Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Олексiй Юрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- -
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** попередньо обiймав посаду голова наглядової ради ПрАТ ДОЦ Сосонка
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Дмитро Юрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- -
4)Рік народження** 1987
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спецiалiст по комп ТОВ Бул спред
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Бул-Спред"
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 30070412
4)Рік народження** 0
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов

1)Посада Ревiзор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Володимир Юрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- -
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "Бул-Спред"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9)Опис Права та обов

1)Посада Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинська Олеся Сергiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- -
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, 3 роки
9)Опис Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом. Виконавчий орган акцiонерного товариства є одноосiбним - Директор. Директором акцiонерного товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзором товариства. Права та обов

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бутко Марiя Антонiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи -- -
4)Рік народження** 1950
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 34
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП Iрклiївський риборозплiдник, Головний бухгалтер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9)Опис Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.