Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 24997 25091
Статутний капітал (тис. грн.) 19563 19563
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19563 19563
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та НАЦIОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського облiку, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам законодавства. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.