Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" за ЄДРПОУ 31088991
Територія 8036600000 за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 4
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: Степана Сагайдака, 101, м.Киъв, 02002, Україна, (044) 517-03-33


1. Баланс на 31.12.2015 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 62.5 62.5
Основні засоби: 1010 4971.4 4971.4
- первісна вартість 1011 7910.2 7910.2
- знос 1012 ( 2938.8 ) ( 2938.8 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 5033.9 5033.9
II. Оборотні активи
Запаси 1100 114.1 114.1
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 105.3 105.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 14.4 33.2
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 283 486.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 11 17.5
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 47.5 58.4
Усього за розділом II 1195 575.3 815
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 5609.2 5848.9

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 342.6 342.6
Додатковий капітал 1410 6104.8 6104.8
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2141.7 -2142.2
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 4305.7 4305.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 139.5 149.5
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 925.7 969.4
розрахунками з бюджетом 1620 1 13.8
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 3.9 3.9
- з оплати праці 1630 6 6
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 227.4 401.1
Усього за розділом IІІ 1695 1164 1394.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 5609.2 5848.9

Звіт про фінансові результати за 2015 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 661.2 886.6
Інші операційні доходи 2120 ( 18.6 ) ( 18.6 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 679.8 905.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 674.1 ) ( 1107.3 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 674.1 ) ( 1107.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 5.7 ) ( -202.1 )
Податок на прибуток 2300 ( 1 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 4.7 -202.1


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Луненко Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер посада не передбачена