Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович - - - 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Бутко Марiя Антонiвна - - - 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Хотинська Олеся Сергiївна - - - 659976 9.56612286595 659976 0 0 0
Директор Хотинський Олексiй Юрiйович - - - 2458044 35.62849393602 2458044 0 0 0
Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович - - - 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради ТОВ "Бул-Спред" 30070412 1724773 24.99998550535 1724773 0 0 0
Усього 4842793 70.19460230732 4842793 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.