Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинська Олеся Сергiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси
Опис Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом. Виконавчий орган акцiонерного товариства є одноосiбним - Директор. Директором акцiонерного товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзором товариства. Права та обов'язки Директора товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається мiж товариством, в особi голови наглядової ради i директором. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 11 рокiв Перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Олексiй Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** попередньо обiймав посаду в.о. голови правлiння ВАТ "Агроспецмонтаж"
Опис До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства в тому числi штатного розкладу; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та цим статутом; 8) обрання та вiдкликання директора товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 38 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства" або цим статутом. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад: в.о. голови правлiння. Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Дмитро Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1987
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спецiалiст по комп'ютерах та мережах ТОВ "Бул-Спред"
Опис До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства в тому числi штатного розкладу; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та цим статутом; 8) обрання та вiдкликання директора товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 38 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства" або цим статутом. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Бул-Спред"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 30070412 -
Рік народження**
Освіта** -
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнформацiя про найменування пiдприємства та попередню посаду, яку займала особа не надається тому, що Член Наглядової ради є "Юридична особа"
Опис До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства в тому числi штатного розкладу; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та цим статутом; 8) обрання та вiдкликання директора товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 38 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства" або цим статутом. Голову Наглядової ради - юридичну особа - ТОВ "Бул-Спред", (представника за дорученням) Посадова особа емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iнформацiя щодо стажу керiвної роботи, перелiк попереднiх посад, посад, якi обiймає особа на будь-яких iнших пiдприємствах не надається тому, що посадова особа емiтента є "Юридичною особою".

Посада Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Володимир Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1981
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "Бул-Спред"
Опис Права та обов'язки ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим статутом, а також договором, що укладається з ревiзором. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 6 рокiв Перелiк попереднiх посад: Посадова особа емiтента обiймає посаду директора в ТОВ "Бул-Спред" (мiсцезнаходження товариства: 18002, м. Черкаси, вул. Слави, буд. 11, кв. 4) В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бутко Марiя Антонiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1950
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП Iрклiївський риборозплiдник, Головний бухгалтер
Опис Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад:бухгалтер, головний бухгалтер Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.