Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Консолідованa річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
Територія за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання за КВЕД 30.30
Середня кількість працівників 27320
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, Шевченківський, Запорiзька область, 69068, Україна, 0617204211
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1949 1884 0
первісна вартість 1001 2448 2712 0
накопичена амортизація 1002 499 828 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 5220414 5817858 0
первісна вартість 1011 7468375 8686955 0
знос 1012 2247961 2869097 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 29136 28457 0
первісна вартість 1016 34015 35011 0
знос 1017 4879 6554 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

52904

66507

0
інші фінансові інвестиції 1035 32290 29824 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8986 6646 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 736 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 127885 92439 0
Усього за розділом I 1095 5474300 6043615 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7224549 10533272 0
Виробничі запаси 1101 2030754 3365629 0
Незавершене виробництво 1102 4741715 6597180 0
Готова продукція 1103 439854 552776 0
Товари 1104 12226 17687 0
Поточні біологічні активи 1110 139 138 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 444 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 894429 910190 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

993719

871206

0
з бюджетом 1135 301546 281971 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 8265 3370 0
з нарахованих доходів 1140 0 383 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 106129 154436 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 551005 635516 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 950503 1273420 0
Готівка 1166 11628 804 0
Рахунки в банках 1167 592524 1149135 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 78049 40855 0
Усього за розділом II 1195 11100512 14701387 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 10130 11539 0
Баланс 1300 16584942 20756541 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 280529 280529 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 7689 7112 0
Додатковий капітал 1410 542985 641413 0
Емісійний дохід 1411 408578 416087 0
Накопичені курсові різниці 1412 51337 34092 0
Резервний капітал 1415 71184 71184 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9891624 13316483 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 14670 ) ( 374 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 -11104 -82307 0
Усього за розділом I 1495 10768237 14234040 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 33386 8516 0
Пенсійні зобов’язання 1505 171290 62273 0
Довгострокові кредити банків 1510 23148 17878 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 29168 29097 0
Довгострокові забезпечення 1520 71697 72352 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 1500899 1056084 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1829588 1246200 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 494668 601461 0
Векселі видані 1605 367 103 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 86950 40329 0
за товари, роботи, послуги 1615 593987 577997 0
за розрахунками з бюджетом 1620 15517 1300155 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 566 1277277 0
за розрахунками зі страхування 1625 38858 34439 0
за розрахунками з оплати праці 1630 78133 89337 0
за одержаними авансами 1635 2578185 2518833 0
за розрахунками з учасниками 1640 49768 19968 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 33269 60369 0
Доходи майбутніх періодів 1665 1326 1168 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 16089 32142 0
Усього за розділом IІІ 1695 3987117 5276301 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 16584942 20756541 0

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А.Войтенко
Головний бухгалтер А.О.Тиханський

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13830655 10730122
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4907340 ) ( 5514991 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 8923315 5215131
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 10559987 7550857
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 997093 ) ( 774110 )
Витрати на збут 2150 ( 804270 ) ( 565950 )
Інші операційні витрати 2180 ( 11760076 ) ( 7781602 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 5921863 3644326
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 14184 2892
Інші фінансові доходи 2220 55118 15749
Інші доходи 2240 339038 181248
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 100003 ) ( 70923 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 1680 ) ( 619 )
Інші витрати 2270 ( 1634929 ) ( 1465816 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 4593591 2306857
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1193749 -746490
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 3399842 1560367
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 3726
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 -14313 35175
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -5 12
Інший сукупний дохід 2445 108175 -9400
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 93857 29513
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 -1268
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 93857 28245
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3493699 1588612
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

3473977

1561450
неконтрольованій частці 2475 -74135 -1083
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

3564678

1604295
неконтрольованій частці 2485 -71197 -15683
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 5756457 4486747
Витрати на оплату праці 2505 1799804 1378749
Відрахування на соціальні заходи 2510 516657 495925
Амортизація 2515 702848 559064
Інші операційні витрати 2520 13576202 8704217
Разом 2550 22351968 15624702
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2077990 2077990
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2077990 2077990
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1636.12 750.9
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1636.12 750.9
Дивіденди на одну просту акцію 2650 30 24

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4216872

3533765
Повернення податків і зборів 3005 1077651 583566
у тому числі податку на додану вартість 3006 1073443 580197
Цільового фінансування 3010 28136 35751
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 260 116
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 9917583 7535581
Надходження від повернення авансів 3020 74021 37842
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 46033 14809
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 3 1010
Надходження від операційної оренди 3040 8882 7431
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 254804 365035
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1636083 ) ( 1789247 )
Праці 3105 ( 1447083 ) ( 1113573 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 612835 ) ( 567046 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 519308 ) ( 264600 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 216185 ) ( 47873 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 8650 ) ( 14046 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 294473 ) ( 202681 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 8088356 ) ( 6299516 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 106386 ) ( 4200 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 26483 ) ( 9950 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1125141 ) ( 685794 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2062310 1380864
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 5955 64375
необоротних активів 3205 1816 247
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 49915 11412
дивідендів 3220 0 202
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 5089 5061
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 13213 54356
Інші надходження 3250 9028 9974
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 1032592 ) ( 599366 )
необоротних активів 3260 ( 485693 ) ( 431659 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 11866 ) ( 13008 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 1446 )
Інші платежі 3290 ( 27882 ) ( 14005 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1473017 -913857
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 32023 10626
Отримання позик 3305 327263 276160
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 6471 4302
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 10218 ) ( 10485 )
Погашення позик 3350 483766 429469
Сплату дивідендів 3355 ( 72744 ) ( 12645 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 90098 ) ( 65063 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 177 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 12591 ) ( 8542 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -303660 -235293
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 285633 231714
Залишок коштів на початок року 3405 950503 457258
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 37284 261531
Залишок коштів на кінець року 3415 1273420 950503

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 280529 7761 541524 71184 9887100 0 -14670 10773428 -10999 10762429
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -72 1461 0 4524 0 0 5913 -105 5808
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 280529 7689 542985 71184 9891624 0 -14670 10779341 -11104 10768237
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 3473977 0 0 3473977 -74135 3399842
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 90919 0 0 0 0 90919 2938 93857
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 -17245 0 0 0 0 -17245 2932 -14313
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 -5 0 0 0 0 -5 0 -5
Інший сукупний дохід 4116 0 0 108169 0 0 0 0 108169 6 108175
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -49680 0 0 -49680 0 -49680
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 -10218 -10218 0 -10218
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 7509 0 0 0 24514 32023 0 32023
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -577 0 0 562 0 0 -15 -6 -21
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -577 98428 0 3424859 0 14296 3537006 -71203 3465803
Залишок на кінець року 4300 280529 7112 641413 71184 13316483 0 -374 14316347 -82307 14234040

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський