Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська Фiрма “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21603903
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0152 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежного аудитора Акцiонерам i Наглядовiй радi Публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком" Ми провели аудит поданої нижче фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком" (далi - "Компанiя") (код ЄДРПОУ: 21560766; юридична адреса: бульвар Шевченка 18, Київ, 01601, Україна; державна реєстрацiя: 15 грудня 1993 року, м. Київ), яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року i звiту про сукупний дохiд, звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, а також iз примiток, що складаються з опису основних положень облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту (Довiдкове керiвництво Комiтету з Мiжнародних стандартiв аудиту i пiдтвердження достовiрностi iнформацiї у редакцiї 2014 року), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до рiшень Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року та 29 грудня 2015 року. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i проведення аудиту для отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Оцiнка окремих категорiй основних засобiв. Як описано у Примiтцi 5 до фiнансової звiтностi, Компанiя застосовує модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв i проводить їх переоцiнку з достатньою регулярнiстю, для того щоб переконатись у тому, що балансова вартiсть основних засобiв станом на звiтну дату не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої справедливої вартостi. У нас не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для пiдтвердження справедливої вартостi окремих об’єктiв основних засобiв у загальнiй сумi 1 707 263 тисячi гривень станом на 31 грудня 2016 року, з яких 592 156 тисяч гривень вiдображенi у статтi “Комутацiйне та iнше мережне обладнання” i 1 115 107 тисяч гривень вiдображенi у статтi “Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої", оскiльки управлiнський персонал не забезпечив зберiгання i не надав нам належнi облiковi записи, розрахунки та будь-якi iншi докази достатнього аналiзу для обґрунтування того факту, що справедлива вартiсть вказаних активiв основана на ринкових даних. За таких же обставин, наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, також була модифiкована щодо об'єктiв основних засобiв у сумi 690 111 тисяч гривень, вiдображених у статтi "Комутацiйне та iнше мережне обладнання", i об'єктiв основних засобiв у сумi 131 072 тисяч гривень, вiдображених у статтi "Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень". За результатами переоцiнки цих активiв Компанiя визнала прирiст їхньої вартостi, за вирахуванням податку на прибуток, у складi iншого сукупного доходу в сумi 437 177 тисяч гривень (у 2015 роцi: 551 313 тисяч гривень) i прибуток вiд сторнування ранiше визнаного збитку вiд знецiнення у сумi 666 тисяч гривень (у 2015 роцi: 59 325 тисяч гривень) та вiдповiдне нарахування вiдстроченого податку у сумi 120 тисяч гривень (у 2015 роцi: 10 679 тисяч гривень) у складi прибутку чи збитку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016. Вiдстрочене податкове зобов’язання, що вiдноситься до переоцiнки цих активiв станом на 31 грудня 2016, склало 96 086 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року: 133 132 тисячi гривень). З огляду на описанi вище причини, у нас не було можливостi визначити необхiднiсть коригування цих сум. ? Заборгованiсть вiд материнської компанiї. Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя мала поточний залишок дебiторської заборгованостi за кредитом, виданим своїй материнськiй компанiї, у сумi 737 984 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року: 734 006 тисяч гривень), залишок iнвестицiї в облiгацiї, емiтованi материнською компанiєю, у сумi 160 872 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року: 160 872 тисячi гривень) i поточний залишок дебiторської заборгованостi за процентами, нарахованими за цими облiгацiями, у сумi 65 588 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року: 26 870 тисяч гривень). У нас не було можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо ймовiрностi погашення зазначених залишкiв i визначити потенцiйну необхiднiсть коригувань цих залишкiв та непокритого збитку станом на 31 грудня 2016 року. Необоротнi активи, утримуванi для продажу. Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року Компанiя класифiкує свою iнвестицiю у дочiрню компанiю (мобiльний сегмент ТОВ «ТриМоб») як необоротний актив, утримуваний для продажу, та групу вибуття. МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" вимагає класифiкувати компонент суб'єкта господарювання як необоротний актив, утримуваний для продажу, за умови готовностi компоненту до негайного продажу у його поточному станi, i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу протягом одного року вiд дати класифiкацiї. МСФЗ 5 також дозволяє подовження строку завершення продажу, якщо це подовження спричинене подiями або обставинами поза межами контролю суб'єкта господарювання i якщо iснують достатнi докази того, що суб'єкт господарювання залишається налаштованим реалiзувати свiй план продажу активу (або групи вибуття) за умови готовностi активу (або групи вибуття) до негайного продажу у його поточному станi виключно в умовах, якi є типовими або звичайними для таких продажiв, i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу протягом одного року. Як описано у Примiтцi 6 до фiнансової звiтностi, протягом 2015 та 2016 рокiв Компанiя вела переговори про продаж свого мобiльного сегменту та очiкувала завершення його вибуття у короткий строк пiсля отримання згоди Фонду державного майна України. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 року, така згода не була отримана. Крiм того, потенцiйний покупець вiдкликав свою попередню оферту щодо придбання. Таким чином, станом на 31 грудня 2016 року були вiдсутнi достатнi докази того, що класифiкацiя iнвестицiї у дочiрню компанiю як необоротного активу, утримуваного для продажу, та групи вибуття вiдповiдає вимогам МСФЗ 5. Якби Компанiя припинила класифiкувати iнвестицiю у дочiрню компанiю як необоротний актив, утримуваний для продажу, та групу вибуття, сума необоротних активiв, утримуваних для продажу, та груп вибуття зменшилася б на 1 397 411 тисячi гривень, а сума iнвестицiй у дочiрнi компанiї в складi необоротних активiв збiльшилася б вiдповiдно. Компанiя не здiйснила оцiнку потенцiйних коригувань щодо знецiнення iнвестицiї у дочiрню компанiю, якi були б необхiднi, якби ця iнвестицiя не була класифiкована як актив утримуваний для продажу станом на 31 грудня 2016 року. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу та можливого впливу питань, описаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", подана нижче фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2016 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф - безперервна дiяльнiсть Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 1 до фiнансової звiтностi. Як описано у Примiтцi 1, станом на кiнець року поточнi зобов’язання Компанiї перевищують її поточнi активи на 1 834 211 тисячi гривень без урахування можливого додаткового ефекту знецiнення заборгованостi вiд материнської компанiї у загальнiй сумi 964 444 тисячi гривень, як описано вище у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». Крiм того, у Примiтцi 1 описано, що станом на кiнець року iснували умовнi зобов'язання з викупу облiгацiй, випущених материнською компанiєю, номiнальною вартiстю 2 000 000 тисяч гривень плюс нарахованi вiдсотки, з яких облiгацiї номiнальною вартiстю 1 000 000 тисяч гривень були пред’явленi до викупу Компанiї на депозитний рахунок нотарiуса 15 березня 2017 року та залишаються непогашеними станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi. Цi факти разом з iншими питаннями, описаними у Примiтцi 1, свiдчать про наявнiсть iстотної невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви у спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть в якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства. Ми не вносимо застережень до нашої думки стосовно цього аспекту. 26 квiтня 2017 Київ, Україна
-
-