентар 3189 тис. грн., - багаторiчнi насадження 36 тис. грн., - iншi основнi засоби 14616 тис. грн., - iншi необоротнi матерiальнi активи 859 тис. грн. Знос основних засобiв на кiнець вiтного перiоду дорiвнює 136090 тис. грн., у т.ч. : - будинки та споруди 70690 тис. грн., - машини та обладнання 30166 тис. грн., - транспортнi засоби 18951 тис. грн., - iнструменти, прилади, iнвентар 2895 тис. грн., - багаторiчнi насадження 18 тис. грн., - iншi основнi засоби 12679 тис. грн., - iншi необоротнi матерiальнi активи 691 тис. грн. Основнi засоби за залишковою вартiсть на кiнець звiтного перiоду складають 96909 тис. грн., у т. ч. : - будинки та споруди 82790 тис. грн. з них взятi в операцiйну оренду основнi засоби на суму 634 тис. грн., - машини та обладнання 7678 тис. грн., - транспортнi засоби 4024 тис. грн., - iнструменти, прилади, iнвентар 294 тис. грн., - багаторiчнi насадження 18 тис. грн., - iншi основнi засоби 1937 тис. грн., - iншi необоротнi матерiальнi активи 168 тис. грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 37074 тис. грн.. Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби на кiнець звiтного року складає 632 тис.грн., у тому числi: придбання (виготовлення)основних засобiв 552 тис.грн., придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв -80 тис.грн. Придбання (створення) нематерiальних активiв - 86 тис.грн. Ступень зносу основних засобiв на звiтну дату складає 58,4%, в тому числi: - будiвлi та споруди - 46,1% - машини та обладнання - 79,7% - транспортнi засоби - 82,5% - iнструменти, прилади - 90,8% - багаторiчнi насадження - 50,0 % - iншi основнi засоби 86,7 % - iншi необоротнi матерiальнi активи - 80,4% . Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, зокрема рiвня зносу, рiвня забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Основнi засоби пiдтримуються у робочому станi та використовуються вiдповiдно технiчним нормам, щодо кожного окремого виду обладнання. Протягом 2015 року у своїй дiяльностi пiдприємство задiяло 87% основних засобiв. Термiни та умови використання основних засобiв Товариства вiдображенi в облiковiй полiтицi ПрАТ "БАС" й комiсiєю пiдприємства окремо по кожному об'єкту основних засобiв. Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами не виникало. 4. ДОВГОСТРОКОВI БIОЛОГIЧНI АКТИВИ. Вiдповiдно до п. 4 П(С)БО 30, бiологiчним активом (далi - БА) є тварина або рослина, яка у процесi бiологiчних перетворень здатна давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi БА, а також приносити в iнший спосiб економiчнi вигоди. Основними умовами визнання БА або сiльськогосподарської продукцiї є ймовiрнiсть отримання пiдприємством у майбутньому економiчних вигiд, пов'язаних з їх використанням, та можливiсть достовiрної оцiнки їхньої вартостi. Бiологiчний актив визнається запасом, якщо вiн не використовується у сiльгоспдiяльностi та утримується для продажу або напрям його використання пiдприємством не визначено. Якщо ж вiн використовується в iншiй дiяльностi, нiж сiльськогосподарська, та очiкуваний строк його використання бiльший вiд одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), то такий актив визнається основним засобом. Також слiд звернути увагу на п. 2.3 Методрекомендацiй, де зазначено: БА, визнаний активом у результатi минулих подiй, стосовно якого є ймовiрнiсть того, що пiдприємство не отримає у майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з його використанням, у звiтному перiодi активом не визнається, а його вартiсть вiдноситься до iнших витрат операцiйної дiяльностi. До довгострокових належать БА, здатнi давати сiльгосппродукцiю та/або додатковi БА або в iнший спосiб приносити економiчнi вигоди протягом перiоду, що перевищує 12 мiсяцiв (або операцiйний цикл, у разi коли вiн бiльший за 12 мiсяцiв), та БА, що створюються протягом перiоду, бiльшого, нiж один рiк, за винятком тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi (незрiлi ДБА). До довгострокових БА належать робоча та продуктивна худоба, багаторiчнi насадження тощо. Отже довгостроковi БА(продуктивна худоба) на кiнець 2015 року складають 32947 тис. грн., що в порiвняннi з минулим роком (29873 тис. грн.) виросли на 3074 тис. грн., тобто надiйшло за рiк 101401 тис. грн., вибуло за рiк (первiсна вартiсть)98327 тис. грн.. 5. ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї та її розкриття у фiнансовiй звiтностi регламентуються П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Фiнансовi iнвестицiї ПрАТ "БАС" на кiнець 2015 року вiднесено до складу довгострокових iнших фiнансових iнвестицiй (акцiї) , якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (собiвартостi придбання) , становлять 127136 тис. грн., в т.ч.: Iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства : - ТОВ "Востокагро" - 14 148 тис.грн.(процент володiння 100%), - ПрАТ "Карань-Агро" - 182 тис.грн.(процент володiння 62%), - ПрАТ "Юг-Агро" - 195 тис. грн.(процент володiння 100%), - ПрАТ "Дiанiвська птахоферма"- 173 тис.грн.(процент володiння 100%), - ТОВ "Корпорацiя "Бахмутський Союз" - 2112 тис. грн.(процент володiння 100%), - ПрАТ "Горлiвський м`ясокомбiнат" - 109481 тис. грн.(процент володiння 81%). Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства : - ПАТ "Артемiвський комбiкормовий завод" - 708 тис.грн. (процент володiння 46%), ТОВ " Дiанiвський бройлер" - 137 тис.грн. (процент володiння 17%). Поточних фiнансових iнвестицiй ПрАТ "БАС" протягом 2015 р. на балансi не було. 6.ЗАПАСИ. Для накопичення iнформацiї про запаси та вiдображення операцiй з ними згiдно П(С)БО 9 "Запаси", на пiдприємствi запаси об'єднуються в групи. На звiтну дату запаси дорiвнюють 51897 тис. грн. й представленi наступним чином (тис. грн.): 1) Виробничi запаси - 45692 у тому числi (переданi на комiсiю - 3250 тис.грн.) : - сировина i матерiали 32621 ; паливо 905 ; -тара i тарнi матерiали 34 ;- будiвельнi матерiали -218, запаснi частини 6191 -; -МШП 1331;ветприпарати - 3551,iншi запаси - 841. 2) Готова продукцiя складає 6173 тис. грн. у тому числi м'ясо на костi 42 тис. грн.,комбiкорм 6126 тис. грн., iнше 5 тис. грн. 3) Товари 32 тис.грн. Згiдно Наказу "Про облiкову полiтику" придбанi (отриманi) за плату запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв у виробництво здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. 7. ПОТОЧНI БIОЛОГIЧНI АКТИВИ. Вiдповiдно до п. 4 П(С)БО 30, бiологiчним активом (далi - БА) є тварина або рослина, яка у процесi бiологiчних перетворень здатна давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi БА, а також приносити в iнший спосiб економiчнi вигоди. Основними умовами визнання БА або сiльськогосподарської продукцiї є ймовiрнiсть отримання пiдприємством у майбутньому економiчних вигiд, пов'язаних з їх використанням, та можливiсть достовiрної оцiнки їхньої вартостi. Поточними вважаються БА, здатнi давати сiльськогосподарську продукцiю та/або додатковi БА, приносити в iнший спосiб економiчнi вигоди протягом перiоду, що не перевищує 12 мiсяцiв, а також тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi. Облiковують такi активи на рахунку 21 "Поточнi бiологiчнi активи". До складу поточних БА входять тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi, риба, птиця, звiрi, кролi, сiм'ї бджiл, худоба, вiдбракована з основного стада, тварини, прийнятi вiд населення для реалiзацiї, зерновi, овочевi, технiчнi та кормовi культури. За своєю економiчною суттю тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi є незавершеним виробництвом для тваринництва, адже вони ростуть, збiльшують свою вагу, переходять з однiєї вiкової групи до iншої. Водночас пiсля досягнення ними певної ваги їх можна реалiзувати м'ясокомбiнатам, iншим заготiвельним пiдприємствам та громадянам, перевести до основного стада. Певну роль у вибуттi тварин вiдiграють їх падiж, вимушений забiй, нестачi, крадiжки тощо. До поточних БА вiдносять також дорослих тварин, що утримуються пiдприємством для їх подальшого продажу протягом наступних 12 мiсяцiв. З огляду на це поточнi БА з метою облiку вiдносять до запасiв, визнання та облiк яких регламентується П(С)БО 9. Отже поточнi БА на кiнець 2015 року складають 127024 тис. грн., що в порiвняннi з минулим роком (98689 тис. грн.) виросли на 28335 тис. грн., тобто надiйшло за рiк 726596 тис. грн., вибуло за рiк (первiсна вартiсть) 698261 тис. грн.. 8. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. 1. Аналiтичний облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги здiйснюється на пiдприємствi за часом виникнення дебiторської заборгованостi та по дебiторам. Облiк дебiторської заборгованостi пiдприємством ведеться згiдно з П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Станом на 31.12.2015 р. вартiсть дебiторської заборгованостi за товари,роботи, послуги вiд вiтчизняних покупцiв ПрАТ "БАС" становить 12650 тис. грн., у т. ч. : ТОВ СХIДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ 302, iншi 12348 тис.грн., у т. ч. заборгованiсть вiд вiтчизняних покупцiв ТОВ Восток Агро 36 тис. грн., ПрАТ ЮГ - АГРО 78 тис. грн., ПрАТ Дiанiвська птахофабрика 12229 тис. грн.. Поточна дебiторська заборгованостi за товари, послуги, роботи за строками непогашення класифiкується наступним чином: - до 6 мiсяцiв 12650 тис. грн.. 2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами вiдображена у ф.1 "Баланс" на 31.12.2015 р. у рядку 1135 "Розрахунки з бюджетом" - 40 тис. грн., Iнша поточна дебiторська заборгованiсть дорiвнює 47098 тис. грн., у т. ч. розрахунки по авансам виданим 2073 тис. грн., з них: - сировина та матерiали 130 тис. грн. (з них ТОВ СП Донецьк 36 тис. грн., iншi 94 тис. грн.), -обладнення 242 тис. грн. ( ТОВ Спецкомплект ПКП 242 тис. грн.), - послуги 1230 тис. грн. (ПАТ ДТЕК Донецькобленерго 256 тис. грн., ТОВ Камаз Україна 250 тис. грн., ЧП Д.Е. Тур 49 тис. грн., ТОВ Юридична фiрма Кiсиль В. та партнери 450 тис. грн., ТОВ Новi тепловi технологiї 25 тис. грн., iншi 200 тис. грн. ), - паливо 406 тис. грн. (ПАТ Укртрансгаз УМГ Харьковтрансгаз 406 тис. грн.), - iншi 65 тис. грн.. 9.ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ. За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2015 р. в Товариствi представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами на загальну суму 37776 тис. грн., у т. ч. готiвка в нацiональнiй валютi - 383 тис.грн.; поточний рахунок в банку в нацiональнiй валютi - 37393 тис.грн. 10. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ. До витрат, облiк яких ведеться на рахунку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв", вiдносяться витрати, пов'язанi з пiдготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловостi; з освоєнням нових виробництв та агрегатiв; сплаченi авансом оренднi платежi; оплата страхового полiса; передплата за газети, журнали, перiодичнi та довiдковi видання тощо. За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" вiдображається накопичення витрат майбутнiх перiодiв, за кредитом - їх списання (розподiл) та включення до складу витрат звiтного перiоду. Отже на кiнець 2015 року Витрати майбутнiх перiодiв складають 39 тис. грн., що в порiвняннi з минулим роком (25 тис. грн.) пiдвищились на 14 тис. грн.. Iншi оборотнi активи склали 3594 тис.грн., вiдображаються дрiбнi суми обортнiх активiв, якi не можуть бути включеними до iнших статей . 11. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграный Союз" (Виписка з ЄДРЮОФОП серiї ААА №307237 вiд 24.05.2011 р.) є правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Бахмутский Аграрный Союз", створеного у 1997 р. та зареєстрованого розпорядженням Виконавчого комiтету Артемiвської мiської ради. Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал становить 20 тис. грн., сплачено повнiстю та вiдповiдає розмiру, визначеному у статутi Товариства. Статутний фонд подiлено на 200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна. Свiдоцтво про випуск акцiй №149/05/1/10 видане Донецьким ТУ ДКЦПФР 09.07.2010 р. Структура статутного капiталу: Тарута С.А. 57 акцiй вартiстю 5700 грн. (28,5%) Гайдук Е.В. 28 акцiйвартiстю 2800 грн. (14,0%) Мкртчан О.А. 85 акцiй вартiстю 8500 грн. (42,5%) Акнєвський Ю.П. 30 акцiй вартiстю 3000 грн. (15,0%) Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". Змiн розмiру Статутного капiталу у 2015 роцi не вiдбувалось. КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ. Призначено для облiку i узагальнення iнформацiї про дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв i фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiдображаються у складi власного капiталу i розкриваються у звiтi про сукупний дохiд. Залишок на цьому рахунку зменшується у разi уцiнки та вибуття зазначених активiв, зменшення їх корисностi тощо. "Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв" склала у звiтному роцi 72796 тис. грн., де узагальнюється iнформацiя про дооцiнки об'єктiв основних засобiв, уцiнки таких об'єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок. У 2015 роцi була дооцiнка активiв на суму 17 тис.грн. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ. Рахунок 42 "Додатковий капiтал" призначений для узагальнення iнформацiї про суми дооцiнки активiв та вартiсть необоротних активiв, безкоштовно отриманих пiдприємством вiд iнших осiб, та iншi види додаткового капiталу. Iнший додатковий капiтал на звiтну дату складає 479 тис. грн. На протязi 2015 року вибуття додаткового капiталу складає 7 тис.грн. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ. Резервний капiтал Товариства передбачено використовувати на покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось i станом на 31.12.2015 року вiн дорiвнює 5 тис. грн. НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК. Станом на 31.12.2015 року ПрАТ "БАС" у складi власного капiталу вiдображено 428661 тис. грн. нерозподiленого прибутку. Рух нерозподiленого прибутку протягом звiтного перiоду : Залишок на початок перiоду 368854 тис.грн., чистий результат за перiод, прибуток у розмiрi 59816 тис. грн.; рух в корреспонденцiї з додатковим капiталом 7 тис.грн. ; iншi (-16) тис.грн. Отже у звiтному 2015 р. власний капiтал ПрАТ "БАС" дорiвнює 501961 тис. грн., що на 59817 тис. грн бiльше нiж у попередньому роцi. Розрахункова вартiсть чистих активiв(501961.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(20.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. 12.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. Облiк поточних зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання". Усього зобов'язання ПрАТ "БАС" у 2015 роцi складають 35864 тис.грн, а саме: 1) Поточна заборгованiсть за товари , роботи , послуги за строком погашення на протязi року згiдно договору дорiвнює 30852 тис. грн., яка складається з: а) Паливо у сумi 1353 тис. грн., а саме : ТОВ Каскад 714 тис.грн., ТОВ Iнтер енерго Трейд 639 тис. грн.; б) Сировина та матерiали загалом у сумi 27098 тис. грн., а саме: ТОВ ДНЕПРОСОЯ 1335 тис. грн. Симедика УА ТОВ 1769 тис.грн.; ЧП Золотой колос 2500 тис.грн Украинские ветеринарные технологии 491 тис. грн. Ветеко ТОВ 640 тис. грн. ТОВ Укрветпромпостач 1051 тис. грн. ВиталаК ТОВ 907 тис.грн.; Текро ТОВ 6666 тис.грн.; Зооветеренарный центр ТОВ 486 тис.грн.; ЧП Фауна 1413 тис. грн. Iнше 9840 тис.грн.. , у т. ч. ТОВ Восток Агро 2873 тис. грн., ПрАТ Горлiвський мясокомбiнат 277 тис. грн., ПрАТ Дiанiвська птахофабрика 94 тис. грн., ПрАТ ЮГ - АГРО 4321 тис. грн. в)Послуги на загальну суму 1939 тис. грн., а саме: Арт.межрай. гослаборат. Ветеренар. 60 тис. грн. Iншi 1879 тис. грн., у т. ч. ПАТ Артемiвський кобiкормовий завод 155 тис. грн. г) Iншi 462 тис.грн. Агро клiмат Україна ТОВ 39 тис.грн. Iншi 423 тис.грн. 2) Податковi зобов'язання ПрАТ "БАС" станом на звiтну дату представленi поточними зобов'язаннями за розрахунками з бюджетом у сумi 451 тис.грн.,у тому числi : а)налог на додану вартiсть 140 тис.грн.; б) налог на дохiд фiзичних лiц 267 тис.грн.; в) вiйськовий збiр 28 тис.грн. г)збiр за забруднення навколишнього середовища 16 тис.грн. 3). Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування в сумi 314 тис.грн. 4).Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 2003 тис.грн. 5). Iншi поточнi зобов'язання дорiвнюють 2244 тис. грн., з них : а) Фiнансова допомога складає 2100 тис.грн. - ТОВ "Корпорация "Бахмутська Спiлка", б) дрiбнi суми зобов'язань, якi не можуть бути включеними до iнших статей, наведених у роздiлi "Поточнi зобов'язання" складають 144 тис.грн . Зобов'язань, за якими очiкується погашення iншою стороною, на звiтну дату немає. Розбiжностей мiж даними аналiтичного i синтетичного облiку поточних зобов'язань немає. На звiтну дату валюта балансу пiдприємства зросла на 68809 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм роком (469016 тис. грн.) й дорiвнює 537825 тис. грн.
Керівник Акнєвський Юрiй Петрович
Головний бухгалтер Андрєєва Тетяна Юрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" за ЄДРПОУ 25099117
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 412036 288194
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 346895 ) ( 252600 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 65141 35594
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 25133 22734
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 14245 ) ( 10111 )
Витрати на збут 2150 ( 1479 ) ( 825 )
Інші операційні витрати 2180 ( 16019 ) ( 6491 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 58531 40901
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4194 603
Інші доходи 2240 13 27
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2922 ) ( 103 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 59816 41428
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 59816 41428
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 59816 41428
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 317952 204783
Витрати на оплату праці 2505 47531 38790
Відрахування на соціальні заходи 2510 13671 13695
Амортизація 2515 11072 12125
Інші операційні витрати 2520 45618 13220
Разом 2550 435844 282613
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 200 200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 299080 207140
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 299080 207140
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт про фiнансовi результати складається згiдно П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", яким визначається форма Звiту про фiнансовi результати та загальнi примiтки до розкриття його статей. 1.ОБЛIК ДОХОДIВ. Облiк доходiв на пiдприємствi ведеться згiдно з вимогами П(С)БО 15 "Дохiд" та iснуючого податкового законодавства. Сума чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, послуг та виконаних робiт за 2015 рiк складає 412036 тис. грн. та є достовiрною, що складається з м`ясо на костi 9393 тис. грн. (з них ТОВ Восток Агро 12 тис. грн.), свинина 396016 тис.грн. ( з них ПраТ Горлiвський мясокомбiнат 12674 тис. грн.), комбикорм 59 тис. грн.,субпродукти 577 тис. грн. (з них ПрАТ Горлiвський мясокомбiнат 18 тис. грн.), послуги 5786 тис. грн. ( з них ПраТ Горлiвський мясокомбiнат 170 тис. грн., ТОВ Восток Агро 394 тис. грн., ПрАТ Дiанiвська птахофабрика 3928 тис. грн., ПрАТ Юг Агро 593 тис. грн.), iншi внутрiшнi продажi 205 тис. грн.. Iншi операцiйнi доходи пiдприємства за 2015 рiк дорiвнюють 25133 тис. грн., у тому числi: операцiйна оренда 2864 тис. грн.(з них ПраТ Горлiвський мясокомбiнат 4 тис. грн., ТОВ Восток Агро 1685 тис. грн., ПрАТ Юг Агро 1164 тис. грн.), вiдновленя ранiш списаних активiв 2 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї товарiв та iнших оборотних активiв 303 тис. грн., державна пiдтримка АПК 21958 тис. грн., iншi 6 тис. грн.. Iншi фiнансовi доходи за звiтний рiк склали 4194 тис. грн.(отриманi вiдсотки), iншi доходи 13 тис. грн. - оприбуткування матерiалiв вiд списання ОЗ .Операцiй з простими акцiями та потенцiйними простими акцiями, якi здiйснювалися пiсля дати балансу, за звiтнiй рiк не було. 2.ОБЛIК ВИТРАТ Витрати на пiдприємствi облiковуються за вимогами П(С)БО 16 "Витрати" та подiляються на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати, фiнансовi витрати, iншi витрати. До адмiнiстративних витрат вiдносяться витрати, направленi на обслуговування та управлiння пiдприємством. Фiнансовi результати пiдприємства вiд звичайної дiяльностi та надзвичайних подiй визначаються по рахунку 79 "Фiнансовi результати". За звiтний рiк адмiнiстративнi витрати склали 14245 тис. грн., а саме страхування 556 тис. грн. , заробiтна плата 10450 тис. грн., знос 168 тис. грн., звязок 298 тис. грн.,утримання та ремонт основних засобiв 310 тис. грн., вiдрядження 442 тис. грн., банкiвськi комiсiї 209 тис. грн., професiйнi послуги 67 тис. грн., навчання персоналу 8 тис. грн., паливно мастильнi матерiали 448 тис. грн., оренда 51 тис. грн., матерiали 142 тис. грн., електроенергiя 344 тис. грн., iншi 752 тис. грн. Витрати на збут за 2015 р. становили 1479 тис. грн. у т.ч. транспортування 936 тис. грн.; вiдрядження 45 тис.грн.; заробiтна плата i начислення 149 тис.грн.; iншi витрати на збут 22 тис.грн.:оренда 327 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати дорiвнюють 16019 тис. грн. у. т ч. налоги крiм налога на прибуток який дорiвнює 851 тис. грн., пенi i штрафи 7 тис.грн.; нестачi 337 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованних товарiв i iнших оборотних активiв 294 тис.грн.; охрана 1703 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 12827 тис. грн. Iншi витрати дорiвнюють 2922 тис. грн., у т. ч. безвозвратна фiнансова i матерiальна допомога 2779 тис.грн ., збиток вiд вибуття основниз засобiв 143 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг у 2015 р. складає 346895 тис.грн., а саме у тис.грн.: - основнi матерiали 248812 тис. грн. ( з них комбiкорм 221345 тис.грн.; ветеринарнi препарати 27467 тис.грн.) , - заробiтна плата 48800 тис.грн.; - електроенергiя 17260 тис.грн.; - газ 28811 тис.грн.;, - паливно мастильнi матерiали 4262 тис.грн.;, - знос 8969 тис.грн.;- зберiгання та ремонт основних засобiв 6053 тис.грн.; - послуги iнших органiзацiй 665 тис.грн.; оренда землi 199 тис.грн.; - страхування 15141 тис.грн.; - вода 1477 тис.грн.; - iншi 2319 тис.грн., - ефект змiни залишкiв незавершеного виробництва й готової продукцiї (-35873) тис.грн.. Витрат звiтного перiоду, якi не були вiднесенi до статей "Звiту про фiнансовi результати", а були вiдображенi у складi "Власного капiталу", не було. Отже чистий прибуток пiдприємства у звiтному 2015 р. збiльшився на 18388 тис. грн. й складає 59816 тис. грн..
Керівник Акнєвський Юрiй Петрович
Головний бухгалтер Андрєєва Тетяна Юрiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" за ЄДРПОУ 25099117
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

494275

347477
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 537 5139
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 39 4615
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 116 149
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 93
Надходження від операційної оренди 3040 3717 4013
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 21466 13
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 395913 )

( 232141 )
Праці 3105 ( 36412 ) ( 31449 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 15364 ) ( 15091 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9760 ) ( 7691 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1448 ) ( 1569 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 8071 ) ( 6122 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 808 ) ( 26537 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 69437 ) ( 888 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7583 43087
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 4194 603
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2604 ) ( 3060 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1590 -2457
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 6961 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 6961 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5993 40630
Залишок коштів на початок року 3405 43769 3139
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 37776 43769

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено на пiдставi П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв". Звiт про рух грошових коштiв надає повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про змiни, що вiдбулися у грошових коштах та їх еквiвалентах ПрАТ "БАС" на протязi 2015 року, зокрема: - рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (надходження та видатки); - рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (надходження та видатки); - рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (надходження та видатки). За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2015 р. в Товариствi представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами на загальну суму 37776 тис. грн., у т. ч. готiвка в нацiональнiй валютi - 383 тис.грн.; поточний рахунок в банку в нацiональнiй валютi - 37393 тис.грн.
Керівник Акнєвський Юрiй Петрович
Головний бухгалтер Андрєєва Тетяна Юрiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" за ЄДРПОУ 25099117
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2015 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 20 72779 486 5 368854 0 0 442144
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 20 72779 486 5 368854 0 0 442144
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 59816 0 0 59816
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 17 -7 0 -9 0 0 1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 17 -7 0 59807 0 0 59817
Залишок на кінець року 4300 20 72796 479 5 428661 0 0 501961

Примітки ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграный Союз" (Виписка з ЄДРЮОФОП серiї ААА №307237 вiд 24.05.2011 р.) є правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Бахмутский Аграрный Союз", створеного у 1997 р. та зареєстрованого розпорядженням Виконавчого комiтету Артемiвської мiської ради. Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал становить 20 тис. грн., сплачено повнiстю та вiдповiдає розмiру, визначеному у статутi Товариства. Статутний фонд подiлено на 200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна. Свiдоцтво про випуск акцiй №149/05/1/10 видане Донецьким ТУ ДКЦПФР 09.07.2010 р. Структура статутного капiталу: Тарута С.А. 57 акцiй вартiстю 5700 грн. (28,5%) Гайдук Е.В. 28 акцiйвартiстю 2800 грн. (14,0%) Мкртчан О.А. 85 акцiй вартiстю 8500 грн. (42,5%) Акнєвський Ю.П. 30 акцiй вартiстю 3000 грн. (15,0%) Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". Змiн розмiру Статутного капiталу у 2015 роцi не вiдбувалось. КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ. Призначено для облiку i узагальнення iнформацiї про дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв i фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiдображаються у складi власного капiталу i розкриваються у звiтi про сукупний дохiд. Залишок на цьому рахунку зменшується у разi уцiнки та вибуття зазначених активiв, зменшення їх корисностi тощо. "Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв" склала у звiтному роцi 72796 тис. грн., де узагальнюється iнформацiя про дооцiнки об'єктiв основних засобiв, уцiнки таких об'єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок. У 2015 роцi була дооцiнка активiв на суму 17 тис.грн. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ. Рахунок 42 "Додатковий капiтал" призначений для узагальнення iнформацiї про суми дооцiнки активiв та вартiсть необоротних активiв, безкоштовно отриманих пiдприємством вiд iнших осiб, та iншi види додаткового капiталу. Iнший додатковий капiтал на звiтну дату складає 479 тис. грн. На протязi 2015 року вибуття додаткового капiталу складає 7 тис.грн. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ. Резервний капiтал Товариства передбачено використовувати на покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось i станом на 31.12.2015 року вiн дорiвнює 5 тис. грн. НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК. Станом на 31.12.2015 року ПрАТ "БАС" у складi власного капiталу вiдображено 428661 тис. грн. нерозподiленого прибутку. Рух нерозподiленого прибутку протягом звiтного перiоду : Залишок на початок перiоду 368854 тис.грн., чистий результат за перiод, прибуток у розмiрi 59816 тис. грн.; рух в корреспонденцiї з додатковим капiталом 7 тис.грн. ; iншi (-16) тис.грн. Отже у звiтному 2015 р. власний капiтал ПрАТ "БАС" дорiвнює 501961 тис. грн., що на 59817 тис. грн бiльше нiж у попередньому роцi. Розрахункова вартiсть чистих активiв(501961.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(20.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
Керівник Акнєвський Юрiй Петрович
Головний бухгалтер Андрєєва Тетяна Юрiївна