Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Луненко Сергiй Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4)Рік народження** 1964
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 31
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФОП Луненко С.В.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.07.2016, 3 роки
9)Опис Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв –ФОП Луненко С.В.. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гонтковська Катерина Михайлiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4)Рік народження** 1971
5)Освіта** Неповна вища
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** гол.бухгалтер Вiльшанського РСТ.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.08.2016, безстроково
9)Опис Повноваження та обов'язки: забезпечення ведення бухгалтерського облiку, контролю за вiдображенням на рахунках, бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй, складання звiтностi пiдприємства, її пiдписання та подання в установленi строки в компетентнi органи. Змiни посадової особи не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.