Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 82 X X
Усього зобов'язань X 82 X X
Опис: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить - 0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 82,0 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування на початок року - 1,0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 0 тис. грн.; з оплати працi на початок року - 2,0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 0 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять - 41,0 тис. грн. станом на 31.12.2012р. становлять - 0 тис. грн.