Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данкова Юлiя Сергiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/вд/в д/в
4)Рік народження** 1978
5)Освіта** Криворiзький технiчний унiверситет, спецiальнiсть – менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi, квалiфiкацiя спецiалiста – менеджер-економiст, рiк закiнчення – 2000.
6)Стаж роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 02.06.2015 р.- 07.2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.05.2016, 01 травня 2019
9)Опис За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року повноваження дiючих Членiв Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради Литовка В.А. та Члени Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байда В.В.. У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В., Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту. Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ». Члени Наглядової ради Товариства мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства; - вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства; - iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; - вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства; - добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень; - отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: - бути лояльним по вiдношенню до Товариства; - дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства; - здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства; - особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; - завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства; - пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства; - оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Загальний виробничий стаж - 16 рокiв. Квалiфiкацiя: менеджер-економiст. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 29.03.2010 р. до 01.06.2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721); - з 02.06.2015 р. до 07.2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721); з 07.2016 р. до теперiшнього часу Фiнансовий директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721). Перелiк посад на iнших пiдприємствах : Фiнансовий директор - ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 34093721, адреса: Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116 А; Член Наглядової ради ПРАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191075, адреса: 86065, Донецька обл., м. Авдiївка, проїзд Iндустрiальний буд. 1; Член Наглядової ради ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191193, адреса: 87504, Донецькаобл., м.Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, блок 4; Член Наглядової ради ПРАТ " ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00190977, адреса: 50066, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради ПРАТ " ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00191023, адреса: 50076, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191135, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, корпус 4; Член Наглядової ради ПРАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ", код ЄДРПОУ 00191158, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Лепорського, буд. 1; Член Наглядової ради ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", код ЄДРПОУ 32363486, адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; Член Наглядової ради ПРАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", код ЄДРПОУ 00190905, адреса: 50064, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; Член Наглядової ради ПРАТ " МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 33185989, адреса: 87534, Донецька обл., м.Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А; Член Наглядової ради ПРАТ "ММК iм. IЛЛIЧА", код ЄДРПОУ 00191129, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченка, буд.1; Член Наглядової ради ПРАТ "IЛЛIЧА-СТАЛЬ", код 24815801, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; Член Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", код ЄДРПОУ 00191827, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова буд. 116 А; Член Наглядової ради ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", код ЄДРПОУ 00191224, адреса: 69600, м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; Член Наглядової ради ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", код ЄДРПОУ 00191112, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116, корпус А.

1)Посада Член Наглядової ради (незалежний директор)
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гоман Сергiй Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/вд/в д/в
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Приазовський державний технiчний унiверситет, рiк закiнчення 1997 рiк, металургiйнi машини та устаткування, iнженер-механiк; Київський iнститут iнвестицiйного менеджменту, рiк закiнчення 2004 р., менеджмент органiзацiй, менеджер з якостi.
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 02.2011 р. по 07.2012 р. ПАТ "ММК iм.IЛЛIЧА" - Заступник головного iнженера- начальник управлiння безперервних операцiйних полiпшень.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.05.2016, 01 травня 2019
9)Опис За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року повноваження дiючих членiв Наглядової ради у складi: Голови Наглядової ради Литовки В.А. та членiв Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байди В.В.. У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В., Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту. Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ». Члени Наглядової ради Товариства мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства; - вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства; - iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; - вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства; - добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень; - отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: - бути лояльним по вiдношенню до Товариства; - дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства; - здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства; - особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; - завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства; - пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства; - оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Загальний виробничий стаж - 25 рокiв. Квалiфiкацiя: менеджер з якостi. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.2011 р. по 07.2012 р. ПАТ " ММК iм.IЛЛIЧА" - Заступник головного iнженера- начальник управлiння безперервних операцiйних полiпшень; з 07.2012 р. по теперiшнiй час ПАТ "Запорiжсталь" - Директор з технологiї та якостi. Перелiк посад на iнших пiдприємствах: Директор з технологiї та якостi - ПАТ " МК" Запорiжсталь", код ЄДРПОУ 00191230, адреса: 69008, м. Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, 72.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулакова Iнна Володимирiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ201042 25.04.2000 Заводським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** Ворошиловградський машинобудiвельний iнстетут, квалiфiкацiя економiст
6)Стаж роботи (років)** 33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Запорiжвогнетрив" головний бухгалтер.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.05.1990, безстроково
9)Опис Змiни головного бухгалтера протягом звiтного року не було. На головного бухгалтера покладено ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. До основних обов'язкiв головного бухгалтера ПРАТ "Запорiжвогнетрив" вiдноситься: 1. Забезпечення постiйного (щорiчного) застосування облiкової полiтики, заснованої на принципах i методах, визначених Нацiональними та мiжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку; облiк витрат виробництва та обiгу, реалiзацiї продукцiї, витрат на виконання будiвельно-монтажних та iнших робiт, своєчасне нарахування всiх видiв податкiв та зборiв до бюджету тi iншi цiльовi фонди у вiдповiдностi до дiючого законодавства; 2. Органiзацiя роботи з пiдготовки пропозицiй керiвництву пiдприємства у вiдносно визначення облiкової полiтики пiдприємства, розробки систем та форм внутрiшньогосподарського облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв та реєстрiв аналiтичного облiку, визначенню прав робiтникiв на пiдпис первинних та зведених облiкових документiв, контролю за збереженням коштiв комбiнату. 3. Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, станом бухгалтерського облiку, дотримання встановлених норм запасiв, своєчасне та правильне нарахування зносу основних засобiв, суворе дотримання фiнансової та касової дисциплiни, своєчасне подання фiнансової звiтностi. 4. Пiдписання статистичної, бухгалтерської та податкової звiтностi, банкiвських документiв, актiв звiрки та взаєморозрахункiв, рахункiв на вiдвантаження продукцiї та матерiально-технiчних ресурсiв за межi комбiнату, довiдки iз заробiтної плати, вiдомостi з виплати заробiтної плати, прибутковi та видатковi ордери, акти приймання-передачi основних засобiв, балансовi звiти, гарантiйнi листи та зобов'язання та iнш. 5. Вiзує проекти та доповнення по всiм видам господарських договорiв, накази з переводу та прийому на роботу робiтникiв головної бухгалтерiї та матерiально вiдповiдальних осiб по всiм цехам комбiнату, а також накази в межах прав i обов'язкiв, визначених посадової iнструкцiєю. 6. Здiйснює керiвництво всiм персоналом головної бухгалтерiї, методичне керiвництво працiвниками структурних пiдроздiлiв пiдприємсва, пов'язаних у своїй роботi з дiяльнiстю головної бухгалтерiї 7. Забезпечує конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть Товариства. Головний бухгалтер виконує свої обов'язки згiдно iз законодавством України, наказами, розпорядженнями по пiдприємству, посадовою iнструкцiєю. Загальний виробничий стаж - 33 роки. Квалiфiкацiя: Економiст. Посади на попереднiх мiсцях роботи: ПАТ "Запорiжвогнетрив" головний бухгалтер заводу. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,0014%. Розмiр виплаченої винагороди (заробiтна плата) – винагорода виплачувалася згiдно укладеного контракту. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад на iнших пiдприємтсвах : не займає.

1)Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Риженков Юрiй Олександрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/вд/в д/в
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** - Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть - мiжнародна економiка, квалiфiкацiя спецiалiста - економiст, рiк закiнчення – 2000; - London Business School, MBA (Магiстр управлiння бiзнесом). Рiк закiнчення – 2006.
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 01.03.2010 р. до 23.12.2013 р. виконавчий директор ТОВ «ДТЕК» (iдентифiкацiйний код 34225325)
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.05.2016, 01 травня 2019 р.
9)Опис За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року повноваження дiючих Членiв Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради Литовка В.А. та Члени Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байда В.В.. У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В., Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту. Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ». Члени Наглядової ради Товариства мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства; - вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства; - iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; - вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства; - добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень; - отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: - бути лояльним по вiдношенню до Товариства; - дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства; - здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства; - особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; - завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства; - пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства; - оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Загальний виробничий стаж - 18 рокiв. Квалiфiкацiя: магiстр управлiння бiзнесом. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2010 р. до 23.12.2013 р. виконавчий директор ТОВ «ДТЕК» (iдентифiкацiйний код 34225325); з 24.12.2013 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721). Перелiк посад на iнших пiдприємствах: Генеральний директор - ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» , код ЄДРПОУ 34093721, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, б. 116 А; Директор А - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), (реєстрацiйний номер 24321697), Нiдерланди; Член Наглядової ради - ПРАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191075, адреса: 86065, Донецька обл., м. Авдiївка, проїзд Iндустрiальний буд. 1; Член Наглядової ради- ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код 00191193, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, блок 4; Член Наглядової ради - ПРАТ " ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00190977, адреса: 50066, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ " ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00191023, адреса: 50076, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191135, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, корпус 4; Член Наглядової ради - ПРАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ", код ЄДРПОУ 00191158, адреса: Донецька обл., м. Марiуполь, вул.Лепорського, буд. 1; Член Наглядової ради - ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", код ЄДРПОУ 32363486, адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; Член Наглядової ради - ПРАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", код ЄДРПОУ 00190905, адреса: 50064, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; Член Наглядової ради - ПРАТ " МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 33185989, адреса: 87534, Донецька обл., м.Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А; Член Наглядової ради - ПРАТ "ММК iм. IЛЛIЧА", код ЄДРПОУ 00191129, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченка, буд.1; Член Наглядової ради - ПРАТ "IЛЛIЧА-СТАЛЬ", код 24815801, адреса: Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; Член Наглядової ради - ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", код ЄДРПОУ 00191827, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова буд. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", код ЄДРПОУ 00191224, адреса: 69600, м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; Член Наглядової ради - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", код ЄДРПОУ 00191112, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116, корпус А.

1)Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романова Свiтлана Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/вд/в д/в
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, спецiальнiсть – Мiжнародне право, квалiфiкацiя спецiалiста – магiстр мiжнародного права, перекладач з англiйської мови, рiк закiнчення – 1999.
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства «Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед».
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.05.2016, 01 травня 2019
9)Опис За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року повноваження дiючих Членiв Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради Литовка В.А. та Члени Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байда В.В.. У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В., Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту. Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ». Члени Наглядової ради Товариства мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства; - вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства; - iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; - вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства; - добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень; - отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: - бути лояльним по вiдношенню до Товариства; - дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства; - здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства; - особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; - завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства; - пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства; - оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Загальний виробничий стаж - 19 рокiв. Квалiфiкацiя: магiстр мiжнародного права, перекладач з англiйської мови. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства «Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед»; з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» «Директор з правового забезпечення» (iдентифiкацiйний код 34093721). Перелiк посад на iнших пiдприємствах: Директор з правового забезпечення - ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 34093721, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, проспект Нахiмова, б. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191075, адреса: 86065, Донецька обл., м. Авдiївка, проїзд Iндустрiальний буд. 1; Член Наглядової ради - ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191193, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, блок 4; Член Наглядової ради - ПРАТ " ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00190977, адреса: 50066, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ " ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00191023, адреса: 50076, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191135, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, корпус 4; Член Наглядової ради - ПРАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ", код ЄДРПОУ 00191158, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Лепорського, буд. 1; Член Наглядової ради - ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", код ЄДРПОУ 32363486, адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; Член Наглядової ради - ПРАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", код ЄДРПОУ 00190905, адреса: 50064, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; Член Наглядової ради - ПРАТ " МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 33185989, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А; Член Наглядової ради - ПРАТ "ММК iм. IЛЛIЧА", код ЄДРПОУ 00191129, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченка, буд.1; Член Наглядової ради - ПРАТ "IЛЛIЧА-СТАЛЬ", код 24815801, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; Член Наглядової ради - ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", код ЄДРПОУ 00191827, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова буд. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", код ЄДРПОУ 00191224, адреса: 69600, м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; Член Наглядової ради - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", код ЄДРПОУ 00191112, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116, корпус А.

1)Посада Член Наглядової ради (представник акцiонерiв Metinvest B.V.))
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Погожев Олександр Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/вд/в д/в
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** Державна академiя управлiння iм. Орджонiкiдзе, спецiальнiсть – «Фiнансовий менеджмент», квалiфiкацiя спецiалiста - менеджер, рiк закiнчення – 1995; - University of Northumbria at Newcastle, MBA (Магiстр управлiння бiзнесом), рiк закiнчення – 2003.
6)Стаж роботи (років)** 24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 10.12.2010 р. - Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.05.2016, 01 травня 2019
9)Опис За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року повноваження дiючих Членiв Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради Литовка В.А. та Члени Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байда В.В.. У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В., Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту. Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ». Члени Наглядової ради Товариства мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства; - вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства; - iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; - вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства; - добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень; - отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: - бути лояльним по вiдношенню до Товариства; - дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства; - здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства; - особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; - завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства; - пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства; - оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; - не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Загальний виробничий стаж - 24 роки. Квалiфiкацiя: магiстр управлiння бiзнесом. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.01.2007 р. - 31.12.2009 р. Директор з виробництва Череповецького Металургiйного комбiнату (Росiйська Федерацiя); з 10.12.2010 р. - 09.2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721); з 09.2016 р. до теперiшнього часу Операцiйний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721). Перелiк посад на iнших пiдприємствах: Операцiйний директор - ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 34093721, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, проспект Нахiмова, б. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191075, адреса: 86065, Донецька обл., м. Авдiївка, проїзд Iндустрiальний буд. 1; Член Наглядової ради - ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код 00191193, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, блок 4; Член Наглядової ради - ПРАТ " ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00190977, адреса: 50066, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ " ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00191023, адреса: 50076, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191135, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, корпус 4; Член Наглядової ради - ПРАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ", код ЄДРПОУ 00191158, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Лепорського, буд. 1; Член Наглядової ради - ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", код ЄДРПОУ 32363486, адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; Член Наглядової ради - ПРАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", код ЄДРПОУ 00190905, адреса: 50064, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; Член Наглядової ради - ПРАТ " МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 33185989, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А; Член Наглядової ради - ПРАТ "ММК iм. IЛЛIЧА", код ЄДРПОУ 00191129, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченка, буд.1; Член Наглядової ради - ПРАТ "IЛЛIЧА-СТАЛЬ", код 24815801, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; Член Наглядової ради - ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", код ЄДРПОУ 00191827, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова буд. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", код ЄДРПОУ 00191224, адреса: 69600, м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; Член Наглядової ради - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", код ЄДРПОУ 00191112, адреса: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116, корпус А.

1)Посада Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бусько Вiктор Михайлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ352445 06.03.1998 Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй обл.
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** Вища, Приазовський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть "Економiка i предприємництво", квалiфiкация бакалавр економiки i пiдприємництва
6)Стаж роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 16.10.2013-01.04.2014 - Виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "Запорiжвогнетрив".
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.04.2016, 03 квiтня 2017 р.
9)Опис За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 30 березня 2016р. (Протокол № 11 засiдання Наглядової ради ПАТ «Запорiжвогнетрив») було прийнято рiшення про подовження виконання Буськом Вiктором Михайловичем повноважень Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» до 03 квiтня 2017р. (включно). Згiдно чинної редакцiї Статуту Товариства керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства: - здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства; - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; - забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства; - реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; - виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; - на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; - розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства; - виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; - приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства; - призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; - визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; - приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; - самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення; - виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; - пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства; - органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; - пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; - пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; - визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; - приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - в межах своєї компетенцiї видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства; - розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; - затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства; - приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; - звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства; - вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Генеральний директор Товариства має право: - вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства; - без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв; - укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства; - вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; - розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства; - з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй; - видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства; - приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства; - вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень; - надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства; - пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства; - здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом. Генеральний директор Товариства зобов’язаний: - виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом; - дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно; - не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях; - не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; - своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою. Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) iз Товариством. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здiйснює свої повноваження та отримує винагороду на пiдставi укладеного з нею трудового договору (контракту). Загальний виробничий стаж - 16 рокiв. Квалiфiкацiя: економiст. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Винагороду в натуральнiй формi не отримує. Генеральний директор ПРАТ "Запорiжвогнетрив" Бусько В.М. нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 23.09.10 р.-15.10.12 р. Комерцiйний директор ВАТ "МК "Азовсталь"; з 16.10.12 р.- 15.10.13 р. Генаральний директор ПАТ "Запорiжвогнетрив"; з 16.10.13 р. - 01.04.14 р. Виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "Запорiжвогнетрив"; з 02.04.14 р.-10.05.16 р.Генеральний диреткор ПАТ "Запорiжвогнетрив"; з 11.05.16 р.- до теперiшнього часу Генеральний директор ПРАТ "Запорiжвогнетрив".

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.