Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
03.03.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1280
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
14.13Виробництво iншого верхнього одягу
14.12Виробництво робочого одягу
14.19Виробництво iншого одягу й аксесуарiв
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрбудiнвестбанк"
2) МФО банку
380377
3) поточний рахунок
26006301074901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-