Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Хотинська Олеся Сергiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21379736
Місцезнаходження емітента
19934 Україна Черкаська Чорнобаївський с. Мельники -
Міжміський код, телефон та факс емітента
04739-3-54-03 04739-3-54-03
Електронна поштова адреса емітента
21379736@icu.net.ua
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013
(дата)
Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" № № 80(3630)   26.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці http://sosonka.prat.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)