Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 70.19
Опис П Р О Т О К О Л №1-2012 загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка" с. Мельники Чорнобаївського р-ну., Черкаської обл. 27 квiтня 2012 року Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв: 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с.Мельники, Примiщення адмiнбудiвлi ПрАТ "ДОЦ "Сосонка", кабiнет директора №1. Вид зборiв: черговi Дата проведення загальних зборiв: 27 квiтня 2012 року Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 11 годин 00 хвилин Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 11 годин 55 хвилин Час вiдкриття зборiв: 12 годин 00 хвилин Час закриття зборiв: 14 годин 00 хвилин Розмiр Статутного капiталу Товариства: 1 724 774,00 грн. (Один мiльйон сiмсот двадцять чотири тисячi сiмсот сiмдесят чотири гривнi 00 копiйок), який подiлено на 6 899 096 шт. (Шiсть мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто шiсть штук) простих iменних акцiй. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 24 година "23" квiтня 2012 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 14 (Чотирнадцять) осiб, яким належить 6 899 096 штук акцiй. Вiдповiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї про результати реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЧРСДОЦ "СОСОНКА" на зборах присутнi акцiонери Товариства та їх представники у кiлькостi 3 (Три) особи, якi спiльно володiють 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто трьома) голосами, що складає 70,19% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило, рiшення прийняте одноголосно. Оголошений наступний порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 3. Звiт Наглядової ради товариства за 2011 рiк. 4. Звiт Ревiзора товариства за 2011 рiк. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк, затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях "Бюлетень. Цiннi папери України" № 57 (3357) вiд 28 березня 2012 р. а також надiслано персонально всiм акцiонерам згiдно реєстру акцiонерiв листами 26.03.2012 р. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову i секретаря зборiв та затвердити регламент загальних зборiв, обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на зборах Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича Обрати лiчильну комiсiю в особi Хотинської Олесi Сергiївни. Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича. Обрати лiчильну комiсiю в особi Хотинської Олесi Сергiївни. Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного проводиться пiдняттям мандатiв учасникiв зборiв за принципом "одна акцiя-один голос"; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Питання порядку денного № 2: Звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Слухали: Хотинську Олесю Сергiївну, яка доповiла про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. Питання порядку денного № 3: Звiт Наглядової ради товариства за 2011 рiк. Слухали: члена спостережної ради Товариства ТОВ "Бул-Спред" в особi Хотинського Дмитра Юрiйовича зi звiтами про дiяльнiсть спостережної ради за 2011 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2011 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2011 рiк Питання порядку денного № 4: Звiт Ревiзора товариства за 2011 рiк. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї Слухали: Хотинського Дмитра Юрiйовича, який зачитав вiд iменi ревiзiйної комiсiї звiт про дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Питання порядку денного № 5: Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк, затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк. Слухали: головного бухгалтера Товариства - Бутко Марiю Антонiвну, яка прозвiтувала акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2011 рiк, ознайомила акцiонерiв з рiчними балансами станом на 31.12.2011 р. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчнi звiти та баланси Товариства станом на 31.12.2011 р. Питання порядку денного № 6: Про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiї винесенi на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев'яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод. Голова зборiв ____________________________ Хотинський О.Ю. Секретар зборiв __________________________ Хотинський Д.Ю
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.