Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1082 1120
Статутний капітал (тис. грн.) 1752 1752
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1752 1752
Опис Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу. Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат i платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.
Висновок Вартiсть чистих активiв ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" становить - 1082,0 тис. грн. (1164,0 - 82,0) , що на 643,0 тис. грн. менше вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.