Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Кооп-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21385106
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя 224, оф.33
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0367 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк
Думка аудитора*** Умовно-позитивна