Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо аудиторського висновку

Текст аудиторського висновку


АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАРАТ - АУДИТ"

м. Черкаси, вул. Гагарiна 21. кв. 266, р/р 26006000023920 ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023. Сертифiкат аудитора серiї А №002977 Рiшенням АПУ вiд 23.09.2010р. №220/2, термiн дiї сертифiкату продовжено до 31.10.2015р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм якi надають аудиторськi послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свiдоцтво чинне до 31.03.2016р. Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501

Акцiонерам ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"
Керiвництву ПрАТ "ДОЦ "Сосонка"
НКЦПФР

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
приватного акцiонерного товариства
"Дитячий оздоровчий центр "Сосонка"
станом на кiнець дня 31.12.2012р.

с. Мельники, Чорнобаївський район, Черкаської областi, 19934
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка", що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2012р., звiт про фiнансовi результати за 2012рiк з метою висловлення думки про те, чи вiдображає зазначена фiнансова звiтнiсть правдиво та достовiрно фiнансовий стан ПрАТ "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка" а також фiнансовi результати його дiяльностi згiдно з П(С)БО в Українi, вимогами нормативно-правових актiв регулюючого органу.
Основнi вiдомостi про емiтента :
Повне найменування товариства: приватне акцiонерне товариство "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка" (далi - ПрАТ "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка" Товариство).

Повна назва Приватне акцiонерне товариство "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка".
Iдентифiкацiйний код 21379736
Мiсцезнаходження 7125186401 19934 Черкаська обл.,Чорнобаївський район, с. Мельники
Дата первинної реєстрацiї 17.01.1991
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї
17.10.2011 №10191050005000414
Основнi види дiяльностi
За КВЕД 2010 55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщення iншого тимчасового проживання


Опис аудиторської перевiрки:
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про цiннi папери та фондовий ринок" ,"Про акцiонернi Товариства", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв Аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31.03. 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора ".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевiрки для формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi отримання впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризикiв, аудитор розглядає аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, що застосовується, та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансових звiтiв.
Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку , затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096.
Аудитор перевiрив фiнансовi звiти суб'єкта господарювання, що додаються:
- Баланс станом на 31 грудня 2012 р.(форма 1-м);
- Звiт про фiнансовi результати за 2012 р.(форма №2-м);
Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в товариствi, за перiод, що перевiряється були :
Керiвник - Хотинська О.С.
Бухгалтер - Бутко М.А.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень(Стандартiв) бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, нормативно - правових актiв України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi виходячи з оцiнки висновкiв на основi отриманих аудиторських доказiв.
Аудиторський висновок, який подається до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) зокрема у вiдповiдностi до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора ", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, дiючими в Українi, що вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi до принципiв безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть достовiрно в усiх суттєвих аспектах надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка" станом на 31.12.2012р. його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату у вiдповiдностi до прийнятих в Українi Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Пiд час перевiрки Аудитом не були виявленi ознаки якi ставлять пiд сумнiв Приватне акцiонерне товариство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

25.03.2013р

Директор ТОВ АФ "Карат -Аудит"
(сертифiкат аудитора серiя А
№002977 чинний до 31.10.15р. / I. М. Любченко/
18002 м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266

Допомiжна iнформацiя

Цей параграф Аудиторського висновку складено нами у вiдповiдностi до:
- Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (далi рiшення 1528) з урахуванням Методичних рекомендацiй, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 14.07.2009р. №885
- Вимог до Аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв(крiм емiтентiв облiгацiї мiсцевої позики) затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360
Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i таким чином, вони не мають розглядатися як свiдчення про вiдсутнiсть будь яких недолiкiв або порушень Товариством
Звiт включає узагальнену iнформацiю щодо:
1. активiв;
2. зобов'язань;
3. власного капiталу;
4. доходiв та витрат;
5. iншої допомiжної iнформацiї (розкривається згiдно з вимогами державного регулятора ринку цiнних паперiв).

1.Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо активiв

1.1 Необоротнi активи
Iнфорацiя про операцiї з необоротними активами, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 2085 тис. грн., знос - 1057 тис. грн., залишкова вартiсть - 1008,0 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 2086 тис. грн., знос - 1124 тис. грн., залишкова вартiсть - 962,0 тис. грн.
На пiдприємствi облiк основних засобiв та нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. За 2012р. було придбано(створено) основних засобiв на суму - 1,0 тис. грн. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Облiк основних засобiв ведеться в бухгалтерських регiстрах по iнвентарних об'єктах та матерiально вiдповiдальним особам. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi. Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7 .
За 2012р.нараховано амортизацiї основних засобiв на суму - 67 тис. грн. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить - 71,0 тис.грн., i на протязi року вона не змiнювалася.

1.2 Запаси
Облiк запасiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси".
Iнформацiя про виробничi запаси, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
Пiдприємство вважає запасами активи, якi :
- утримуються для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв.
Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за первiсною вартiстю, при вiдпуску у виробництво та iншому вибуттi за методом ФIФО.

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуючих предметiв, якi визнаються запасами, при передачi в експлуатацiю виключаються зi складу активiв та ведеться оперативний кiлькiсний облiк за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
При перевiрцi документального оформлення та вiдображення в облiку операцiй по оприбуткуваннi та вiдпуску ТМЦ т встановлено, що пiдставою для цього являються первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй у вiдповiдностi з ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку ,якi були затвердженi Мiнфiном України вiд 24.05.1995р. №68
Товариство здiйснило iнвентаризацiю своїх запасiв станом на 0 1грудня 2012р., результати якої вiдображено в iнвентаризацiйних описах. Нестач i втрат товаро-матерiальних цiнностей не виявлено.
Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 39 тис .грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно на суму - 37 тис. грн.

1.3 Дебiторська заборгованiсть

Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть" Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2011р. та станом на 31.12.2012р.
Вид дебiторської заборгованостi Рядок балансу На початок
звiтного року
тис. грн. На кiнець
звiтного року
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :
Чиста реалiзацiйна вартiсть 160 10,0 0
Первiсна вартiсть 161 10,0 0
Резерв сумнiвних боргiв 162 0 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками
з бюджетом
170
1,0
0
за виданими авансами 180 0 0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 7,0 0
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 0
Iншi оборотнi активи 250 0 0
Разом 18,0 0

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011р. становить -10 0 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 0 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не нараховувався в в зв'язку з вiдсутностю таках боргiв. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на початок року становить - 1,0 тис. грн., на кiнець року - 0 тис. грн.;
Iнша поточна дебiторська на початок року становить - 7,0 тис. грн., на кiнець року - 0 тис. грн.
1.4 Облiк коштiв i розрахункiв

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.
Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р. становить - 94,0 тис. грн.

2. Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо зобов'язань

2.1 Облiк, оцiнка, структура зобов'язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11"Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.
Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають :
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить - 0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 82,0 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування на початок року - 1,0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 0 тис. грн.; з оплати працi на початок року - 2,0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 0 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять - 41,0 тис. грн. станом на 31.12.2012р. становлять - 0 тис. грн.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

3. Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо власного капiталу
Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт про власний капiтал" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р.представлено статутним капiталом, додатковим капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку.
1.Статутний капiтал.

Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових реєстрах в сумi - 1725 тис. грн. в попереднiх звiтних перiодах. Розмiр статутного капiталу не змiнився i на момент перевiрки вiдповiдає даним Головної книги, балансу, i даним Статуту Товариства.
Згiдно Свiдоцтва про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 09.12.2010р. за реєстрацiйним №1173//1/10 ДКЦПФР засвiдчила випуск 6899906 штук простих iменних акцiй на загальну суму 1724774 гривень номiнальною вартiстю - 0,25 гривень.
Засновникам товариства належать 6899906 штук простих iменних акцiй, що становить 100% статутного капiталу. Акцiї Товариства сплаченi повнiстю за номiнальною вартiстю.
2. Додатковий капiтал.
До складу додаткового капiталу включено суму iндексацiї необоротних активiв. Залишок додаткового капiталу станом на 31.12.2012р. становить -292 тис.грн. Протягом 2012р. змiн в додатковому капiталi не проводилося.

3. Непокритий збиток на початок року становить - 897 тис. грн., на кiнець звiтного року становить - 935,0 тис. грн. За 2012р. пiдприємство отримало збиток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i - 38,0тис. грн.

4. Облiк витрат виробництва та обiгу

Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16"Витрати" i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань
Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi :
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить - 536,0 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати становлять - 21,0 тис. грн.
податок на прибуток - 5,0 тис. грн.

5.Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку.

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi вiдповiдно до положення П(С)БО 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей в сумi справедливої вартостi активiв.
Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати за 2012р. по критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО "Звiт про фiнансовi результати".
За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в розмiрi - 524,0 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи становлять - 0 тис. грн.
За 2012 рiк. згiдно даних бухгалтерського облiку отримано збиток в сумi - 38,0 тис. грн.

6. Звiт про розгляд iншої допомiжної iнформацiї.

6.1 Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу.
Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат i платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.
Вартiсть чистих активiв ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" становить - 1082,0 тис. грн. (1164,0 - 82,0) , що на 643,0 тис. грн. менше вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

6.2 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б подаватися користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

6.3 Виконання значних правочинiв.

Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" у звiтному перiодi не вчинялися.

6.4 Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайських дiй

Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслiдок шахрайства.
Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.

6.5 Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України " Про акцiонернi Товариства", в Товариствi затверджено Статутом статтi "Про виконавчий орган", "Про наглядову раду", "Про ревiзора". Товариство користується послугами зовнiшнiх аудиторiв.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний i подальший контроль.

7. Подiї пiсля дати балансу .
Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Приватного акцiонерного товариства продовжувати безперервно її дiяльнiсть.

8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - аудиторської фiрми "Карат - Аудит" тел. 067 4911501, 566 882
Код ЄДРПОУ 22804749
Мiсцезнаходження м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,
тел. 566-882
Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата видачi 22804749, 14.09 1995р.
Орган, що видав свiдоцтво Черкаський мiськвиконком
Серiя, дата видачi сертифiката аудитора, та термiн дiї Серiя А, №002977, Рiшенням Аудиторської Палати України №220/2 вiд 23.09.2010р., термiн дiї сертифiката продовжено до 31.10.2015р.
Номер та дата свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi.
№ 3781 вiд 30.03.2006р., видано Аудиторською палатою України. Строк дiї свiдоцтва - чинне до 31 березня 2016р.

9 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

Номер договору на проведення аудиту: №24 вiд 19.03.2013р.
Перiод проведення аудиту з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Дата початку проведення аудиту: 19.03. 2013р.
Дата закiнчення проведення аудиту: 24.03.2013р.


25.03.2013р.

Директор ТОВ АФ "Карат -Аудит"
(сертифiкат аудитора серiя А
№002977 чинний до 31.10.15р. / I. М. Любченко/
18002 м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266


Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ "ДОЦ "Сосонка".

За даними фiнансової звiтностi були розрахованi показники фiнансового стану ПрАТ "ДОЦ
"Сосонка" (таблиця № 1).
Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану Фактичне значення

2011р.
2012р. Нормативне значення
1 2 3 4 5
Показники лiквiдностi
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (ф.№1(стр.230+
стр.240) / ф.№1 стр.620
0,18
1,15

Бiльше 0,2
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = ф.№1(стр.260+270)/
Ф.№1(стр.480+стр.620+
630)
1,48
1,60

Бiльше 1,0
Показники платоспроможностi Бiльше 0
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежнос-
тi, автономiї) К3 = ф.№1 стр.380 / ф.№1 стр.640)
0,96
0,93
Бiльше 0,5
4. Коєфiцiент покриття зобов'язань власним капiталом. К-4 (ф.№1 стр.380/ ф.№1
(стр.480+620)

25,4
13,2
Не менше 1
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = Ф№2 стр.220 /
Ф.№1 стр.280(гр.3+гр4):2
-0,013
-0,032
Бiльше 0
6.Коєфiцiєнт рентабельностi дiяльностi Чистий прибуток/чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв,послуг)
-0,028
-0,071
Бiльше 1

Здатнiсть пiдприємства розрахуватись по своїм короткостроковим зобов'язанням перед кредиторами - це лiквiднiсть. Пiдприємство вважається лiквiдним, якщо воно може виконати свої короткостроковi зобов'язання пiсля реалiзацiї поточних активiв.
Лiквiднiсть характеризується слiдуючими показниками :
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки грошей пiдприємство має на кожну гривню поточних боргiв. У ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" станом на 31.12.2012р. вiн становить - 1,15 при нормативному значеннi 0,20 - 0,35.
Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує яка частина поточних зобов'язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошовi кошти, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше - 1 . На ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" станом на 31.12.2012р. вiн становить - 1,60 означає, що баланс пiдприємства лiквiдний.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть стiйкий i становить на 31.12. 2012р. - 0,93 при нормативному значеннi бiльше - 0,50.
Коєфiцiент покриття зобов'язань власним капiталом - 13,2 при нормативному значеннi не менше 1,0, означає, що пiдприємство своїм власним капiталом перекриває зобов'язання.
Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу показує, що кожна гривня вкладена в активи пiдприємства приносить - (-0,032) грн. збитку.
Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - (0,071). Пiдприємство у 2012р. працювало не рентабельно.
Розрахованi показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" лiквiдний, стан платоспроможностi задовiльний. Поточна дiяльнiсть ПрАТ залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв в допустимих значеннях.

Незалежний аудитор /Любченко I.М./

м.Черкаси вул..Гагарiна 21 кв.266
25 березня 2013р.