Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Консолідованa річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
Територія за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання за КВЕД 30.30
Середня кількість працівників 27320
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, Шевченківський, Запорiзька область, 69068, Україна, 0617204211
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1884 5366 0
первісна вартість 1001 2770 7583 0
накопичена амортизація 1002 886 2217 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 5733581 6443786 0
первісна вартість 1011 8686955 10314752 0
знос 1012 2953374 3870966 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 28457 26824 0
первісна вартість 1016 35011 35061 0
знос 1017 6554 8237 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

58603

27082

0
інші фінансові інвестиції 1035 29824 1545 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 120717 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 92439 205369 0
Усього за розділом I 1095 5944788 6830689 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 10500001 13192781 0
Виробничі запаси 1101 3365997 3816055 0
Незавершене виробництво 1102 6563541 8401944 0
Готова продукція 1103 552776 958682 0
Товари 1104 17687 16100 0
Поточні біологічні активи 1110 138 165 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 915209 1125428 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

871230

581123

0
з бюджетом 1135 281971 49041 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 3370 47 0
з нарахованих доходів 1140 383 375 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 154770 322801 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 635516 559935 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1273420 2352855 0
Готівка 1166 804 1672 0
Рахунки в банках 1167 1149135 2349829 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 40183 110351 0
Усього за розділом II 1195 14672821 18294855 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 11539 110 0
Баланс 1300 20629148 25125654 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 280529 280529 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 7112 122128 0
Додатковий капітал 1410 451774 491729 0
Емісійний дохід 1411 416087 417258 0
Накопичені курсові різниці 1412 35562 74358 0
Резервний капітал 1415 71184 71251 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 13397346 15369225 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 177 ) ( 2852 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 -85587 -79694 0
Усього за розділом I 1495 14122181 16252316 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 5446 18476 0
Пенсійні зобов’язання 1505 62118 76913 0
Довгострокові кредити банків 1510 17878 359177 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 29097 1734821 0
Довгострокові забезпечення 1520 72352 71923 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 1056084 914902 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1242975 3176212 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 601461 874166 0
Векселі видані 1605 103 103 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 40329 19323 0
за товари, роботи, послуги 1615 566308 632068 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1299669 186335 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1277816 158878 0
за розрахунками зі страхування 1625 34440 33017 0
за розрахунками з оплати праці 1630 89337 93344 0
за одержаними авансами 1635 2518833 2752056 0
за розрахунками з учасниками 1640 19968 55356 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 60369 59284 0
Доходи майбутніх періодів 1665 1168 971486 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 32007 20588 0
Усього за розділом IІІ 1695 5263992 5697126 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 20629148 25125654 0

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А.Войтенко
Головний бухгалтер А.О.Тиханський

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10546207 13824039
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4217243 ) ( 4933107 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 6328964 8890932
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 9991300 10562058
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 1041515 ) ( 997124 )
Витрати на збут 2150 ( 779587 ) ( 804272 )
Інші операційні витрати 2180 ( 11027717 ) ( 11802464 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 3471445 5849130
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 9187 14184
Інші фінансові доходи 2220 21501 55118
Інші доходи 2240 255137 339035
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 190164 ) ( 100003 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 1 ) ( 9486 )
Інші витрати 2270 ( 893075 ) ( 1634929 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 2674030 4513049
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -709587 -1183399
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1964443 3329650
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 193281 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 49676 -11823
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 -5
Інший сукупний дохід 2445 -13375 108175
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 229582 96347
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 229582 96347
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2194025 3425997
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

2047640

3408073
неконтрольованій частці 2475 -83197 -78423
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

2188052

3500473
неконтрольованій частці 2485 5973 -74476
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 5224356 5738689
Витрати на оплату праці 2505 1835971 1793253
Відрахування на соціальні заходи 2510 390650 514503
Амортизація 2515 757681 700643
Інші операційні витрати 2520 2359416 13534351
Разом 2550 10568074 22281439
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2077990 2077990
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2077990 2077990
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 945.35 1602.34
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 945.35 1602.34
Дивіденди на одну просту акцію 2650 30 30

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4528702

4216872
Повернення податків і зборів 3005 1045827 1077651
у тому числі податку на додану вартість 3006 1045485 1073443
Цільового фінансування 3010 29616 28136
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 122 260
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 6422802 9917583
Надходження від повернення авансів 3020 45113 74021
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 116225 46033
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 255 3
Надходження від операційної оренди 3040 8321 8882
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 576753 0
Інші надходження 3095 0 254804
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1657770 ) ( 1636083 )
Праці 3105 ( 1479158 ) ( 1447083 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 437374 ) ( 612835 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2528476 ) ( 519308 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1972907 ) ( 216185 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 5204 ) ( 8650 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 550365 ) ( 294473 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 6472213 ) ( 8088356 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 57746 ) ( 106386 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 26373 ) ( 26483 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1023219 ) ( 1125141 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -908715 2062310
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 28169 5955
необоротних активів 3205 3019 1816
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 14291 49915
дивідендів 3220 275 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 1409 5089
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 13213
Інші надходження 3250 43801 9028
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 501511 ) ( 1032592 )
необоротних активів 3260 ( 652497 ) ( 485693 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 1969 ) ( 11866 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 15 ) ( 27882 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1065028 -1473017
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 9285 32023
Отримання позик 3305 3582570 327263
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 3196 6471
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 10789 ) ( 10218 )
Погашення позик 3350 470334 483766
Сплату дивідендів 3355 ( 25491 ) ( 72744 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 108751 ) ( 90098 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 5196 ) ( 12591 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2974490 -303660
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1000747 285633
Залишок коштів на початок року 3405 1273420 950503
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 78688 37284
Залишок коштів на кінець року 3415 2352855 1273420

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 280529 7112 641413 71184 13316483 0 -374 14316347 -82307 14234040
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 -191121 0 106844 0 0 -84277 0 -84277
Виправлення помилок 4010 0 0 1482 0 -14035 0 197 -12356 -3280 -15636
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -11946 0 0 -11946 0 -11946
Скоригований залишок на початок року 4095 280529 7112 451774 71184 13397346 0 -177 14207768 -85587 14122181
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2047640 0 0 2047640 -83197 1964443
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 115002 25409 0 0 0 0 140411 89171 229582
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 115002 0 0 0 0 0 115002 78279 193281
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 38784 0 0 0 0 38784 10892 49676
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 -13375 0 0 0 0 -13375 0 -13375
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -62340 0 0 -62340 0 -62340
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 67 -67 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 -10789 -10789 0 -10789
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 1171 0 0 0 8114 9285 0 9285
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 13375 0 -13375 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 14 0 0 21 0 0 35 -81 -46
Разом змін у капіталі 4295 0 115016 39955 67 1971879 0 -2675 2124242 5893 2130135
Залишок на кінець року 4300 280529 122128 491729 71251 15369225 0 -2852 16332010 -79694 16252316

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський