Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата
(рік, місяць, число)
2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА" за ЄДРПОУ 21379736
Територія за КОАТУУ 7125186401
Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство за КОПФГ 232
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 55,20
Середня кількість працівників (чол.) 8    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 19934, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники, -
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2012
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 71 71
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1028 962
- первісна вартість 031 2085 2086
- знос 032 ( 1057 ) ( 1124 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0
- первісна вартість 036 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0
Інші необоротні активи 070 0
Усього за розділом I 080 1099 1033
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 39 37
Поточні біологічні активи 110 0
Готова продукція 130 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 10
- первісна вартість 161 10
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7
Поточні фінансові інвестиції 220 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 8 94
- у тому числі в касі 231 0
- в іноземній валюті 240 0
Інші оборотні активи 250 0
Усього за розділом II 260 65 131
III. Витрати майбутніх періодів 270 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0
Баланс 280 1164 1164

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1725 1725
Додатковий вкладений капітал 320 292 292
Резервний капітал 340 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -897 -935
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( )
Усього за розділом I 380 1120 1082
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 82
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0
- зі страхування 570 1
- з оплати праці* 580 2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0
Інші поточні зобов'язання 610 41
Усього за розділом IV 620 44 82
V. Доходи майбутніх періодів 630 0
Баланс 640 1164 1164
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці


Примітки Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 2085 тис. грн., знос - 1057 тис. грн., залишкова вартiсть - 1008,0 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 2086 тис. грн., знос - 1124 тис. грн., залишкова вартiсть - 962,0 тис. грн. За 2012р.нараховано амортизацiї основних засобiв на суму - 67 тис. грн. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить - 71,0 тис.грн., i на протязi року вона не змiнювалася. Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 39 тис .грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно на суму - 37 тис. грн. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011р. становить -10 0 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 0 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на початок року становить - 1,0 тис. грн., на кiнець року - 0 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська на початок року становить - 7,0 тис. грн., на кiнець року - 0 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить - 0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 82,0 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування на початок року - 1,0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 0 тис. грн.; з оплати працi на початок року - 2,0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 0 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять - 41,0 тис. грн. станом на 31.12.2012р. становлять - 0 тис. грн.
Керівник Хотинська Олеся Сергiївна
Головний бухгалтер Бутко Марiя АнтонiвнаЗвіт про фінансові результати
за 31.12.2012 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 528 541
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 4 ) ( 5 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 524 536
Інші операційні доходи 040 0
Інші доходи 050 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 524 536
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 536 489
Інші операційні витрати 090 ( 21 ) ( 60 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 557 ) ( 549 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -33 ) ( -13 )
Податок на прибуток 140 ( 5 ) ( 2 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -38 ) ( -15 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0


Примітки За 2012 рiк. згiдно даних бухгалтерського облiку отримано збиток в сумi - 38,0 тис. грн.
Керівник Хотинська Олеся Сергiївна
Головний бухгалтер Бутко Марiя Антонiвна