Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
27.11.2000
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
342620
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
52.10Складське господарство
68.20Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА-БАНК"
2) МФО банку
300904
3) поточний рахунок
26005311768
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
рахунок не вiдкривався
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н